ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ - ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ЗАКОНА О КОМАСАЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Босна и Херцеговина

Република Српска

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ПРОЈЕКАТ РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА

Кредит бр.: 51880-БА

 

ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ

 

Назив задатка : Израда Стратегије за комасацију Републике Српске и Закона о комасацији Републике Српске

Реф бр.: BA-RERP-51880BA-RS-CS-CQ-19-C.1.1.1.1

 

Босна и Херцеговина и Република Српска је кроз Супсидијарни споразум са Босном и Херцеговином добила кредит од Свјетске банке за трошкове Пројекта регистрације некретнина и намјерава да дио средстава утроши за квалификована плаћања по уговору за консултантске услуге израде Стратегије за комасацију Републике Српске и Закона о комасацији Републике Српске.

 

Пројектне активности су фокусиране на ажурирање и усаглашавање и обједињавање катастарских и земљишно-књижних података, првенствено у урбаним подручјима.

Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина позива квалификоване консултантске фирме (у даљем тексту “Консултант”) да изразе свој интерес за обављање ових услуга.

 

Консултантске услуге (у даљем тексту “Услуге“) обухватају сљедеће:

 

Израда Стратегије о комасацији те Закона о комасацији Републике Српске и његово усвајање у Народној скупштини Републике Српске има за циљ да  Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове (РУГИПП) омогући да врши комасацију земљишта на цијелој територији Републике Српске.

 

Закон о комасацији земљишта и стратегија морају бити усаглашене са Добровољним смјерницама о одговорном управљању посједом (Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure – у даљем тексту VGGT) укључујући принцип "останка са барем једнаком вриједношћу" у VGGT 4.13. Програм комасације земљишта такође мора да допринесе постизању Циљева одрживог развоја, посебно циљевима 1.4, 2.3 и 5.а.

 

Главни циљ стратегије је допринијети одрживом развоју руралних подручја и повећању конкурентности пољопривредног сектора кроз систематски приступ комасацији пољопривредног земљишта. Стратегија обично дефинише, између осталог, општи циљ и специфичне циљеве за краткорочни, средњорочни и дугорочни период, критеријуме за евалуацију имплементације стратегије комасације земљишта и мапу пута - план имплементације.

 

Циљеви израде Стратегије за комасацију Републике Српске су сљедећи:

- Максимизирање искоришћења потенцијала пољопривредног земљишта и побољшање конкурентности у пољопривреди

- Одрживи развој, укључујући социо-економске могућности и побољшање руралних пољопривредних заједница (као оптималан однос еколошких, економских и друштвених циљева)

- Очување природних ресурса,  културног и историјског насљеђа, очување природе и рационално управљање природним ресурсима

- Побољшање животних услова и увођење диверзификације прихода у руралној економији.

 

Циљ доношења Закона о комасацији је стварање правног оквира за спровођење мјера поступка комасације кроз: 

- Груписање земљишта ради стварања бољих услова за пољопривредну производњу;

- Формирање парцела правилних облика погодних за примјену пољопривредне механизације;

- Формирање мрежа сеоских путева правилнијег облика који омогућавају директан приступ на сваку парцелу и скраћују пут до исте;

-  Формирање мреже канала за одводњавање и наводњавање која ће бити функционална а истовремено неће представљати сметњу за приступ и обраду парцела;

-   Уређење инфраструктуре;

-   Рјешавање имовинско-правних проблема;

-   Социо-економске могућности и развој руралних заједница;

-   Корекција граница административних јединица.

 

Закон о комасацији земљишта мора нужно укључити студију изводљивости која покрива 3 фазе: студија изводљивости, развој и имплементацију Закона о  комасацији земљишта;

 

Закон ће успоставити јасне и економичне процедуре за реорганизацију парцела или газдинстава и њихове употребе, у складу са добрим европским/регионалним праксама у области комасације. Такође би требало да постоје одговарајуће заштитне мјере у пројектима који користе приступе прилагођавања.

