ПОЧЕО ПРЕМЈЕР КО ЉЕЉЕНЧА И ХАСЕ-БРИЈЕСНИЦА

27.08.2021
image

У Бијељини је 24.08.2021. године одржан састанак на ком су присуствовали  градоначелник Бијељине Љубиша Петровић, савјетник градоначелника Радослав Остојић, Борјан Максимовић из Одjељења за просторно уређење, Сања Михајловић из Одjељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, те извођач радова „Радис“ д.о.о. Источно Сарајево са представницима Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове /РУГИПП/.

Повод састанка је катастарски премјер 14 катастарских општина у 11 локалних заједница, од којих су и катастарске општине Љељенча и Хасе-Бријесница са подручја Бијељине, према Средњорочном програму послова премјера и успостављања катастра непокретности за период 2021-2025. године.

“Циљ овог поступка је тачно одређивање  положаја непокретности у простору - парцела и објеката, као и утврђивање права на непокретностима. Почетни дио премјера је основа за формирање базе података која ће пружити тачну евиденцију”, истакао је  Милорад Елез, савјетник за геодетске послове у Кабинету директора Републичке управе за геодетске i имовинско-правне послове.

Према пројектном задатку и техничким спецификацијама предвиђен је премјер поларном и ГНСС методом мјерења које подразумијевају непосредна мјерења теренских геодетских екипа на терену и комуникацију са имаоцима права на непокретностима. Обзиром на изабрану методу катастарског премјера, а у складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске и осталим подзаконским актима, обавеза имаоца права на непокретностима је да изврше прописно обиљежавање својих непокретности. Сходно наведеном, чланом 182. и чланом 183. Закона прописане су и новчане казне за правна и физичка лица која начине прекршаје поближе описане у наведеним члановима Закона, а који се између осталог односе на избјегавање обавезе обиљежавања граница непокретности и онемогућавање послова катастарског премјера.