PREDSTAVNICI RUGIPP-a NA SEMINARU U TIRANI

01.07.2022
image

V.d. pomoćnika direktora za međunarodne projekte, fondove i donacije Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) Jasenko Nedinić i načelnik Odjeljenja za informaciono – komuninkacione tehnologije katastra nepokretnosti Stanko Svitlica, zajedno sa predstavnicima geodetskih uprava zemalja Zapadnog Balkana, učestvuju u Tirani, Albanija u radu seminara SPATIAL II programa o temi „Institucionalni i organizacioni razvoj“.

Nedinić je ovom prilikom predstavio provedene aktivnosti na masovnoj procjeni vrijednosti nepokretnosti u Republici Srpskoj navodeći da su izrađeni prijedlog modela za procjenu vrijednosti stanova na pilot području u Banjoj Luci i Studija o implementaciji sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti u Republici Srpskoj, kao i da su ugrađeni elementi sistema masovne procjene u nacrt postojećeg Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske i da je izrađen prijedlog projekta za novi projekat za apliciranje kod Svjetske banke.

On je govoreći o narednim aktivnostima na masovnoj procjeni vrijednosti nepokretnosti u Republici Srpskoj istakao da RUGIPP-u predstoje izrada modela za procjenu vrijednosti kuća i pripadajućeg zemljišta, izrada prijedloga projekta novog švedskog projekta, apliciranje za sredstva Svjetske banke, te izrada Pravilnika o načinu uspostavljanja i održavanja sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti.

„Pred nama je, nakon usvajanja prijedloga Zakona, i  izrada Registra procijenjenih vrijednosti  i jačanje stručnih kapaciteta – formiranje posebnog Odjeljenja, angažovanje dodatnog broja stručnjaka, stalne edukacije kadra, odnosno razmjena znanja i iskustava sa evropskim zemljama, kao što je Holandija, koje su razvile sistem masovne procjene vrijednosti nepokretnosti, te studijske posjete, radionice, seminari“, zaključio je Nedinić.

Seminar u Tirani organizovan je od 29. juna do 01. jula ove godine sa fokusom na politiku cijena i inovacije, a sa ciljem da se obezbijede pouzdane informacije o zemlji radi socijalne i ekonomske dobrobiti.