Пројекат „Изградња капацитета за унапређење земљишне администрације и процедура у БиХ“ – CILAP

Пројекат „Изградња капацитета за унапређење земљишне администрације и процедура у БиХ“ - ЦИЛАП, je партнерски пројекат Геодетске управе Краљевине Шведске (Lantmäteriet), Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске и Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове Федерације БиХ. Пројекат се финансира донаторским средствима Краљевине Шведске путем шведске агенције SIDA.

Пројекат кроз изградњу капацитета и пренос знања има свеукупни циљ да се повећа ефективност и поузданост процеса земљишне администрације у БиХ. Пројекат доприноси сигурним правима власништва, ефикасном тржишту непокретности, приступању ЕУ-и, те економском и социјалном развоју.

ЦИЛАП даје подршку имплементацији пројекта Регистрације некретнина (РЕРП), али док РЕРП подржан кроз кредит Свјетске банке ставља фокус на техничке аспекте, овај пројекат је више оријентисан на институционалне дијелове, као што је јачање капацитета организација које су укључене у пројекат, преношење знања и искуства, питања која се тичу образовања кадрова, те како осигурати приступ добро обученим људским ресурсима у дугорочном периоду. Поред тога, CILAP пројекат такође укључује ревизије у области законске регулативе, питање архивирања земљишнокњижне документације те побољшани пословни процес земљишне администрације. Пројекат блиско сарађује са РЕРП и свим другим донаторским пројектима који су у току у смислу пружања подршке рјешењима за јачање земљишне администрације у БиХ.

 

Свеукупни развојни циљ партнерске сарадње је: Ефикасном земљишном администрацијом допринијети економском и друштвеном развоју, одрживом тржишту и кориштењу некретнина, као и приступање БиХ ЕУ.

Пројектни циљ је: Учинити систем земљишне администрације ефикаснијим, сигурнијим и поузданијим.

 

У циљу достизања пројектног циља извршен је процес идентификације кључних компоненти које треба остварити како би геодетске управе у БиХ (ГУ) могле да послују ефикасније, сигурније и поузданије. То је довело до одређивања приоритетних стратешких пројектних компоненти. Пројекат се током прве две фазе (2013-2019) састојао од следећих 6 компоненти:

  1. Подршка јачању организација земљишне администрације, развој људских ресурса, релевантног правног оквира и управљање пројектом,
  2. Подршка успостави Адресног регистра,
  3. Подршка успостави Регистра купопродајних цијена,
  4. Подршка развоју геодетске инфраструктуре,
  5. Подршка развоју ИКТ и Геоинформационих система,
  6. Подршка при успостави дигиталног архива, његова интеграција у пословне процесе и кориштење у свакодневном пословању.

Циљ излазне фазе ЦИЛАП (2020-2021) је да се обезбиједи одрживост постигнутих резултата и створе предуслови за преузимање свих остварених достигнућа од стране геодетских управа у БиХ. Након анализе постигнутих резултата донета је одлука да се излазна фаза пројекта састоји од следеће четири компоненте:

  1. Подршка сталном организационом јачању, институционализацији и интензивираној сарадњи са заинтересованим странама како би програм био одржив након 2021. године,
  2. Подршка континуираној успостави, интероперабилности и одрживости Адресног регистра,
  3. Подршка одржавању Регистра цијена непокретности и јачању институционалне сарадње са пореским управама,
  4. Подршка унапређењу геодетске инфраструктуре у складу са ЕУ нормама и стандардима.

 

http://www.cilap-project.org/