Сектор за економско-финансијске послове

Надлежност сектора

У Сектору за економско-финансијске послове обављају се послови који се односе на:

 1. израда нацрта и приједлога буџетског захтјева и праћење извршења буџета,
 2. спровођење финансијске политике Управе,
 3. правовремено отварање и вођење пословних књига, уредно и ажурно вођење рачуноводства (спровођење рачуноводствених и ревизионих стандарда),
 4. обрачун плата и накнада,
 5. послови јавних набавки,
 6. израду финансијског и пословног плана и праћење њихове реализације,
 7. рачуноводствено-књиговодствене послове и вођење пословних књига,
 8. закониту и правилну рачуноводствену контролу и ликвидирање рачуноводствених исправа,
 9. евидентирање пословних промјена према начелима уредности и ажурности,
 10. обрачун амортизације и ревалоризацију,
 11. израду и достављање периодичних и годишњих финансијских планова и извјештаја у прописаним роковима,
 12. праћење и анализу стварног стања прихода и расхода,
 13. годишњи попис (инвентарисање) и утврђивање правог стања имовине и средстава (и извора средстава), потраживања и обавезе,
 14. реализацију буџета Управе преко Трезора - СУФИ,
 15. возни парк и послове возача и возача-курира,
 16. провођење домаћих и међународних пројеката и вршење вредновања остварених укупних и појединачних резултата,
 17. стручну анализу имплементације пројеката из дјелокруга Управе,
 18. сарадњу са другим организационим јединицама Управе, инспекцијским и другим контролно-ревизионим органима,
 19. учешће у припремању нацрта и приједлога закона и других прописа из ове области,
 20. учешће у изради средњорочног програма послова и годишњег плана премјера и оснивања катастра непокретности и прaћење њихове реализације,
 21. послови интерне контроле,
 22. финансијско управљање и контрола свих финансијских и нефинансијских процеса и активности у пословању субјекта.

 

Организациона структура

 1. Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове
 2. Одјељење за јавне набавке
 3. Одјељење за интерне контроле

 

Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове

Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове је унутрашња организациона јединица у саставу Сектора за економско-финансијске послове у којој се обављају послови који се односе на:

 1. спровођење финансијске политике Управе,
 2. правовремено отварање и вођење пословних књига, уредно и ажурно вођење рачуноводства (спровођење рачуноводствених и ревизионих стандарда),
 3. сачињавање финансијског и пословног плана и праћење његове реализације,
 4. рачуноводствено-књиговодствене послове,
 5. закониту и правилну рачуноводствену контролу,
 6. евидентирање пословних промјена према начелима уредности и ажурности,
 7. обрачун амортизације и ревалоризације,
 8. израду и достављање периодичних и годишњих финансијских планова и извјештаја у прописаним роковима,
 9. праћење и анализу стварног стања прихода и расхода,
 10. годишњи попис (инвентарисање) и утврђивање правог стања имовине и средстава (и извора средстава), потраживања и обавеза,
 11. реализацију буџета Управе преко Трезора - СУФИ,
 12. сарадњу са другим организационим јединицама Управе, инспекцијским и другим контролно-ревизионим органима,
 13. књиговодствене послове припремања и приказивања финансијских извјештаја у складу са међународним стандардима финансијског извјештавања за јавни сектор,
 14. израду периодичних извјештаја и годишњих извјештаја за управу, као и консолидованог извјештаја,
 15. вођење књиговодствених евиденција: дневника трансакција, главне књиге и помоћне  књиге,
 16. обављање књиговодственог евидентирања свих трансакција и пословних промјена, прихода и расхода, средстава, обавеза, потраживања и извора средстава у складу са прописаним класификацијама кроз Главну књигу намјенских средства, при чему се перманентно примјењују правила и процедуре везане за књиговодство, као и усвојена рачуноводствена политика,
 17. обрачун плата и накнада, унос и формалне контроле образаца за трезорско пословање,
 18. унос података путем директне конекције у Систем управљања финансијским информацијама (СУФИ),
 19. усаглашавање трансакција унесених у СУФИ са трансакцијама евидентираним у главној књизи, при чему се врши листање извјештаја,
 20. припремање прописа о инвестирању намјенских средства,
 21. планирање и анализирање плана намјенских средства, управљање процесом припреме и израде плана Управе, поштујући рокове буџетског календара, учествовање у изради Документа оквирног буџета за средњорочни период, вршење анализа извршења плана и покретање иницијатива за израду ребаланса плана, учествовање у изради плана радова Управе,
 22. краткорочну и средњорочну процјену расхода и прихода намјенских средстава,
 23. израду разних парцијалних предрачуна и обрачуна трошкова учинка и успјешности пословања организационих јединица Управе,
 24. учешће у изради средњорочног програма послова и годишњег плана премјера и оснивања катастра непокретности и праћење њихове реализације,
 25. евиденцију, одржавање, сервисирање и регистрацију службених возила,
 26. организовање рада возача и возача-курира, израду седмичних и мјесечних планова рада, дежурства, службених путовања.

 

Одјељење за јавне набавке

Одјељење за јавне набавке је унутрашња организациона јединица у саставу Сектора за економско-финансијске послове у којој се обављају послови који се односе на:

 1. припремање годишњег плана јавних набавки,
 2. припремање општих аката Управе којима се уређује поступак јавне набавке,
 3. израду тендерске документације и провођење поступка јавних набавки,
 4. примјену прописа из области јавних набавки,
 5. сарадњу са организационим јединицама у обављању послова јавних набавки,
 6. контролу извршења закључених уговора,
 7. поступке по жалбама на провођење поступка јавних набавки,
 8. набавку, евиденцију и дистрибуцију канцеларијског, потрошног компјутерског материјала и средстава за хигијену,
 9. обавља све остале послове који произилазе из Закона о јавним набавкама.

 

Одјељење за интерне контроле

Одјељење за интерне контроле  је унутрашња организациона јединица у саставу Сектора за економско-финансијске послове у којој се обављају послови који се односе на:

 1. примјену Закона о накнадама за вршење услуга премјера и коришћење података катастра непокретности и катастра земљишта, Закона о финансирању послова премјера и успостављању катастра непокретности и Одлуке о висини накнада за коришћење података и вршење услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове,
 2. рачуноводствене контролне поступке,
 3. поступке финансијског извјештавања у Управи,
 4. поступке процјене ризика,
 5. упоређивање података са резултатима прихода на посебном рачуну Управе,
 6. праћење података добијених из ГПС уређаја и система за регистрацију улаза и излаза запослених,
 7. јавне набавке,
 8. поступке комуникација,
 9. осигуравање ефикасности и ефективности рада и пословања,
 10. поузданост финансијских извјештаја,
 11. извјештавање јавности о раду и пословним програмима и плановима,
 12. финансијско-рачуноводствена правила и процедуре у Управи,
 13. поступке стварања обавеза и наплате потраживања,
 14. књиговодствено евидентирање пословних промјена,
 15. контролу на кретања службених возила и потрошњу горива,
 16. стандарде рачуноводственог управљања имовином, капиталом, приходима и расходима и токовима готовине,
 17. трошење властитих намјенских и буџетских средстава,
 18. учешће у припремању нацрта и приједлога законских и подзаконских прописа из ове области,
 19. финансијско управљање и контрола свих финансијских и нефинансијских процеса и активности у пословању субјекта.