Сектор за геодетске послове

Надлежност сектора

У Сектору за геодетске послове обављају се послови из геодетске области који се односе на:

 1. израду дугорочних и средњорочних програма и годишњих планова геодетских послова, те анализу и праћење њихове реализације,
 2. проучавање примјене савремених технолошких поступака у геодетској области,
 3. стратешка истраживања у области геодезије и геоинформатике,
 4. метролошко обезбјеђење геодетских радова и њихову стандардизацију,
 5. планирање и израду пројеката геодетских радова, уговарање, организовање, праћење и контролу реализације тих послова, основне геодетске радове, премјер, израду аналогних и дигиталних катастарских и геодетских планова, геодетско-техничке послове у поступку уређења земљишта - послове комасације, арондације, послове реприватизације земљишта, катастарско класирање и бонитирање земљишта и ревизију истог,
 6. пројектовање, реализацију и одржавање мрежа геометријске, физичке и сателитске геодезије - државна референтна мрежа, тригонометријске мреже, мреже нивелмана високе тачности, астрономска и гравиметријска мрежа, мрежа перманентних станица, геодинамичке подлоге, локални и регионални гравиметријски премјер, одређивање геоида, одређивање дигиталног модела рељефа, испитивање глобалних тектонских промјена и сл, те учешће у међународним пројектима ове врсте,
 7. информациони систем референтних мрежа Републике Српске и повезивање са сличним системима у сусједним земљама,
 8. утврђивање, обиљежавање и геодетско одређивање међуентитетске линије између Републике Српске и Федерације БиХ, преузимање података о граници Босне и Херцеговине на подручју Републике Српске те уцртавање и спровођење истих у катастарским плановима и катастарском операту,
 9. организацију и реализацију припремних теренских и канцеларијских радова државног премјера (премјер терестричке, аерофотограметријске и др. методе),
 10. геодетске радове за посебне намјене,
 11. израду дигиталних ортофото планова,
 12. обраду сателитских снимака,
 13. одржавање катастра непокретности/земљишта и комуналних уређаја,
 14. катастарско класирање и бонитирање земљишта у поступку одржавања катастра непокретности,
 15. проучавање и примјену савремених достигнућа у области катастра непокретности и комуналних уређаја,
 16. вођење и сређивање потребних статистичких података из области катастра непокретности и комуналних уређаја,
 17. издавање катастарских података,
 18. одржавање премјера и катастра,
 19. припремање и спровођење промјена података у базама података ГИС, ИСУ, ИГПРС,
 20. стручна усмјеравања и давање упутстава за рад радницима подручних јединица и подручних канцеларија у геодетској области,
 21. предлагање директору састава стручног тима који врши преглед и пријем радова из геодетске области за које је прописана израда главног пројекта и за које је инвеститор Управа,
 22. архивирање података геодетске документације (основних радова, премјера, свих катастарских евиденција) и свих других геодетских и катастарских података и списа,
 23. чување и издавање архивираних података и документације,
 24. праћење, подршку и координацију рада подручних јединица,
 25. поступање по представкама на рад у геодетској области у подручним јединицама и подручним канцеларијама,
 26. учествовање у припреми нацрта и приједлога прописа из геодетске области,
 27. учествовање у међународним пројектима и сарадњу са међународним, стручним и научним установама,
 28. послове картографије и граница.

 

Организациона структура

 1. Одјељење за основне геодетске радове
 2. Одјељење за катастарски премјер и премјер водова
 3. Одјељење за топографски премјер, картографију и границе
 4. Одјељење за катастарско класирање, бонитирање и комасациону пројцјену змељишта
 5. Одјељење за архив документације и дигитални архив

 

Одјељење за основне геодетске радове

Одјељење за основне геодетске радове је унутрашња организациона јединица у саставу Сектора за геодетске послове у којој се обављају послови који се односе на:

