Јединица за интерну ревизију

Надлежност јединице

У Јединици за интерну ревизију обављају се послови који се односе на:

  1. стратешко (трогодишње) и годишње планирање ревизије,
  2. тестирање, испитивање и оцјену података и информација,
  3. извјештавање о резултатима ревизије и давање препорука да би се побољшало пословање,
  4. вршење ревизије свих организационих јединица Управе, средњорочне програме и годишње планове рада, активности и процесе укључујући и подручне јединице и подручне канцеларије,
  5. припрему оперативних упутстава и Правилника о интерној ревизији,
  6. систематични преглед и оцјену управљања ризиком, интерне контроле и руковођење организацијом, укључујући политике, процедуре и активности Управе,
  7. оцјењивање адекватности и ефикасности система за финансијско управљање и контроле у погледу: испуњавања задатака и постизања дефинисаних циљева Управе, економичне, ефикасне и дјелотворне употребе ресурса, усклађености са упостављеним политикама, процедурама, законима и регулативама,
  8. чување средстава Управе од губитака као резултата свих видова неправилности,
  9. интегритет и вјеродостојност инфорамција, рачуна и податка, укључујући процесе интерног и екстерног извјештавања.

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ЗА 2024. ГОДИНУ

 

РЕД. БР. РЕВИЗИЈСКА ПОДРУЧЈА
1. Ревизија планирања и наплате прихода Управе
2. Ревизија Плана интегритета Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове
3. Ревизија система интерних контрола из области канцеларијског пословања
4. Ревизија управљања људским ресурсима
5. Ревизија успостављања Финансијског управљања и контроле (ФУК)
6. Ревизија накнаде трошкова за службена путовања у земљи и иностранству
7. Ревизија управљања Пројектом регистрације некретнина финансираним из кредита Свјетске банке
8. Ревизија спровођења јавних набавки
9. Ревизија учинка „Економичност и ефикасност употребе службених возила”
10. Анализа предузетих мјера и активности по датим препорукама Главне службе за ревизију у јавном сектору Републике Српске 

 

ЗАПОСЛЕНИ У ЈЕДИНИЦИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ:

Нада Ћурковић, руководилац Јединице за интерну ревизију,

Теа Аћић, интерни ревизор,

Сњежана Стевић, интерни ревизор.