Катастар непокретности са утврђеним корисницима на непокретностима

Имајући у виду проблеме око двојних евиденција, 1984. године донесен је Закон о премјеру и катастру некретнина („Службени лист СР БиХ“, бр. 22/84, 12/87, 26/90 и 36/90) које је предвиђао израду нове евиденције, односно катастра некретнина.

Катастар некретнина је свеобухватна евиденција о земљишту, зградама, становима и пословним просторијама, као и посебним дијеловима зграда и других грађевинских објеката, дакле са свим врстама некретнина, са уписом права власништва, права посједа и других права и ограничења на непокретностима, обогаћен новим садржајима и аутоматском обрадом података.

Катастар некретнина је формиран на основу Закона о премјеру и катастру некретнина из 1984. године, који је предвиђао израду нове евиденције, како би се ријешио дотадашњи проблем двојних евиденција. Катастар некретнина замијенио је све дотадашње евиденције о непокретностима, односно катастар земљишта, земљишну књигу и пописни катастар на подручју катастарских општина на којима је основан.

Ова евиденција се оснивала на темељу премјера у Гаус-Кригеровој пројекцији (тзв. нови премјер)

Поступак оснивања катастра непокреностни прекинут је наметањем Закона о земљишним књигама Републике Српске од стране високог представника за БиХ, који је усвојен 2003. године. Овим законом поново је успостављен систем двојне евиденције, односно катастар непокретности и земљишна књига. Поступак успостављања система двојне евиденције завршен је 2005. године, при чему је земљишна књига формирана на основу података катастра некретнина, а катастар некретнина преведен у катастар непокретности са утврђеним корисницима.

Законом о премјеру и катастру непокретности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 34/06, 110/08 и 15/10), настављен је премјер непремјерених дијелова територије Републике Српске у Гаус-Кригеровој пројекцији, а на основу таквог премјера оснивала се евиденција катастра непокретности са утврђеним корисницима на непокретностима, без утврђивања права и носилаца права на непокретностима.

Оснивање катастра непокретности трајало је све до доношења Закона о премјеру и катастру Републике Српске 2012. године, којим је предвиђено оснивање катастра непокретности са утврђеним стварним правима.

Закон је дефинисао завршетак раније започетих активности на оснивању катастра непокретности са утврђеним корисницима.

Према важећој законској регулативи, врши се само одржавање ове евиденције о непокретностима, све до оснивања катастра непокретности.