Sektor za međunarodne projekte, fondove i donacije

Nadležnost sektora

U Sektoru za međunarodne projekte, fondove i donacije obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 1. koordinaciju rada sa područnim jedinicama u oblasti Registra cijena nepokretnosti i Adresnog registra,
 2. pripremanje analitičkih i statističkih izvještaja, te stručnu analizu Registra cijena nepokretnosti i Adresnog registra,
 3. koordinaciju, monitoring i nadzor realizacije svih aktivnosti iz odobrenih međunarodnih projekata,
 4. saradnju sa institucijama BiH i EU u BiH s ciljem učešća u pretpristupnim i pristupnim fondovima Evropske unije,
 5. vođenje registara sporazuma, protokola i memoranduma o saradnji sa subjektima u inostranstvu,
 6. saradnju sa domaćim, regionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama,
 7. saradnju sa međunarodnim organizacijama radi koordinacije donatorske pomoći,
 8. aktiviranje novih međunarodnih projekata i implementaciju odobrenih međunarodnih projekata, te identifikaciju projektnih prioriteta,
 9. pripremu projektne dokumentacije i ažuriranje podataka iz projektne dokumentacije,
 10. praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH i Evropske unije,
 11. izradu godišnjih programa projekata posebne namjene i regionalne saradnje, pripremu izvještaja o realizaciji svih projekata u skladu sa akcionim planovima za Upravu i međunarodne institucije i praćenje rezultata okončanih projekata, analizu njihovog kvaliteta i održivosti,
 12. učešće u pripremanju nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz svog djelokruga,
 13. praćenje medija i promovisanje međunarodnih projekata, fondova i donacija,
 14. uspostavljanje, vođenje i održavanje Adresnog registra i Registra prostornih jedinica,
 15. uspostavljanje, vođenje i održavanje Registra cijena nepokretnosti,
 16. socijalno mapiranje.

 

Organizaciona struktura

 1. Odjeljenje za međunarodne projekte, fondove i donacije

 

Odjeljenje za međunarodne projekte, fondove i donacije

Odjeljenje za međunarodne projekte, fondove i donacije je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za međunarodne projekte, fondove i donacije, u kojem se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 1. koordinaciju, monitoring i nadzor realizacije svih aktivnosti iz odobrenih međunarodnih projekata,
 2. praćenje rezultata okončanih projekata, analizu njihovog kvaliteta i održivosti,
 3. saradnju sa institucijama BiH i EU u BiH s ciljem učešća u pretpristupnim i pristupnim fondovima Evropske unije,
 4. vođenje registara sporazuma, protokola i memoranduma o saradnji sa subjektima u inostranstvu,
 5. saradnju sa domaćim, regionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama,
 6. saradnju sa međunarodnim organizacijama radi koordinacije donatorske pomoći,
 7. aktiviranje novih međunarodnih projekata i implementaciju odobrenih međunarodnih projekata,
 8. pripremu projektne dokumentacije i ažuriranje podataka iz projektne dokumentacije,
 9. praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH i Evropske unije,
 10. izradu godišnjih programa projekata posebne namjene i regionalne saradnje,
 11. pripremu izvještaja o realizaciji svih projekata u skladu sa akcionim planovima za Upravu i međunarodne institucije
 12. učešće u pripremanju nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz svog djelokruga,
 13. praćenje medija i promovisanje međunarodnih projekata, fondova i donacija,
 14. uspostavljanje, vođenje i održavanje Adresnog registra i Registra prostornih jedinica,
 15. uspostavljanje, vođenje i održavanje Registra cijena nepokretnosti,
 16. socijalno mapiranje.