 

Законом ће бити предвиђена обавеза, у складу са VGGT директивама, да се контактирају све заинтересоване стране и корисници на комасационом подручју и да им се обезбиједи довољно информација на важећим језицима. Техничку и правну подршку треба им пружити путем програма информисања. Треба успоставити еколошке мјере заштите како би се спријечила или минимизирала деградација и губитак биодиверзитета и наградиле промјене које подстичу добро управљање земљиштем и најбоље праксе. 

 

 

ПОТРЕБНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

 

- Консултант мора бити правно лице регистровано за пружање консултантских услуга (Потврда о регистрацији);

- Консултант мора доставити доказ о успјешној реализацији најмање једног, по природи или обиму посла, истог или сличног пројектног задатка у посљедње три године.

- Консултант ће осигурати да експерти и техничка лица имају адекватну подршку и опрему.

Конкретно, Консултант је дужан да обезбиједи сљедеће:

- технички експерти и особље који су квалификовани да изврше обавезе по сваком од два задана пројектна задатка;

-  адекватно управљање организационом и логистичком подршком за експерте и техничко особље;

-  неопходна техничка и друга опрема потребна да експерти ефикасно обављају своје задатке;

-  обезбјеђен превоз унутар БиХ, по потреби;

- превођење одабраних докумената на енглески језик: радна верзија нацрта стратегије и закона о комасацији, коначни нацрт стратегије и закона и финални извјештаји

 

Потребне квалификације експерата:

 

а) Кључни експерти за комасацију

 

Квалификације и радно искуство

- дипломирани инжењер пољопривреде (1 лице)

- дипломирани инжењер геодезије (1 лице)

- дипломирани правник (1 лице)

 

У случају да експерт не испуњава тражени услов посједовања универзитетске дипломе, уз посједовање дипломе додипломског студија или специјализације потребно је да посједује најмање десет (10) година релевантног искуства;

- Експерти морају посједовати одличне организационе вјештине и способност планирања;

- Одлично познавање српског језика, укључујући вјештине писања и презентовања;

- Висок ниво компјутерске писмености;

 

Радно искуство-општи услови:

 

- Минимум пет (5) година радног искуства у области земљишне политика, пољопривредног и руралног развоја;

- Минимум пет (5) година радног искуства у области геодезије;

- Минимум пет (5) година радног искуства у изради законске легислативе у вези са управљањем земљиштем;

- Искуство у примјени VGGT;

- Искуство у пружању техничке подршке  Владиним агенцијама у области комасације ће се сматрати предношћу;

 

 

Радно искуство-посебни услови: 

- пет (5) година професионалног међународног искуства у области комасације земљишта у најмање двије (2) земаље у окружењу и пет (5) година стручног искуства у области катастра и регистрације непокретности у најмање двије (2) земље  у окружењу;

- претходно искуство на реализацији најмање пет (5) пројеката у вези са комасацијом земљишта; искуство у раду на добровољној комасацији ће се смтрати предношћу;

- познавање енглеског језика је неопходно;

- искуство у изради стратегија, закона и других докумената у вези са комасацијом земљишта.

 

б) Техничко особље (2 лица)

- универзитетска диплома у области пољопривреде, геодезије, GIS или релевантној техничкој области; у одсуству тражене универзитетске дипломе и уз посједовање дипломе додипломских студија или специјализације из тражене области, двије (2) године искуства у траженој области рада;

 

 

Избор Консултанта ће се вршити у складу са смјерницама Свјетске банке World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, издање јануар 2011. године, ревидиране у јулу 2014. године, а метод набавке је CQ, односно избор Консултанта на бази најбољих квалификација. 

     

Додатне информације можете добити на ниже наведеној адреси, сваким радним даном у периоду од 12:00 до 15:00 часова.

 

Изрази заинтересованости са свим траженим документима, треба да буду достављени на доле наведену адресу најкасније до 12.00 часова, дана 08.07.2019. године.

 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина

ПРОТОКОЛ

78000 Бања Лука

Трг Републике Српске 8

Тел.: +38751338032

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

FaLang translation system by Faboba

Контакт информације

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове

Трг Републике Српске бр. 8
78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006


e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно вријеме: пон-пет 07:30-15:30 h