Сектор за информационе технологије катастра непокретности

Надлежност сектора

У Сектору за информационе технологије катастра непокретности обављају се послови који се односе на:

 1. развој, пројектовање и одржавање свих сегмената информационог система Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (ИС РУГИПП-а),
 2. израду и имплементацију стратешких докумената из области ИТ-а,
 3. праћење савремених трендова ИТ-а и њихова примјена у РУГИПП-у,
 4. управљање, развој и одржавање архитектуре и структуре података у РУГИПП-у,
 5. пројектовање, израду и администрацију LAN мрежа у РУГИПП-у,
 6. генерисање и дистрибуцију извештаја по захтјеву корисника из база података катастра непокретности,
 7. управљање и развој инфраструктуре геопросторних података (ИГПРС), укључујући ажурирање стратегије успостављања ИГПРС-а и имплементацију акционог плана,
 8. развој и управљање националним геопорталом,
 9. усаглашавање са међународним стандардима и препорукама у области ИКТ,
 10. повезивање са другим органима државне управе кроз VPN,
 11. предлагање и спровођење процедура за контролу квалитета и сигурности података,
 12. учешће у реализацији међународних и донаторских пројеката,
 13. учешће у припреми стручних основа за израду нацрта закона и приједлога подзаконских аката из делокруга Сектора,
 14. израду приједлога политика развоја људских ресурса из области информационих и комуникационих технологија,
 15. планирање и вођење каталога метаподатака и подршку субјектима ИГПРС у дефинисању и објављивању метаподатака из њихове надлежности,
 16. планирање и реализацију активности на хармонизацији података и сервиса у складу са имплементационим правилима INSPIRE директиве,
 17. праћење и примјену прописа, директива, стратегија и развојних пројеката Европске уније у свом дјелокругу, са посебним акцентом на транспоновање INSPIRE директиве у законодавни оквир Републике Српске,
 18. израду web сервиса по захтјеву корисника,
 19. израду и имплементацију средњорочних и годишњих планова,
 20. учешће у припреми и спровођење јавних набавки у сарадњи са другим организационим јединицама,
 21. израду плана набавки, техничких спецификација и нацрта уговора из дјелокруга Сектора те праћење и надзор њихове реализације,
 22. подршку реализацији пројеката е-Управе,
 23. израду и одржавање web презентације Управе,
 24. администрацију дата центра и
 25. израду и управљање системом за backup података.

 

Организациона структура

 1. Одјељење за инфраструктуру геопросторних података Републике Српске
 2. Одјељење за информационе и комуникационе технологије катастра непокретности

 

Одјељење за инфраструктуру геопросторних података Републике Српске (ИГПРС)

Одјељење за ИГПРС бави се успостављањем и управљањем Инфраструктуром геопростoрних података Републике Српске (ИГПРС). Обављају се послови одржавања Геопортала РС и Каталога метаподатака, учитавања и управљања подацима на Геопорталу РС. Врши се управљање имплементацијом сервиса за приступ, проналажење, размјену и преузимање података. Обављају се послови који се односе на успоставу сарадње са осталим субјектима ИГПРС и учешће у изради детаљних правила и улога сваког од субјеката те норми за оснивање и одржавање ИГПРС. У склопу одјељења врши се праћење актуелних техничких и технолошких трендова, те стандарда презентације и размјене геоподатака (INSPIRE, OGC, ISO 19100, W3C), као и активно учешће у раду међународних радних тијела и радних група које се баве геоподацима и њиховом стандардизацијом, а чији је Управа члан (Eurogeographics). Раде се анализе и дају се приједлози за успостављање сарадње са различитим корисницима ИГПРС, посебно са органима Управе ради лакшег остваривања концепта e-Vlade. Одјељење је задужено за прављење разних ГИС анализа и тематско картирање за потребе подршке доношењу одлука. Обавезе одјељења за ИГПРС су и прикупљање, анализа и управљање геопросторним подацима. Врши се успостава сарадње са интерним и екстерним корисницима с циљем што боље искоришћености катастарских и других података из надлежности Управе у разним областима и учешће у изради законских и подзаконских аката те планова и пројеката из свог дјелокруга.

