Мисија и визија

Мисија Управе

Успостављање, ажурно вођење и одржавање јединствене евиденције о непокретностима као тачне, истините и поуздане евиденције о непокретностима, правима на непокретностима и носиоцима тих права.

 

Визија Управе

У оквиру својих надлежности, радити на постизању циљева који се односе на оријентисаност према корисницима услуга и изградњу модерне, ефективне, ефикасне, финансијски самоодрживе и, као такве, јединствене јавне институције, која ће одржавати и пружати дигиталне геопросторне податке и податке о катастру непокретности свим корисницима својих услуга, путем националне инфраструктуре просторних података.

 

Стратешки циљеви Управе

  1. Остваривање ефикасног, поузданог и сигурног система о јединственој евиденцији катастра непокретности, као јединствене евиденције у Републици Српској;
  2. Обезбјеђивање предуслова за ефикасно тржиште непокретностима и стварање предуслова за масовну процјену вриједности непокретности у Републици Српској;
  3. Омогућавање предуслова за стварање адекватне и квалитетне јединствене геодетско-катастарске и  власничко-правне политике у Републици Српској;
  4. Реализација концепта е-Управе у циљу ефикасног сервисирања потреба и захтјева свих категорија корисника јавних услуга Управе;
  5. Обезбјеђивање ажурних и поузданих топографско-картографских материјала као значајног ресурса и основе свих модерних гис система без којих  нема управљања простором;
  6. Успостава инфраструктуре геопросторних података Републике Српске и обезбјеђивање повољног техничког, организационог и законодавног оквира за несметано функционисање геоинформационог система као једног од стубова Управе;
  7. Завршетак новог премјера непремјерених дијелова општина  Републике Српске.