O Upravi

image

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove kao samostalna republička uprava pored sjedišta Uprave u svom sastavu ima i 48 područnih jedinica i 16 područnih kancelarija kao organizacionih jedinica Uprave koje se nalaze u svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Republike Srpske.

Nadležnosti Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove određene su Zakonom o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 115/18) i Zakonom o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12, 110/16 i 62/18).

Članom 33. Zakona o republičkoj upravi, Republička uprava za geodetske  i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove, koji se odnose na:

 • poslove premjera;
 • osnivanje i obnovu katastra nepokretnosti, praćenje i obezbjeđivanje ažurnosti katastra nepokretnosti, katastra komunalnih uređaja, osim poslova koji su zakonom preneseni u nadležnost jedinica lokalne samouprave;
 • učešće u finansiranju premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti, kao i kontrola i nadzor nad naknadama i izvršenim uslugama u skladu sa ovlašćenjima datim posebnim zakonima;
 • katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta, komasaciju zemljišta i premjeravanje zemljišta za posebne potrebe;
 • daljinsku detekciju, topografsko-kartografske djelatnosti, kartografisanje teritorije Republike, izdavanje kartografskih i drugih publikacija i davanje saglasnosti na izdavanje kartografskih publikacija;
 • vođenje tehničke arhive originala planova i karata, osnovnih geodetskih radova, izdavanje i oduzimanje geodetskih licenci, izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike za potrebe premjera;
 • centralnog adresnog registra, registra prostornih jedinica, izrada metodologije i geodetskih podloga za popis stanovništva;
 • geoinformacionog sistem uprave (GIS)  i infrastrukture geoprostornih podataka Republike;
 • vođenje evidencije o geografskim nazivima;
 • ovjeru geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima;
 • svojinsko-pravne i druge stvarnopravne odnose na nepokretnostima u svojini nosilaca javnog prava;
 • imovinsko-pravne odnose na zemljištu i zgradama;
 • eksproprijaciju, uzurpaciju, agrarne odnose;
 • prestanak državne svojine, uspostavljanje ranijih svojinskopravnih odnosa na zemljištu u svojini nosilaca javnog prava – denacionalizacija;
 • vođenje evidencija o nepokretnostima i pravima na nepokretnostima;
 • imovinsko-pravne poslove u vezi sa nepokretnostima na kojima Republika i jedinice lokalne samouprave imaju pravo svojine;
 • nadzorne, normativno-pravne i analitičke poslove;
 • realizaciju međunarodnih projekata u oblasti geodetskih i imovinsko-pravnih poslova;
 • pružanje usluga iz djelokruga Uprave u okviru međunarodne saradnje i druge poslove u skladu sa zakonom.

Članom 10. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, pored poslova određenih Zakonom o republičkoj upravi, djelokrug poslova Uprave su i geodetski radovi i poslovi republičke uprave koji se odnose na:

 • osnovne geodetske radove,
 • katastarski i komasacioni premjer,
 • osnivanje, obnovu i održavanje katastra nepokretnosti,
 • premjer vodova, osnivanje i održavanje katastra vodova,
 • stručni nadzor nad geodetskim radovima,
 • izdavanje i oduzimanje licence za rad geodetske organizacije,
 • izdavanje i oduzimanje geodetske licence,
 • izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srpske za potrebe premjera Republike Srpske za potrebe premjera Republike Srpske,
 • centralni adresni registar i registar cijena nepokretnosti,
 • uspostavu i održavanje registra prostornih jedinica,
 • katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta,
 • daljinsku detekciju, topografski premjer i topografsko-kartografsku djelatnost,
 • izdavanje kartografskih i drugih publikacija i davanje saglasnosti za izdavanje kartografskih publikacija,
 • vođenje evidencije o geografskim imenima,
 • osnivanje, održavanje i raspolaganje geodetskim informacionim sistemom,
 • vođenje arhiva dokumentacije u analognom i digitalnom obliku osnovnih geodetskih radova, katastarskog i komasacionog premjera, premjera Republike Srpske, katastra nepokretnosti, katastra vodova, topografsko-kartografske djelatnosti i druge dokumentacije,
 • učešće u osnivanju i održavanju IGPRS,
 • stručni nadzor nad radom geodetske organizacije,
 • ovjeru geodetskih podloga u inžinjersko-tehničkim oblastima,
 • organizuje polaganje stručnog ispita za lica geodetske struke i lica poljoprivredne i šumarske struke za poslove katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacionu procjenu zemljišta i
 • pružanje usluga iz djelokruga Uprave u okviru međunarodne saradnje.