 

Одјељење за информационе и комуникационе технологије катастра непокретности

Одјељење за информационе и комуникационе технологије катастра непокретности (ИКТКН), садашњи назив, је оформљено 2014. године. До тада су сва одржавања компјутерске и мрежне опреме обављани путем уговора са екстерним компанијама. Од 2014. године одјељење обавља послове одржавања компјутерске, комуникационе и мрежне опреме, те води бригу о набавкама и уговорима свих потребних услуга и опреме из свог домена у оквиру РУГИПП-а, проводи усвојену ИКТ стратегију, одржава еСервисе, одрађује интервенције на терену према захтјевима подручних јединица/подручних канцеларија (ПЈ/ПК), врши реконструкције LAN мрежа по ПЈ/ПК, води бригу о цјелокупној рачунарској и мрежној опрему коју РУГИПП има у свом посједу, те реализује значајне пројекте попут ДМС-а, принтинг система, имплементација и тестирање новог софтвера који обједињује све катастарске евиденције...

Што се тиче тренутног софтвера за вођење катастра непокретности, он је био дистрибуирани те се у свакој подручној јединици односно канцеларији налазио инсталиран database сервер. Администрација оволиког броја сервера је представљала велики проблем, те je у 2017. и 2018. години извршена набавка рутера који су постављени на удаљене локације, те сервера и storage-а нове генерације у дата центру у управи као предуслов за централизацију. Све пословнице РУГИПП-а, тј. ПЈ/ПК повезане су са сједиштем управе на начин да су успостављени VPN тунели. У ранијем периоду су за ову коминикацију кориштени ADSL-ови док се у 2018. години прешло на MPLS технологију, чиме је постигнута поузданија комуникације учесника у LAN мрежи. Кроз поступак виртуелизације сви сервери, односно базе података, који су били у ПЈ/ПК су пребачени у дата центар у управи, тако да сви корисници базама података приступају у управи, што је знатно смањило вријеме утрошено на администрацију database сервера. Такође је развијена репликација продукционих база на репликациону у оквиру дата центра. Репликационе базе се користе за е-сервисе које је управа развила за јавне увиде у податке из своје надлежности те за размјену података према склопљеним споразумима са спољним корисницима.

Посебно треба издвојити сљедеће активности:

Дата центар

Најзначајнија ставка у периоду од оснивања одјељења је израда потпуно новог и савременог дата центра, са напредним техничким рјешењем, као и најновијим хардвером и софтвером. У управи у Бања Луци се налази чвориште мреже са опремом познатих брендова. Сва активна мрежна и серверска инфраструктура смјештена је у двије просторије – примарној сервер сали и издвојеној просторији (IDF) у којој су смјештени управљиви switch-еви и терминисана пасивна мрежна инфраструктура за кориснике. Примарна сервер сала се састоји од двије просторије, у првој просторији се налази пет inrow rack ормара, у којима су смјештени мрежни уређаји и серверска инфраструктура док се у другој просторији, тзв. енергетској просторији налази модуларни УПС. Сваки рек ормар има сопствени систем хлађења, као и заштиту од пожара. Дата центар посједује и потпуну физичку контролу приступа (бесконтактна картица, PIN), видео надзор, алармни и против-пожарни систем. Што се тиче софтверске заштите саобраћаја, посједујемо савремене уређаје за заштиту саобраћаја, те уређаје за бекап система.

Изградњом модерног дата центра смо постигли: гарантовану доступност података 24/7, сигурност података, редундансу, те мониторинг и филтрирање саобраћаја.

ИКТ стратегија

У току 2019. године је израђена је и усвојена ИКТ стратегија РУГИПП-а за период од 2019. до 2029. године. Вршена је детаљана анализа стања и положаја РУГИПП у систему државне управе Републике Српске. Урађена је анализа тренутног стања (софтверских алата, инфраструктуре, података) те анализа заинтересованих страна (области дјелатности, динамика комуникације и типови интеракције).

Стратегијом је дефинисано функционисање РУГИПП-а у контексту потпуне интеграције информационог система (ИС).

На слици изнад приказан је шематски приказ визије функционисања Републичке управе за геодетске и имовинско–правне послове Републике Српске као крајњег циља којем треба тежити у наредном десетогодишњем периоду. При том треба задржати пуну координацију са процесима који се одвијају на вишем нивоу и усклађивати је како се спољне околности буду мијењале. Овако дефинисан крајњи циљ се заснива на неколико најважнијих поставки:

