Закони

 

 

- Закон о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, брoj 115/18),

- Закон о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11, 37/12, 57/16),

- Закон о влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08 ),

- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),

- Закон о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12, 110/16 и 62/18),

- Закон о финансирању послова премјера и успостављања катастра непокретности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/07, 92/09),

- Закон о накнадама за вршење услуга премјера и коришћење података катастра непокретности и катастра земљишта („Службени гласник Републике Српске“, број 92/09),

- Закон о експропријацији („Службени гласник Републике Српске“, бр. 112/06, 37/07, 110/08, 79/15),

- Закон о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15),

- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12),

- Закон о одржавању премјера и катастра земљишта („Службени гласник Републике Српске“, бр. 19/96, 15/10),

- Закон о премјеру и катастру непокретности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 34/06, 110/08, 15/10),

- Закон о земљишним књигама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 67/03, 46/04, 109/05, 119/08),

- Закон о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице ауто-пута "9. Јануар" Бања Лука-Добој („Службени гласник Републике Српске“, број 61/18) Закон о земљишним књигама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 67/03, 46/04, 109/05, 119/08),

- Закон о платама запослених у органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/18),

- Закон о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16 и 66/18),

- Закон о дјечијој заштити („Службени гласник Републике Српске“, бр. 04/02, 17/08, 1/09),

- Закон о заштити личних података („Службени гласник БиХ“, бр. 49/06, 76/11),

- Закон о слободи приступа информацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 20/01),

- Закон о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03),

- Закон о звањима којa се стичу завршетком високог образовања („Службени гласник Републике Српске“, бр. 33/14, 63/14),

- Закон о електронском документу Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,  број 106/15),

- Закон о електронском потпису Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 106/15),

- Закон o електронском пословању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/09),

- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 82/13, 103/15),

- Закон о архивској дјелатнoсти („Службени гласник Републике Српске“, број 119/08),

- Закон о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07),

- Закон о печатима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 17/92, 63/01, 49/07),

- Закон о парничном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09, 61/13),

- Закон о управном спору („Службени гласник Републике Српске“, бр. 109/05, 63/11),

- Закон о извршном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/03, 57/12 и 66/18),

- Закон о мирном рјешавању радних спорова („Службени гласник Републике Српске“, број 91/16),

- Закон о заштити на раду („Службени гласник Републике Српске“, број 1/08),

- Закон о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14),

- Закон о посебном доприносу за солидарност („Службени гласник Републике Српске“, број 110/15) у примјени од 01.01.2016. године,

- Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 94/15),

- Закон о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),

- Закон о трезору  („Службени гласник Републике Српске“, бр. 28/13, 103/15),

- Закон о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“, бр. 60/15, 5/16 и 66/18) у примјени од 01.09.2015. године,

- Закон о порезу на непокретност („Службени гласник Републике Српске“, број 91/15),

- Закон о пореском поступку Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 102/11, 108/11, 67/13, 31/14, 45/16),

- Закон о пореском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 62/17),

- Закон о доприносима („Службени гласник Републике Српске“, број 114/17),

- Закон о унутрашњем платном промету („Службени гласник Републике Српске“, број 52/12),

- Закон о платним трансакцијама („Службени гласник Републике Српске“, број 12/01),

- Закон о висини стопе затезне камате („Службени гласник Републике Српске“, бр. 19/01, 52/06, 103/08),

- Закон о професиoналној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида („Службени гласник Републике Српске“, бр. 37/12, 82/15),

- Закон о Фонду солидарности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/17 и 103/17),

- Закон о фискалној одговорности у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15 и 62/18),

- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама („Службени гласник Републике Српске“, број 31/18),

- Закон о објављивању закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 67/05, 110/08),

- Закон о облигационим односима („Службени лист  СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89  и „Службени гласник Републике Српске“, бр. 17/93, 3/96, 39/03, 74/04),

- Закон о правобранилаштву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 7/18),

- Закон о територијалној организацији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 69/09, 106/15),

- Закон о ванпарничном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 36/09, 91/16),

- Закон о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13 и 16/18),

- Закон о националним парковима („Службени гласник Републике Српске“, број 75/10),

-  Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 134/11),

- Закон о пољопривредним задругама („Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/08, 106/09, 78/11),

- Закон о вјештацима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 74/17),

- Закон о шумама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 75/08, 60/13),

- Закон о културним добрима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 11/95, 103/08),

- Закон о водама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17),

- Закон о стечају („Службени гласник Републике Српске“, број 16/16),

- Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16),

- Закон о жељезницама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 19/17, 28/17 и  100/17),

- Закон о гробљима и погребној дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, брoj 31/13),

- Закон о комасацији („Службени лист СРБиХ“, број 24/85),

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),

- Закон о приватизацији пословних зграда, пословних просторија и гаража („Службени гласник Републике Српске“, бр. 98/04, 71/10, 30/12 и 67/13),

- Закон о рударству („Службени гласник Републике Српске“, број 59/12),

- Закон о узурпацији („Службени гласник Републике Српске“, број 70/06),

- Закон о приватизацији државних станова („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/11, 67/13, 60/15 и 45/18),

- Закон о одржавању зграда („Службени гласник Републике Српске“, број 101/11),

- Закон о приватизацији државног капитала у предузећима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 58/09, 79/11, 28/13),

- Закон о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број 89/13),

- Закон о промету непокретности („Службени лист СРБиХ“, бр. 38/78, 29/80, 4/89, 22/91, 21/92, 13/94),

- Закон о грађевинском земљишту (користи се само члан 44.) („Службени гласник Републике Српске“, број 112/06),

- Закон о арондацији („Службени лист СРБиХ“, број 6/78),

- Закон о укњижби непокретности у друштвеној својини („Службени гласник СФРЈ“, број 12/65),

- Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 91/16),

- Закон о аграрној реформи и колонизацији („Службени лист ФНРЈ“, бр. 24/46, 99/46, 101/47, 105/48, 4/51, 19/51, 42-43/51, 21/56, 55/57 и „Службеном листу СФРЈ“, број 10/65),

- Закон о поступку за укидање заједничког права власништва на бившим кметским селиштима (примјењује се у федерацији БиХ и Републици Српској) („Службени лист СРБИХ“, број 22/73),

- Закон о цивилној заштити Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 26/02, 39/03, 29/10),

- Закон о информационој безбедности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 70/11).

 

FaLang translation system by Faboba

Контакт информације

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове

Трг Републике Српске бр. 8
78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006


e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно вријеме: пон-пет 07:30-15:30 h