 1. израду дугорочних и средњорочних програма и годишњих планова геодетских послова, те анализу и праћење њихове реализације,
 2. проучавање примјене савремених технолошких поступака у геодетској области,
 3. метролошко обезбјеђење геодетских радова и њихову стандардизацију,
 4. планирање и израду пројеката геодетских радова, уговарање, организовање, праћење и контролу реализације тих послова, основне геодетске радове,
 5. организацију, реализацију и контролу послова основних геодетских радова (свих фаза теренских и канцеларијских радова),
 6. пројектовање, реализацију и одржавање мрежа геометријске, физичке и сателитске геодезије - државна референтна мрежа, тригонометријске мреже, мреже нивелмана високе тачности, астрономска и гравиметријска мрежа, мрежа перманентних станица, геодинамичке подлоге, локални и регионални гравиметријски премјер, одређивање геоида, испитивање глобалних тектонских промјена и сл, те учешће у међународним пројектима ове врсте,
 7. информациони систем референтних мрежа Републике Српске и повезивање са сличним системима у сусједним земљама,
 8. израду приједлога стручних тимова који врше преглед и пријем радова из геодетске области за које је прописана израда главног пројекта или техничких спецификација и за које је инвеститор Управа,
 9. учешће у међународним пројектима и сарадњу са међународним,стручним и научним установама,
 10. припремање приједлога прописа из геодетске области,
 11. учествовање у припреми стручних основа за израду нацрта закона и приједлога подзаконских аката из дјелокруга Одјељења,
 12. поступања по представкама на рад организационих јединица ван сједишта Управе у геодетској области,
 13. стручно усмјеравање и давање упутстава за рад радницима организационих јединица ван сједишта Управе у геодетској области,
 14. послове прегледа и контроле над извођењем радова из геодетске области као и преглед и контрола рада геодетских организација,
 15. прикупљање и достављање података у Регистар података о издатим геодетским лиценцама и лиценцама за рад геодетских организација.

 

Одјељење за катастарски премјер и премјер водова

Одјељење за катастарски премјер и премјер водова је унутрашња организациона јединица у саставу Сектора за геодетске послове у којој се обављају послови који се односе на:

 1. израду дугорочних и средњорочних програма и годишњих планова премјера за потребе успоставе и одржавања катастра, те анализу и праћење њихове реализације,
 2. израду дугорочних и средњорочних програма и годишњих планова послова везаних за премјер и катастар водова, те анализу и праћење њихове реализације,
 3. проучавање, примјену и имплементацију савремених техничко-технолошких поступака и метода у геодетској области (у области катастра и премјера и катастра водова),
 4. планирање и израду пројеката премјера, организовање, праћење и реализацију тих послова,
 5. организацију, реализацију и контролу послова премјера терестричким, аерофотограметријским, глобалног позиционирања и др. методама (свих фаза теренских и канцеларијских радова),
 6. израду на основу података премјера аналогних и дигиталних катастарских и геодетских планова, те репродукцију планова, ажурирање и издавање планова,
 7. израду на основу података премјера водова аналогних и дигиталних планова водова,
 8. израду основне карте коридора водова за територију Републике Српске,
 9. одржавање премјера, одржавање катастра непокретности / катастра земљишта и катастра водова,
 10. геодетско-техничке послове у поступку уређења земљишта - послове комасације и арондације,
 11. геодетско-техничке канцеларијске и теренске послови везане за експропријацију земљишта,
 12. припремање података за спровођење промјена у базама података (ИГПРС),
 13. геодетске радове за посебне намјене,
 14. обраду аерофотограметријских и сателитских снимака у сврху израде катастарских планова и планова водова,
 15. израду и обраду података LIDAR снимака,
 16. геодетска вјештачења, те друге послове с тим у вези које ова управа обавља на захтјев судова, других државних органа, грађана и других правних субјеката,
 17. поступања по представкама на рад организационих јединица ван сједишта Управе из дјелокруга надлежности Одјељења,
 18. давање одобрења организационим јединицама Управе у сједишту и ван сједишта Управе за издавање катастарских података и података о водовима,
 19. праћење, подршку и координацију рада организационих јединица ван сједишта Управе те стручно усмјеравање и давање упутстава за рад радницима организационих јединица ван сједишта Управе, а у надлежности Одјељења,
 20. размјену података премјера и катастра непокретности/земљишта у пограничним катастарским општинама са Федерацијом БиХ,
 21. размјену података водовима у пограничним градовима/општинама са Федерацијом БиХ,
 22. архивирање података геодетске (катастарске) документације и података о водовима,
 23. припремање приједлога прописа из геодетске области,
 24. учествовање у припреми стручних основа за израду нацрта закона и приједлога подзаконских аката из дјелокруга Одјељења,
 25. учешће у међународним пројектима и сарадњу са међународним, стручним и научним установама.

 

Одјељење за топографски премјер, картографију и границе

Одјељење за топoграфски премјер, картографију и границе је унутрашња организациона јединица у саставу Сектора за геодетске послове у којој се обављају послови који се односе на:

