Сектор за европске интеграције, међународне пројекте и послове тржишта непокретности

Надлежност сектора

У Сектору за европске интеграције, међународне пројекте и послове тржишта непокретности обављају се послови који се односе на:

 1. праћење споразума у вези са кандидатским статусом, стабилизацијом и придруживањем БиХ и Европске уније из дјелокруга Управе,
 2. сарадњу са институцијама БиХ и ЕУ у БиХ с циљем учешћа у претприступним и приступним фондовима Европске уније,
 3. сарадњу са домаћим, регионалним и међународним организацијама и институцијама,
 4. припрему нових пројеката и координацију са релевантним секторима у Управи,
 5. припрему пројектне документације и ажурирање података из пројектне документације,
 6. координацију и праћење реализације свих активности из одобрених међународних пројеката,
 7. израду годишњих програма пројеката посебне намјене и регионалне сарадње, припрему извјештаја о реализацији свих пројеката у складу са акционим плановима за Управу и међународне институције и праћење резултата окончаних пројеката, анализу њиховог квалитета и одрживости,
 8. идентификацију пројектних приоритета, спровођење одобрених међународних пројеката и евидентирање у системима надлежних институција,
 9. вођење регистара споразума, протокола и меморандума о сарадњи са субјектима у иностранству,
 10. праћење и промовисање фондова ЕУ и међународних пројеката,
 11. учешће у припремању нацрта и приједлога стратегија, закона и других аката из свог дјелокруга,
 12. успостављање, вођење и одржавање Регистра цијена непокретности,
 13. успостављање, вођење и одржавање Централног адресног регистра и Регистра просторних јединица,
 14. праћење тржишта непокретности и издавање података из постојећих регистара заинтересованим лицима,
 15. координацију рада са подручним јединицама у области Регистра цијена непокретности,
 16. координацију рада са надлежним републичким институцијама, подручним јединицама Управе и јединицама локалне самоуправе у области Централног адресног регистра и Регистра просторних јединица,
 17. учешће у припреми програма рада и извјештаја о раду Управе,
 18. припремање аналитичких и статистичких извјештаја, те стручну анализу Регистра цијена непокретности, Централног адресног регистра и Регистра просторних јединица,
 19. послове из области социјалног мапирања и праћења.

 

Организациона структура

 1. Одјељење за европске интеграције
 2. Одјељење за међународне пројекте
 3. Одјељење за послове тржишта непоктности

 

     Одјељење за европске интеграције

Одјељење за европске интеграције је унутрашња организациона јединица у саставу Сектора за европске интеграције, међународне пројекте и послове тржишта непокретности, у којем се обављају послови који се односе на:

 1. праћење споразума у вези са кандидатским статусом, стабилизацијом и придруживањем БиХ и Европске уније из дјелокруга Управе,
 2. активности Управе у процесу европских интеграције, учешће представника Управе у радним групама/тијелима у области европских интеграција,
 3. сарадњу са институцијама Републике Српске, БиХ и ЕУ с циљем учешћа у претприступним и приступним фондовима Европске уније,
 4. програмирање пројеката у складу са директивама ЕУ,
 5. извјештавање о реализованим и планираним активностима и пројектима из средстава ЕУ,
 6. учешће у припремању нацрта и приједлога закона и других прописа из свог дјелокруга,
 7. планирање и праћење плана обука у области европских интеграција,
 8. промовисање фондова ЕУ и развојних пројеката.

 

     Одјељење за међународне пројекте

Одјељење за међународне пројекте је унутрашња организациона јединица у саставу Сектора за европске интеграције, међународне пројекте и послове тржишта непокретности, у којем се обављају послови који се односе на:

 1. координацију и праћење реализације свих активности из одобрених међународних пројеката,
 2. анализу остварених резултата и оправданости претходних пројеката,
 3. вођење регистара споразума, протокола и меморандума о сарадњи са субјектима у иностранству,
 4. сарадњу са домаћим, регионалним и међународним организацијама и институцијама,
 5. сарадњу са међународним организацијама ради координације донаторске помоћи,
 6. припрему пројектне документације и ажурирање података из пројектне документације,
 7. израду годишњих програма пројеката посебне намјене и регионалне сарадње,
 8. припрему извјештаја о реализацији свих пројеката у складу са акционим плановима за Управу и међународне институције,
 9. учешће у припремању нацрта и приједлога закона и других прописа из свог дјелокруга,
 10. послове из области социјалног мапирања и праћења.

 

     Одјељење за послове тржишта непокретности

Одјељење за послове тржишта непокретности је унутрашња организациона јединица у саставу Сектора за европске интеграције, међународне пројекте и послове тржишта непокретности, у којем се обављају послови који се односе на:

 1. успостављање, вођење и одржавање Регистра цијена непокретности, Централног адресног регистра и Регистра просторних јединица,
 2. координацију рада са подручним јединицама у области Регистра цијена непокретности,
 3. координацију рада и сарадњу са надлежним републичким институцијама, подручним јединицама Управе, јединицама локалних самоуправа и другим заинтересованим странама у области праћења и развоја тржишта непокретности,
 4. координацију рада са надлежним републичким институцијама, подручним јединицама Управе и јединицама локалне самоуправе у области Централног адресног регистра и Регистра просторних јединица,
 5. анализу и праћење тржишта непокретности кроз припрему аналитичких и статистичких периодичних и годишњих извјештаја, те стручну анализу Регистра цијена непокретности, Централног адресног регистра и Регистра просторних јединица,
 6. анализу захтјева, обраду и издавање података Регистра цијена непокретности, Централног адресног регистра и Регистра просторних јединица заинтересованим странама,
 7. праћење и анализу прописа и стручних докумената, међународних смјерница и трендова у вези са кретањем тржишта непокретности,
 8. учешће у припремању нацрта и приједлога стратегија, закона и подзаконских аката из свог дјелокруга”.