SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

10.11.2023
image

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) omogućiće Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske (Ministarstvo) uvid u podatke iz evidencija o nepokretnostima i to putem web aplikacija i bez naknade.

Ovakav vid saradnje predviđen je Protokolom o načinu pristupa podacima RUGIPP-a koji su danas u Banjaluci potpisali v.d. pomoćnika direktora za poslove nadzora u RUGIPP-u Dejan Đukanović i ministar Danijel Egić.

Zahvaljujući ovom protokolu rad i jedne i druge institucije biće efikasniji, a u interesu i građana i pravnih lica.

Protkolom se uređuje način pristupa podacima iz evidencija o nepokretnostima i to popisnog katastra, katastra zemljišta, katastra nepokretnosti, knjige uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova, knjige uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža kao evidencija u nadležnosti RUGIPP-a.

Pristup podacima odnosi se na pristup podacima u elektronskom obliku za koje će RUGIPP Ministarstvu izraditi koristničke naloge za pristup web aplikacijama.

Imajući u vidu da se radi o povjerljivim informacijama i podacima, Ministarstvo se obavezuju da će iste koristiti samo za potrebe definisane protokolom, te se podaci neće koristiti u druge svrhe.