 1. израду дугорочних и средњорочних програма и годишњих планова топографског премјера (премјера за подлоге ситнијих размјера), картографије (израде, одржавања и репродукције карата) и одржавања и картографисања, те анализу и праћење њихове реализације,
 2. проучавање, примјену и имплементацију савремених техничко-технолошких поступака и метода у геодетској области (у области топографског премјера и картографије),
 3. планирање и израду пројеката топографског премјера, организовање, праћење и реализацију тих послова,
 4. организацију, реализацију и контролу послова топографског премјера терестричким, аерофотограметријским, глобалног позиционирања и др. методама (свих фаза теренских и канцеларијских радова),
 5. послове картографије - израду на основу података топографско-картографског премјера аналогних и дигиталних карата (топографских, прегледних, општих, тематских и др.), те репродукцију карата, ажурирање и издавање карата,
 6. израду основне државне карте,
 7. одржавање топографско-картографског премјера,
 8. припремање података за спровођење промјена у базама података (ИГПРС),
 9. геодетске радове за посебне намјене,
 10. израду дигиталних ортофото планова (ДОФ), дигиталног модела рељефа/терена (ДМТ) и сл.,
 11. обраду аерофотограметријских и сателитских снимака у сврху израде основне државне карте и других карата,
 12. израду и обраду података LIDAR снимака,
 13. геодетска вјештачења, те друге послове с тим у вези које ова управа обавља на захтјев судова, других државних органа, грађана и других правних субјеката,
 14. поступања по представкама на рад организационих јединица ван сједишта Управе из дјелокруга надлежности Одјељења,
 15. давање одобрења организационим јединицама Управе у сједишту и ван сједишта Управе за издавање картографских података,
 16. праћење, подршку и координацију рада организационих јединица ван сједишта Управе те стручно усмјеравање и давање упутстава за рад радницима организационих јединица ван сједишта Управе, а у надлежности Одјељења,
 17. утврђивање, обиљежавање и геодетско одређивање међуентитетске линије разграничења између Републике Српске и Федерације БиХ,
 18. преузимање података о граници Босне и Херцеговине на подручју Републике Српске ради спровођење истих на топографским и другим картама,
 19. архивирање података геодетске (топографско-картографске) документације,
 20. припремање приједлога прописа из геодетске области, нарочитообласти картографије и граница,
 21. учествовање у припреми стручних основа за израду нацрта закона и приједлога подзаконских аката из дјелокруга Одјељења,
 22. учешће у међународним пројектима и сарадњу са међународним, стручним и научним установама.

 

Одјељење за катастарско класирање, бонитирање и комасациону пројцјену змељишта

Одјељење за катастарско класирање, бонитирање и комасациону процјену земљишта је унутрашња организациона јединица у саставу Сектора за геодетске послове у којој се обављају послови који се односе на:

 1. катастарско класирање, бонитирање и комасациону процјену земљишта,
 2. реализацију пројеката уређења земљишне територије комасацијом и арондацијом,
 3. поступање по захтјевима странака за утврђивање катастарске културе и класе земљишта,
 4. катастарско класирање и бонитирање земљишта,
 5. комасационе процјене земљишта,
 6. унутрашње контроле над извршеним радовима,
 7. учествовање у припреми стручних основа за израду нацрта закона и приједлога подзаконских аката из дјелокруга Одјељења.

Одјељење за архив документације и дигитални архив

Одјељење за архив документације и дигитални архив је унутрашња организациона јединица у саставу Сектора за геодетске послове, у којем се обављају послови који се односе на:

 1. вођење евиденције о цјелокупној архивској грађи Управе (пописивање, класификација и чување техничке и друге документације премјера, планова, карата, катастарских евиденција и земљишнокњижне евиденције и збирке исправа у аналогном и дигиталном облику),
 2. израду спецификација за набавку опреме за скенирање, организацију и управљање центрима за скенирање,
 3. планирање динамике дигитализације и дигитализацију података из надлежности Управе (скенирање трајне архивске грађе из надлежности Управе),
 4. учествовање у изради техничких спецификација система ДА,
 5. управљање апликативним системом дигиталног архива, његово коришћење, анализу и предлагање мјера за унапређење система ДА у току његовог животног циклуса,
 6. репарацију, конзервацију и заштиту оригиналних аналогних докумената и израду норматива у овој области,
 7. прописивање формата, резолуције, начина скенирања, метаподатака, пословних процеса у поступку конверзије аналогних докумената у дигиталну форму,
 8. дефинисање процедура за контролу квалитета скенираних докумената и контролу квалитета,
 9. праћење међународних стандарда и правовремено предлагање мјера с циљем обезбјеђивања одрживости система, односно дугорочног чувања докумената у дигиталној форми,
 10. одржавање и администрацију централне базе ДА и успоставу сервиса за приступ и коришћење података дигиталног архива,
 11. вођење евиденције о свим скенираним документима и извјештавање,
 12. припрему за издавање и издавање података ДА екстерним корисницима,
 13. учествовање у међународним пројектима и размјену искустава са другим институцијама истог или сличног дјелокруга,
 14. учествовање у изради и имплементацији законских и подзаконских аката те стратешких докумената, планова и пројеката из свог дјелокруга,
 15. праћење реализације планова и пројеката из свог дјелокруга и извјештавање.