Сектор за правне, кадровске и опште послове

Надлежност сектора

У Сектору за правне, кадровске и опште послове обављају се послови који се односе на:

 1. организацију и систематизацију радних мјеста,
 2. кадровске послове и управљање људским ресурсима, 
 3. припрему и израду рјешења о остваривању права државних службеника и намјештеника из радног односа као и поступање по приговорима и жалбама и праћење исхода другостепеног поступка по жалбама на донесена рјешења,
 4. припрему општих аката,
 5. вођење статистичке евиденције и документације у области рада и радних односа,
 6. учешће у припреми програма рада и извјештаја о раду Управе,
 7. обављање канцеларијских послова и других послова,  
 8. вођење послова писарнице, 
 9. припремање и евидентирање идентификационих картица,
 10. предлагање нових, као и измјену и допуну важећих прописа из надлежности Управе,
 11. судске спорове, израду изјашњења Правобранилаштву Републике Српске, праћење исхода и подношење извјештаја о исходу, 
 12. кадровско планирање запошљавања, образовања и стручног усавршавања,
 13. оцјене рада запослених,
 14. ажурирање Централног регистра кадрова,
 15. организовање едукације за оцјењиваче и контролоре у поступку оцјењивања запослених,
 16. дисциплинску и материјалну одговорност државних службеника и намјештеника,
 17. повећање степена професионалности у обављању радних послова и задатака,
 18. комуникацију, анализу и вредновање остварених укупних и појединачних резултата,
 19. обезбјеђивање квалитетних информација неопходних за доношење одлука о запошљавању, развоју, вредновању, награђивању и мотивисању, као и одржавање људских ресурса у циљу реализације стратешких планова Управе,
 20. организовање послова заштите на раду и заштите имовине,
 21. вођење статистичке евиденције и документације у области рада и радних односа, судских спорова и дисциплинских поступака,
 22. старање о одржавању радног и другог простора, опреме, средстава рада и др.,
 23. сарадњу са другим организационим јединицама Управе, инспекцијским и другим контролно-ревизионим органима,
 24. координацију рада организационих јединица из надлежности Сектора.

 

Организациона структура

 1. Одјељење за кадровске послове
 2. Одјељење за правне и опште послове

 

Одјељење за кадровске послове (kadrovska@rgurs.org)

Одјељење за кадровске послове је организациона јединица у саставу Сектора за правне, кадровске и опште послове у којој се обављају послови који се односе на:

 1. припрему приједлога појединачних аката, учешће у припреми програма рада и извјештаја о раду Управе,
 2. достављање приједлога везаних за израду унутрашње организације и систематизације радних мјеста,
 3. поступање по жалбама и приговорима, израде изјашњења Одбору државне управе за жалбе и праћење исхода другостепеног поступка по жалбама на донесена рјешења,
 4. дисциплинску и материјалну одговорност државних службеника и намјештеника,
 5. остваривање права државних службеника и намјештеника из радног односа, припрему и израду рјешења, закључака и других аката,
 6. вођење статистичке евиденције и документације у области рада и радних односа, дисциплинске и материјалне одговорности државних службеника и намјештеника,
 7. рјешавање по молбама и захтјевима запослених у вези са остваривањем права државних службеника и намјештеника из радног односа,
 8. ажурирање Централног регистра кадрова,
 9. оцјене рада запослених и припремање рјешења о оцјењивању запослених,
 10. израду плана коришћења годишњих одмора и припремање рјешења о годишњем одмору,
 11. кадровско планирање запошљавања, образовања и стручног усавршавања, благовремене замјене кадрова код одласка у пензију и
 12. остваривање сарадње са другим одјељењима у реализацији послова сектора.

 

Писарница (pisarnica@rgurs.org)

Писарница је организациона јединица, са статусом одсјека, у саставу Одјељења за кадровске  послове у којој се обављају сљедећи послови:

 1. вођење протокола,
 2. пријем, евидентирање, достављање у рад и отпрема поште,
 3. дистрибуција аката и поднесака у рад,
 4. вођење статистике кретања предмета,
 5. архивирање предмета,
 6. класификација и уређивање архивске грађе,
 7. вођење књига рачуна,
 8. вођење разних извјештаја прописаних законом,
 9. вођење евиденције реверса о издатим и преузетим предметима,
 10. издвајање безвриједног регистраторског материјала и предаја архивске грађе надлежним       
  органима,
 11. ажурирање архивске грађе и архивираних предмета и
 12. други послови у складу са Уредбом о канцеларијском пословању републичких органа управе

 

Одјељење за правне и опште послове (pravniiopsti.poslovi@rgurs.org)

Одјељење за правне и опште послове je организациона јединица у саставу Сектора за правне, кадровске и опште послове у којој се обављају послови који се односе на:

 1. припрему општих аката, учешће у припреми програма рада и извјештаја о раду Управе,
 2. учествовање и стручну помоћ на изради унутрашње организације и систематизације радних мјеста,
 3. судске спорове, израду изјашњења Правобранилаштву Републике Српске, праћење исхода и подношење извјештаја о исходу,
 4. вођење статистичке евиденције и документације у области судских спорова,
 5. пријем и коришћење службених гласила, као и информисање запослених о доношењу, допунама или измјенама закона и других прописа,
 6. успостављање опште политике и стратегије, координације и анализе ресурса Управе,
 7. координисање послова прикупљања и одржавања података које воде подручне јединице, као и вршење анализе прикупљених података,
 8. координисање послова израде извјештаја о раду,
 9. предлагање мјера у сврху унапређења и побољшања пословања Управе,
 10. редовно одржавање инвентара и опреме, односно функционалности средстава рада и благовремено отклањање недостатака,
 11. организовање одржавања хигијене у објекту,
 12. организовање рада портира,
 13. израду рјешења за упућивање на службено путовање у иностранство,
 14. праћење рада и отклањање пропуста у раду запослених,
 15. извјештавање руководиоца о уоченим проблемима, давање приједлога за отклањање истих и предузимање мјера у складу са законом,
 16. контролу и организовање послова из области заштите на раду, заштите здравља запослених на раду и заштите од пожара и
 17. остваривање сарадње са другим одјељењима у остваривању послова сектора.

 

Одсјек за заштиту (odsjekzazastitu@rgurs.org)

Одсјек за заштиту je унутрашња организациона јединица у саставу Одјељења за опште послове која je надлежна организациона јединица за послове заштите на раду, противпожарне заштите и заштите здравља Управе.

У Одсјеку обављају се послови:

 1. припреме и израде аката, прописа и процедура, те примјене истих из области заштите на раду, противпожарне заштите и заштите здравља,
 2. сарадње са институцијама које се баве пословима заштите и здравља на раду, противпожарне заштите и заштите имовине,
 3. праћења стања из наведених области, вођења евиденције, давања мишљења, извјештаја, приједлога и организовања спровођења усвојених предложених мјера у сврху унапређења заштите имовине, заштите рада, заштите здравља, услова рада и противпожарне заштите,
 4. израде плана годишњих активности и набавки, средстава опреме и услуга у вези са заштитом и здрављем на раду и противпожарном заштитом, те доставља приједлог за вршење јавне набавке,
 5. организовања спровођења мјера у складу са законом, a у циљу свеобухватне заштите,
 6. организовања спровођења активности и мјера у вези са формирањем, уређењем и одржавањем архивских просторија у складу са важећим прописима,
 7. у поступку провођења мјера заштите Одсјек сарађује са контролним органима и проводи наложене мјере инспекцијских органа.