Издавање података

Врсте података који се издају су:

 • координате, коте и опис положаја геодетских тачака – по једној тачки
 • коришћење севиса СРПОС-а
 • копије геодетских планова у аналогном облику
 • копије геодетских планова у дигиталном облику
 • копије карата у аналогном облику – по листу
 • копије карата у дигиталном облику
 • аерофотограметријски материјал у аналогном облику
 • аерофотограметријски материјал у дигиталном облику
 • подаци аерофото-а
 • подаци дигиталног модела терена
 • подаци регистра просторних јединица у дигиталном облику
 • копија-препис података премјера и катастра непокретности
 • давање података о површинама, културама и катастарском приходу
 • издавање података о историјату парцела
 • приступање (омогућавање сталног приступа) алфанумеричким подацима катастра и земљишне књиге за подручје једне политичке општине у дигиталном облику путем локална (или глобалне) рачунарске мреже уврђује се накнада
 • приступање (омогућавање повременог приступа) алфанумеричким подацима катастра и земљишне књиге у дигиталном облику путем локалне (или глобалне) рачунарске мреже
 • приступање (омогућавање сталног приступа) подацима Геопортала Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове путем глобалне рачунарске мреже
 • земљишта плаћа подносилац захтјева за пружање услуга, односно кориштење података.

Од плаћања накнаде за коришћење података катастра непокретности и катастра земљишта ослобођени су:

 • а) републички органи управе за податке катастра непокретности који су им неопходни за вођење поступка из оквира њихове надлежности,
 • б) судови, односно тужилаштва за преписе или изводе из посједовног листа, односно листа непокретности у сврху вођења поступка,
 • в) научне или образовне установе када податке користе за потребе едукације, научна и експериментална истраживања,
 • г) страна дипломатска и конзуларна представништва страних држава под условом реципроцитета,
 • д) лица која поклањају своју имовину Босни и Херцеговини или Републици Српској, вјерској установи, хуманитарној организацији, или се одричу права својине на непокретности у корист неког од наведених правних субјеката – у поступку за добијање исправа потребних за пренос права власништва,
 • ђ) лица која примају социјалну помоћ,
 • е)надлежни органи управе јединице локалне самоуправе која је Одлуком Владе Републике Српске сврстана у изразито неразвијену и
 • ж) чланови породица палих бораца и ратни војни инвалиди до IV категорије.

Висина накнаде за вршење услуга премјера и кориштење података катастра непокретности и катастра одређује се у складу са Одлуком о висини накнада за коришћење података и пружања услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове („Службени гласник Републике Српске“ 18/12 и 27/12).