 • потпуна интеграција ИС Управе уз обухватање свих тренутно необухваћених сегмената њеног рада одговарајућим информатичким рјешењима, 
 • успостављање ефикасне он-лине комуникације са свим заинтересованим странама са којима Управа има потреба да размјењује податке и информације у свом свакодневном раду, 
 • апсолутна доступност ИС Управе свим њеним запосленима, гдје год да се налазе и које год послове да обављају, уз кориштење најсавременијих техничких уређаја и софтверских алата, 
 • потпуна сервисна орјентација Управе уз кориштење свих модерних медија и алата за комуникацију и пружање услуга, 
 • реализација интегрисаних електронских услуга путем ГеоПортала за грађане и пословну заједницу, уз задржавање класичних процедура и видова пружања услуга за популацију која нема могућности или способности за кориштење модерних видова пружања услуга, 
 • снажни интерни ИКТ ресурси који уз кооперацију са спољним извођачима у потпуности способни да одговоре свим постављеним задацима и изазовима.

У посљедње четири године Сектор за ИТКН управе је предузео неке активности које су у потпуној сагласности са овако дефинисаним крајњим циљем, тако да их треба наставити и придодати им друге да би се до њега дошло. Прво је изграђена јединствена комуникациона мрежа заснована на изнајмљеним IP/MPLS линковима релативно високих капацитета. Kомуникациона мрежа je додатно ојачана новом генерацијом комуникационих уређаја који подржавају енкрипцију, како на периферијским тачкама у пословној мрежи, тако и у централној тачки концентрације, те су обезбијеђене fail-овер опције у случају отказа примарних комуникационих линкова ради обезбјеђења контиунитета пословних процеса. Извршен је процес централизације серверских ресурса, односно урађена је миграција дистрибуиране серверске мреже на централизовано виртуелизовано окружење у дата центру у сједишту управе. На слици изнад дата центар је представљен као фактички „cloud“ Управе у којем су смјештени сви серверски ресурси за сва апликативна рјешења која се користе у било којој организационој јединици Управе. Паралелно са тим је успостављен Геопортал који је замишљен као централна тачка за све електронске сервисе које Управа ставља на располагање грађанима и пословној заједници. У будућности треба тежити развоју таквих електронских сервиса који ће моћи у потпуности да замијене или сасвим елиминишу потребу за класичним процедурама. Управа треба да пружа своје услуге грађанима и пословној заједници електронски, путем различитих приступних канала (класичне веб апликације, мобилне апликације, инфо-киосци) али уз задржавање могућности кориштења класичних процедура за лица која нису оспособљена за кориштење модерних технолошких помагала. Уставна обавеза сваке институције је да обезбиједи једнаке могућности за коришћење услуга свим грађанима према њиховим способностима.

Сигурно најтежи посао Управи предстоји на интеграцији још увијек логички разуђених база података и изградњи потпуно интегрисаног система база података и апликативних рјешења. У сваком случају, апликативна рјешења и сервиси Управе, који се пружају унутар интранета, за унутрашње кориснике и обављање њихових свакодневних послова и еСервиси за пружање услуга грађанима и пословној заједници треба да буду постављени на истим принципима:

 • доступност на свим локацијама на којима постоји реална потреба за кориштење неког сервиса/апликације, 
 • функционалност/ контекстна прилагођеност, 
 • једноставност за кориштење, 
 • прилагођеност корисницима, 
 • транспарентност, 
 • подржаност (увијек доступна одговарајућа помоћ и упутство).

Циљеви и активности које су дефинисане овим стратешким документом, од изузетног су значаја за Управу јер њихова реализација је предуслов за постизање стабилног и одрживог окружења за остваривање њене законске функције. Поред тога, мјесто и улога Управе у систему државне управе и локалне самоуправе, тј. чињеница да она представља један од камена темељаца тог система те да се свако унапређење њеног рада одражава на многе друге институције, иде у прилог томе да се реализацији овако постављених стратешких политика да висок приоритет не само у Управи него и у Влади Републике Српске. Ефикасна, сервисно орјентисана еУправа која грађанима и пословној заједници пружа квалитетне сервисе и ствара здрав привредни и општи друштвени амбијент, незамислива је без снажне, стабилне, ИКТ технологијама квалитетно подржане Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове Републике Српске. Због тога свако улагање финансијских средстава и људских ресурса у остваривање дефинисаних стратешких и оперативних циљева представља инвестицију у здраву будућност РУГИПП-а, цјелокупног система државне управе и друштва у цјелини.

