Počeo katastarski premjer u KO Svodna

01.09.2021
image

U utorak, 31.08.2021. godine u Novom Gradu je održan sastanak Načelnika i predstavnika opštinske uprave sa predstavnicima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove /RUGIPP/ i izvođačem radova Centar za projektovanje i konsalting ''CPK'' Banjaluka. Povod sastanka je katastarski premjer KO Svodna koja je jedna od 14 katastarskih opština u 11 lokalnih zajednica u kojima se vrši katastarski premjer prema Srednjoročnom programu poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti za period 2021-2025. godine.

"Analizom planova utvrđena su odstupanja u smislu ažurnosti stanja na terenu. Takođe, podaci katastarskih evidencija odstupaju od faktičkog stanja", rekao je Zoran Milovanović, načelnik Odjeljenja za katastarski premjer i premjer vodova. Prema njegovim riječima, katastarski premjer finansira RUGIPP kreditnim sredstvima Svjetske banke.

 "Izvođač radova je Geodetska organizacije Centar za projektovanje i konsalting ''CPK'' Banjaluka, čije će ekipe snimati stanje na terenu. Aktivnosti su podijeljene u dvije faze, terenska snimanja i kancelarijska obrada podataka. Građani su obavezni da učestvuju u prvom dijelu u smislu da obilježe parcele i omoguće ekipama rad", kaže Milovanović. Dodao je da je ugovor potpisan prošle sedmice, a poslovi treba da budu završeni do 31. jula 2022. godine. 

U skladu sa Zakonom o premjeru i katastru Republike Srpske i ostalim podzakonskim aktima, obaveza imaoca prava na nepokretnostima je da izvrše propisno obilježavanje svojih nepokretnosti, te dozvole pristup geodetskim terenskim ekipama Izvođača na svoje posjede kako bi izvršili geodetska mjerenja. Shodno navedenom, članom 182. i članom 183. Zakona propisane su i novčane kazne za pravna i fizička lica koja načine prekršaje pobliže opisane u navedenim članovima Zakona, a koji se između ostalog odnose na izbjegavanje obaveze obilježavanja granica nepokretnosti i onemogućavanje poslova katastarskog premjera.