Usluge

Vrste usluga koje Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove pruža su:

  • usluge u postupku održavanja premjera (npr. dioba parcela, uplanjenje i isplanjenje objekta, snimanje objekta, promjena kulture itd.)
  • snimanje i kartiranje vodova i podzemnih objekata
  • geodetski radovi za posebne potrebe
  • ostali poslovi iz nadležnosti Uprave

Naplata vršenja usluga i naplata izdavanja podataka vrši se na osnovu Zakona o naknadama za vršenje usluga premjera i korišćenje podataka katastra nepokretnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 92/09) i u skladu sa Odlukom o visini naknada za korišćenje podataka i pružanja usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove („Službeni glasnik Republike Srpske“ 18/12 i 27/12).

Od naknade za pružanje usluga premjera i korištenja podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta, u skladu sa Zakonom, niko nije oslobođen.