еСервиси

Дио обавеза ИКТКН одјељења је и развој и брига о доступности е-сервиса које је управа развила у оквиру својих надлежности како за своје потребе тако и за потребе грађанства и јавних институција. Веома коришћени и значајни су сљедећи сервиси које је РУГИПП развио:

 • еКатастар - јавни увиду у катастарске податке 

Омогућен је приступ нерегистрованим и регистрованим корисницима, уз потписивање уговора добија се већи сет података. Сервис нуди могућности 

претраге: по граду/општини, катастарској општини, катастарској парцели, те по граду/општини, насељеном мјесту, адреси непокретности. Резултат претраге су нумерички и графички подаци (уколико постоји дигитални катастарски план).

 • еГрунтовница  и еСтанови - јавни увид у евиденцију земљишне књиге и књигу уложених уговора 

Први ниво приступа су регистровани корисници, а други ниво су корисници са плаћеном претплатом. Јавни увид кориснику омогућава претрагу ЗК по броју ЗК улошка или броју парцеле у оквиру једне катастарске општине и једне политичке општине и претрагу КУУ по броју листа у КУУ, адреси, парцели или комбинацији претходно наведених поља у оквиру једне катастарске општине и једне политичке општине. Корисници са плаћеном претплатом могу КУУ претраживати и по ЈМБГ-у носиоца права.

 • Јавни увид у Регистар цијена непокретности Републике Српске 

Јавни увид у Регистар цијена непокретности је увид у планско праћење цијена на тржишту, а у циљу процјене тржишних вриједности непокретности. Евиденција цијена непокретности се води у систему Регистра цијена непокретности кога чине wеб апликација и централна база података. У систем се евидентирају купопродајни уговори. Како би се добиле релевантне информације о вриједности земљишта и некретнина, потребни су власнички и просторни подаци. Основни подаци обухватају: oпште податке уговора (општина, нотар, датум уговора, брoj уговора, цијена), податке о учесницима у промету (купац, продавац), податке о непокретности (кат. општина, број парцеле, површина, терети, гео-локација, подаци о квалитету непокретности у промету).

Како би РЦН обезбјеђивао реалну слику тржишта непокретности у оквиру овог система се обавља и верификација података који се уносе из уговора. Верификација обухвата поређење информација о прометованим непокретностима са фактичким стањем на терену и статистичку селекцију података за анализу тржишта непокретности.

 • Сервис - размјена података са МУП-ом, према споразуму дефинисана је размјена сљедећих података: технички подаци о непокретности, подаци ДКП-а, подаци о носиоцима права, подаци из адресног  регистра, те подаци из регистра грађана. Сектор за ИТКН је задужен за контролу и одржавање сервиса. 
 • Сервис - размјена података са Министарством пољопривреде, водопривреде и шумарства, према споразуму дефинисана је размјена сљедећих података: регистра пољопривредних газдинства које води МПШВ РС  и катастра земљишта, катастра непокретности и дигиталног катастарског плана (ДКП), које води РУГИПП. Сектор за ИТКН је задужен за контролу и одржавање сервиса. 
 • Сервис - размјена података са локалним заједницама, према споразуму дефинисано је достављање података који се односе на документе потребне за добијање дозвола из области грађења (земљишно-књижни извадак, посједовни лист, копија катастарског плана, лист непокретности, потврда о снимљеном објекту и сл.). Сектор за ИТКН је задужен за контролу и одржавање сервиса. 
 • Сервис - размјена података са Пореском управом Републике Српске, према споразуму дефинисано је достављање података који се односе на регистар пословних субјеката. Сектор за ИТКН је задужен за контролу и одржавање сервиса.
 • еСтатус апликација представља интерактивну wеб апликацију за транспарентно представљање статуса предмета ка корисницима РУГИПП. Wеб апликативно рјешење за запослене у оквиру РУГИПП, као и једноставно доступно wеб апликативно рјешење (сервис) за странке РУГИПП. Такође посједује и административни портал за управљање корисничким налозима. Налозима се додјељују одређена права приступа самој апликацији помоћу којих се одређују нивои и могућности које референти из РУГИПП могу да раде у самој апликацији.

