РУГИПП-у ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ ГЛАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА РЕВИЗИЈУ НА ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ

17.05.2023
image

Републичкa управa за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) добила је од Главне службе за ревизију јавног сектора позитивно мишљење на финансијске извјештаје за период 1.1-31.12.2022. године. РУГИПП шесту годину за редом добија позитивно мишљење Главне службе за ревизију јавног сектора,  што је показатељ преданог и одговорног рада руководства и свих запослених.

РУГИПП је од Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске ове године добио најбољи извјештај до сада, односно добио је  укупно двије  препоруке, које ће као и претходних година настојати да потпуно испоштује, те ће наставити да ради у складу са позитивним правним прописима, домаћински и економично, у интересу свих грађана Републике Српске.

У ревизорском извјештају наводи се, између осталог, да финансијски извјештаји РУГИПП-а истинито и објективно приказују, у свим материјално значајним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12.2022. године; прихода, примитака, расхода и издатака, као и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни сектор важећим у Републици Српској.

Овакав позитиван ревизорски извјештај је посебно значајан обзиром да РУГИПП има 64 организационе јединице распоређене на територији цијеле Републике Српске, као и велики број трансакција које се обављају посредством три организациона фонда и једне јединице за имплементацију пројекта Свјетске банке, због чега је врло тешко добити позитивне оцјене.

Позитивно мишљење Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске je значајно и због чињенице да РУГИПП спроводи милионске набавке како за потребе властитог рада, тако и за ангажовање геодетских организација, које према Закону о премјеру и катастру, обављају дио геодетских радова.

По мишљењу Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима РУГИПП-а за 2022. годину су у свим материјално значајним аспектима  у складу са прописима којима су регулисане.

Када је у питању усклађеност пословања, финансијских трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним законским и другим прописима за 2022. годину РУГИПП је од Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске добио мишљење с резервом  и двије препоруке и то због тога што је током 2022. године, 66 извршилаца било привремено распоређено на друго радно мјесто на период дужи од шест мјесеци и 135 извршилаца је, због привремено повећаног обима посла, било запослено на период дужи од шест мјесеци, што није у складу са чланом 46. став (1) и (2) и 50. став (3) тачка б) Закона о државним службеницима, док се друга препорука односи на то да је отвореним поступком набавке услуга сервисирања и поправке службених моторних возила проведена и набавка ауто-гума, што није у складу са чланом 38. став (1) и 53. став (3) тачка ц) Закона о јавним набавкама, као и чланом 3. став 1) Одлуке о коришћењу јединственог рјечника јавних набавки. Поступак јавне набавке ауто-гума није обухваћен Планом јавних набавки, што није у складу са чланом 17. Став (1) истог закона.

На рјешавању препоруке у вези са запошљавањем због привремено повећаног обима посла РУГИПП континуирано ради, иако треба имати на уму да је због специфичне врсте посла, несметаног пружања услуга грађанима и капиталних пројеката које РУГИПП реализује некада немогуће ангажовање кадрова ограничити на период од шест мјесеци, као што је то у случају експропријације за потребе изградње ауто – путева и гасовода, рјешавање имовинско-правних односа у поступцима од општег интереса, премјера и слично.

Пројекат „Регистрација непокретности – додатно финансирање“ који се финансира из кредитних средстава Свјетске банке добио је позитивно мишљење независне ревизорске куће „Baker Tilly Re Opinion“ за период 1.1.-31.12.2022. године. У извјештају је наведено да су финансијски извјештаји пројекта сачињени у складу са међународним рачуноводственим стандардима и да истинито и објективно приказују, у складу са правилима и задацима пројекта, финансијско стање на дан 31.12.2022.године.