Сектор за послове надзора

Надлежност сектора

У Сектору за послове надзора обављају се послови који се односе на: 

 1. надзор геодетских послова вршењем управног и стручног надзора над пројектовањем и реализацијом основних геодетских радова, пословима премјера непокретности, реамбулације, катастра непокретности, катастра земљишта и катастра комуналних уређаја, 
 2. послове прегледа, управног и стручног надзора и пријема послова из геодетске области, 
 3. праћење савремених достигнућа у геодетској области и непосредно вршење послова стручног надзора над извршењем закона, других прописа и општих аката из области геодетских радова, 
 4. контролисање реализације радова према уговорима (рокови, квалитет и обим, односно вриједност извршених послова), сачињавање записника о извршеном надзору и извјештаја о раду, надзор над реализацијом наложених мјера из записника о извршеном надзору, 
 5. обављање послова геодетских вјештачења и других послова које Управа обавља на захтјев судова, других државних органа, грађана и других правних субјеката, 
 6. интерно организовање семинара и едукација везаних за примјену прописа из имовинскоправне области, 
 7. учествовање у припремању нацрта и приједлога закона и других прописа из ове области, 
 8. стручни надзор над пословима катастра, базама података ИСУ и рада организационих јединица Управе (обрачун и наплата накнада, поштовање Кодекса државних службеника и др.), 
 9. својинско-правне односе на непокретностима,
 10. питања везана за промет непокретности, 
 11. грађевинско земљиште, узурпацију земљишта у државној својини, послове експропријације, денационализацију, аграрну реформу, кметска земљишта, беглучке односе, комасацију, облигационе односе, послове који се односе на надзиђивање зграда и претварање заједничких просторија у станове, односно пословне просторе, послове претварања друштвене, односно државне својине у својину, послове реституције, послове легализације бесправно изграђених објеката, 
 12. послове стручног надзора, 
 13. стручни надзор над пословима рада организационих јединица Управе (канцеларијско пословање, поштовање Кодекса државних службеника и др.).

 

Организациона структура

 1. Одјељење за надзор геодетских послова
 2. Одјељење за надзор имовинскоправних послова

 

Одјељење за надзор геодетских послова

Одјељење за надзор геодетских послова је унутрашња организациона јединица у саставу Сектора за послове надзора, у којем се обављају послови који се односе на:

 1. надзор геодетских послова вршењем управног и стручног надзора над пројектовањем и реализацијом основних геодетских радова, пословима премјера непокретности, реамбулације, катастра непокретности, катастра земљишта и катастра комуналних уређаја,
 2. послове прегледа, управног и стручног надзора и пријема послова из геодетске области, 
 3. праћење савремених достигнућа у геодетској области и непосредно вршење послова стручног надзора над извршењем закона, других прописа и општих аката из области геодетских радова, 
 4. контролу реализације радова према уговорима (рокови, квалитет и обим, односно вриједност извршених послова), састављање записника о извршеном надзору и извјештаја о раду, праћење реализације наложених мјера из записника о извршеном надзору, 
 5. обављање послова геодетских вјештачења и других послова с тим у вези које Управа обавља на захтјев судова, других државних органа, грађана и других правних субјеката, 
 6. интерну едукацију кадрова (организовање семинара и савјетовања) везану за примјену прописа из имовинскоправне области, 
 7. учествовање у припремању нацрта и приједлога закона и других прописа из ове области, 
 8. стручни надзор над пословима катастра, базама података ИСУ и рада организационих јединица Управе (обрачун и наплата накнада, поштовање Кодекса државних службеника и др.).

 

Одјељење за надзор имовинскоправних послова

Одјељење за надзор имовинскоправних послова је унутрашња организациона јединица у саставу Сектора за послове надзора и у којем се обављају послови надзора који се односе на:

 1. својинско-правне односе на непокретностима, 
 2. питања везана за промет непокретности, 
 3. грађевинско земљиште, узурпацију земљишта у државној својини, послове експропријације, денационализацију, аграрну реформу, кметска земљишта, беглучке односе, комасацију, облигационе односе, послове који се односе на надзиђивање зграда и претварање заједничких просторија у станове, односно пословне просторе, послове претварања друштвене, односно државне својине у својину, послове реституције, послове легализације бесправно изграђених објеката, 
 4. послове стручног надзора, давање основних смјерница за рјешавање имовинскоправних послова, 
 5. стручни надзор над пословима рада организационих јединица Управе (канцеларијско пословање, поштовање Кодекса државних службеника и др.).