DMS

Основни циљ пројекта је увођење система за беспапирно пословање чиме се обезбјеђује смањење директних и индиректних трошкова пословања у сегменту управљања пословном документацијом, повећање ефикасности и смањење потреба за физичким присуством запослених на различитим локацијама. DMS ће бити централна тачка за све евиденције и софтвере које РУГИПП тренутно одржава:

 • Информациони систем катастар непокретности - систем за вођење свих катастарских евиденција 
 • е-Писарница – систем за вођење протокола у сједишту Управе (сједиште РУГИПП) 
 • Адресни Регистар (АР) – систем за вођење адреса и кућних бројева 
 • ДА – Систем за дигитални архив 
 • Књига уложених уговора – систем за вођење евиденције на становима и пословним просторима 
 • еКатастар – Јавни увид у катастарске податке 
 • еГрунтовница и еСтанови – Јавни увид за зекљишну књигу и евиднцију станова/пословних простора 
 • ЛАРИС – систем за вођење земљишне књиге (РУГИПП)

DMS ће похрањивати сљедеће класе докумената и података: aустријску земљишну књигу и катастар земљишта, катастар земљишта, пописни катастар, катастар некретнина из 1984, катастар некретнина из 2006. и 2012, топографске карте, пројект ЈИЦА-е – дигиталне топографске карте 1:25000, геодетске тачке, ортофото, векторизоване геодетске карте, катастар инфраструктуре, књига откупљених зграда и књига проданих пословних зграда те осталу документацију у посједу РУГИПП-а.

еКатастарРС

У 2020. години је започео процес израде софтвера за обједињење свих катастарских евиденција у јединствену. РУГИПП је од Федералне геодетске управе (ФГУ) добила изворни код софтверског система за вођење катастарских евиденција у трајно власништво. Обзиром да РУГИПП има константне проблеме у функционисању софтверског система који тренутно користи, а успут речено, није власник изворног кода, те свака измјена (па и најмања) захтјева интервенцију аутора софтвера, РУГИПП се опредјелио да уступљени софтверски систем прилагоди и доради за своје потребе, што је далеко лакше и јефтиније од развијања потпуно новог софтверског система. РУГИПП је наравно, прије него што је одлучила да дорађује и прилагођава поменуто софтверско рјешење извршила функционално тестирање.

Циљ пројекта јесте да се обезбједи поуздано софтверско рјешење за вођење свих катастарских евиденција које ће одговорити потребама РУГИПП-а и екстерних корисника.

Сврха пројекта јесте омогућити алат, корисницима система, за успоставу и одржавање катастарских евиденција (алфанумеричких података и ДКП-а), размјену података са интерним и екстерним системима, а у циљу пружања адекватне услуге за крајње кориснике (грађане, локалну и пословну заједницу, друге институције, банке, нотаре итд.). Одјељење је интензивно укључено у реализацију и тестирање овог софтвера.

Редовне активности

Одјељење, дјелимично или у потпуности, одржава и води бригу о сљедећим пословима:

 • виртуелним серверима,  
 • свакодневне активности одјељења су умрежавање рачунара и штампача, те инсталација потребних софтвера у Управи и по подручним јединицама/канцеларијама, као и мање активности везане за мрежу: каблирање, активирање утичница, прављење мрежних каблова, итд. Урађена је и реконструкција неколико LAN мрежа у ПЈ/ПК гдје је иста била неопходна (ПЈ Бања Лука, ПЈ Приједор, ПЈ Бијељина, ПЈ Прњавор, ПЈ Братунац, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи, ПЈ Козарска Дубица, ПЈ Дервента и ПЈ Требиње). Поред обављања ових послова на у управи и на локацијама ПЈ/ПК, подешавање апликција и штампача се обавља и удаљено: Remote Desktop Connection (RDP), те апликацијама ТеamViewer и AnyDesk, 
 • расподјела рачунарске опреме и обрада захтјева за рачунарску опрему као и њихово рјешавање, тренутно РУГИПП посједује преко 5000 ставки рачунарске и мрежне опреме, 
 • константно се ради на замјени рачунарске опреме, опрема старија од пет година се мијења са новијом и настоји се одржати такав тренд замјене опреме, 
 • одржавање веб сајта управе као и постављање огласа за појединачно и масовно излагање, 
 • обрада захтјева за укључење корисника у VPN групу мобилних претплатника, креирање апликације за израду извјештаја о мјесечној потрошњи, 
 • инсталација софтвера по захтјеву корисника, приступи удаљеним локацијама ради рјешавања техничких проблема, 
 • константна виртуелизација система РУГИПП-а, 
 • администрација активног директоријума, 
 • у оквиру дата центра инсталиран је антивирусни сервер путем којег је могуће вршити мониторинг комплетне мреже, тј. свих endpoint корисника, 
 • администрација маил система је такође обавеза ИКТКН одјељења.

До краја 2023. године планирано је да се грађанима Републике Српске пружи могућност за online подношење захтјева и издавање докумената, те ће одржавање и овог система бити у обавези ИКТКН одјељења.