О Управи

image

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове као самостална републичка управа поред сједишта Управе у свом саставу има и 48 подручних јединица и 16 подручних канцеларија као организационих јединица Управе које се налазе у свим јединицама локалне самоуправе на територији Републике Српске.

Надлежности Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове одређене су Законом о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18) и Законом о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).

Чланом 33. Закона о републичкој управи, Републичка управа за геодетске  и имовинско-правне послове обавља управне и стручне послове, који се односе на:

 • послове премјера;
 • оснивање и обнову катастра непокретности, праћење и обезбјеђивање ажурности катастра непокретности, катастра комуналних уређаја, осим послова који су законом пренесени у надлежност јединица локалне самоуправе;
 • учешће у финансирању премјера и успостављања катастра непокретности, као и контрола и надзор над накнадама и извршеним услугама у складу са овлашћењима датим посебним законима;
 • катастарско класирање и бонитирање земљишта, комасацију земљишта и премјеравање земљишта за посебне потребе;
 • даљинску детекцију, топографско-картографске дјелатности, картографисање територије Републике, издавање картографских и других публикација и давање сагласности на издавање картографских публикација;
 • вођење техничке архиве оригинала планова и карата, основних геодетских радова, издавање и одузимање геодетских лиценци, издавање и одузимање овлашћења за снимање из ваздушног простора територије Републике за потребе премјера;
 • централног адресног регистра, регистра просторних јединица, израда методологије и геодетских подлога за попис становништва;
 • геоинформационог систем управе (ГИС)  и инфраструктуре геопросторних података Републике;
 • вођење евиденције о географским називима;
 • овјеру геодетских подлога у инжењерско-техничким областима;
 • својинско-правне и друге стварноправне односе на непокретностима у својини носилаца јавног права;
 • имовинско-правне односе на земљишту и зградама;
 • експропријацију, узурпацију, аграрне односе;
 • престанак државне својине, успостављање ранијих својинскоправних односа на земљишту у својини носилаца јавног права – денационализација;
 • вођење евиденција о непокретностима и правима на непокретностима;
 • имовинско-правне послове у вези са непокретностима на којима Република и јединице локалне самоуправе имају право својине;
 • надзорне, нормативно-правне и аналитичке послове;
 • реализацију међународних пројеката у области геодетских и имовинско-правних послова;
 • пружање услуга из дјелокруга Управе у оквиру међународне сарадње и друге послове у складу са законом.

Чланом 10. Закона о премјеру и катастру Републике Српске, поред послова одређених Законом о републичкој управи, дјелокруг послова Управе су и геодетски радови и послови републичке управе који се односе на:

 • основне геодетске радове,
 • катастарски и комасациони премјер,
 • оснивање, обнову и одржавање катастра непокретности,
 • премјер водова, оснивање и одржавање катастра водова,
 • стручни надзор над геодетским радовима,
 • издавање и одузимање лиценце за рад геодетске организације,
 • издавање и одузимање геодетске лиценце,
 • издавање и одузимање овлашћења за снимање из ваздушног простора територије Републике Српске за потребе премјера Републике Српске за потребе премјера Републике Српске,
 • централни адресни регистар и регистар цијена непокретности,
 • успоставу и одржавање регистра просторних јединица,
 • катастарско класирање и бонитирање земљишта,
 • даљинску детекцију, топографски премјер и топографско-картографску дјелатност,
 • издавање картографских и других публикација и давање сагласности за издавање картографских публикација,
 • вођење евиденције о географским именима,
 • оснивање, одржавање и располагање геодетским информационим системом,
 • вођење архива документације у аналогном и дигиталном облику основних геодетских радова, катастарског и комасационог премјера, премјера Републике Српске, катастра непокретности, катастра водова, топографско-картографске дјелатности и друге документације,
 • учешће у оснивању и одржавању ИГПРС,
 • стручни надзор над радом геодетске организације,
 • овјеру геодетских подлога у инжињерско-техничким областима,
 • организује полагање стручног испита за лица геодетске струке и лица пољопривредне и шумарске струке за послове катастарског класирања, бонитирања и комасациону процјену земљишта и
 • пружање услуга из дјелокруга Управе у оквиру међународне сарадње.