Sektor za ekonomsko-finansijske poslove

Nadležnost sektora

U Sektoru za ekonomsko-finansijske poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 1. izrada nacrta i prijedloga budžetskog zahtjeva i praćenje izvršenja budžeta,
 2. sprovođenje finansijske politike Uprave,
 3. pravovremeno otvaranje i vođenje poslovnih knjiga, uredno i ažurno vođenje računovodstva (sprovođenje računovodstvenih i revizionih standarda),
 4. obračun plata i naknada,
 5. poslovi javnih nabavki,
 6. izradu finansijskog i poslovnog plana i praćenje njihove realizacije,
 7. računovodstveno-knjigovodstvene poslove i vođenje poslovnih knjiga,
 8. zakonitu i pravilnu računovodstvenu kontrolu i likvidiranje računovodstvenih isprava,
 9. evidentiranje poslovnih promjena prema načelima urednosti i ažurnosti,
 10. obračun amortizacije i revalorizaciju,
 11. izradu i dostavljanje periodičnih i godišnjih finansijskih planova i izvještaja u propisanim rokovima,
 12. praćenje i analizu stvarnog stanja prihoda i rashoda,
 13. godišnji popis (inventarisanje) i utvrđivanje pravog stanja imovine i sredstava (i izvora sredstava), potraživanja i obaveze,
 14. realizaciju budžeta Uprave preko Trezora - SUFI,
 15. vozni park i poslove vozača i vozača-kurira,
 16. provođenje domaćih i međunarodnih projekata i vršenje vrednovanja ostvarenih ukupnih i pojedinačnih rezultata,
 17. stručnu analizu implementacije projekata iz djelokruga Uprave,
 18. saradnju sa drugim organizacionim jedinicama Uprave, inspekcijskim i drugim kontrolno-revizionim organima,
 19. učešće u pripremanju nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz ove oblasti,
 20. učešće u izradi srednjoročnog programa poslova i godišnjeg plana premjera i osnivanja katastra nepokretnosti i praćenje njihove realizacije,
 21. poslovi interne kontrole,
 22. finansijsko upravljanje i kontrola svih finansijskih i nefinansijskih procesa i aktivnosti u poslovanju subjekta.

 

Organizaciona struktura

 1. Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove
 2. Odjeljenje za javne nabavke
 3. Odjeljenje za interne kontrole

 

Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove

Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za ekonomsko-finansijske poslove u kojoj se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 1. sprovođenje finansijske politike Uprave,
 2. pravovremeno otvaranje i vođenje poslovnih knjiga, uredno i ažurno vođenje računovodstva (sprovođenje računovodstvenih i revizionih standarda),
 3. sačinjavanje finansijskog i poslovnog plana i praćenje njegove realizacije,
 4. računovodstveno-knjigovodstvene poslove,
 5. zakonitu i pravilnu računovodstvenu kontrolu,
 6. evidentiranje poslovnih promjena prema načelima urednosti i ažurnosti,
 7. obračun amortizacije i revalorizacije,
 8. izradu i dostavljanje periodičnih i godišnjih finansijskih planova i izvještaja u propisanim rokovima,
 9. praćenje i analizu stvarnog stanja prihoda i rashoda,
 10. godišnji popis (inventarisanje) i utvrđivanje pravog stanja imovine i sredstava (i izvora sredstava), potraživanja i obaveza,
 11. realizaciju budžeta Uprave preko Trezora - SUFI,
 12. saradnju sa drugim organizacionim jedinicama Uprave, inspekcijskim i drugim kontrolno-revizionim organima,
 13. knjigovodstvene poslove pripremanja i prikazivanja finansijskih izvještaja u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja za javni sektor,
 14. izradu periodičnih izvještaja i godišnjih izvještaja za upravu, kao i konsolidovanog izvještaja,
 15. vođenje knjigovodstvenih evidencija: dnevnika transakcija, glavne knjige i pomoćne  knjige,
 16. obavljanje knjigovodstvenog evidentiranja svih transakcija i poslovnih promjena, prihoda i rashoda, sredstava, obaveza, potraživanja i izvora sredstava u skladu sa propisanim klasifikacijama kroz Glavnu knjigu namjenskih sredstva, pri čemu se permanentno primjenjuju pravila i procedure vezane za knjigovodstvo, kao i usvojena računovodstvena politika,
 17. obračun plata i naknada, unos i formalne kontrole obrazaca za trezorsko poslovanje,
 18. unos podataka putem direktne konekcije u Sistem upravljanja finansijskim informacijama (SUFI),
 19. usaglašavanje transakcija unesenih u SUFI sa transakcijama evidentiranim u glavnoj knjizi, pri čemu se vrši listanje izvještaja,
 20. pripremanje propisa o investiranju namjenskih sredstva,
 21. planiranje i analiziranje plana namjenskih sredstva, upravljanje procesom pripreme i izrade plana Uprave, poštujući rokove budžetskog kalendara, učestvovanje u izradi Dokumenta okvirnog budžeta za srednjoročni period, vršenje analiza izvršenja plana i pokretanje inicijativa za izradu rebalansa plana, učestvovanje u izradi plana radova Uprave,
 22. kratkoročnu i srednjoročnu procjenu rashoda i prihoda namjenskih sredstava,
 23. izradu raznih parcijalnih predračuna i obračuna troškova učinka i uspješnosti poslovanja organizacionih jedinica Uprave,
 24. učešće u izradi srednjoročnog programa poslova i godišnjeg plana premjera i osnivanja katastra nepokretnosti i praćenje njihove realizacije,
 25. evidenciju, održavanje, servisiranje i registraciju službenih vozila,
 26. organizovanje rada vozača i vozača-kurira, izradu sedmičnih i mjesečnih planova rada, dežurstva, službenih putovanja.

 

Odjeljenje za javne nabavke

Odjeljenje za javne nabavke je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za ekonomsko-finansijske poslove u kojoj se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 1. pripremanje godišnjeg plana javnih nabavki,
 2. pripremanje opštih akata Uprave kojima se uređuje postupak javne nabavke,
 3. izradu tenderske dokumentacije i provođenje postupka javnih nabavki,
 4. primjenu propisa iz oblasti javnih nabavki,
 5. saradnju sa organizacionim jedinicama u obavljanju poslova javnih nabavki,
 6. kontrolu izvršenja zaključenih ugovora,
 7. postupke po žalbama na provođenje postupka javnih nabavki,
 8. nabavku, evidenciju i distribuciju kancelarijskog, potrošnog kompjuterskog materijala i sredstava za higijenu,
 9. obavlja sve ostale poslove koji proizilaze iz Zakona o javnim nabavkama.

 

Odjeljenje za interne kontrole

Odjeljenje za interne kontrole  je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za ekonomsko-finansijske poslove u kojoj se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 1. primjenu Zakona o naknadama za vršenje usluga premjera i korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta, Zakona o finansiranju poslova premjera i uspostavljanju katastra nepokretnosti i Odluke o visini naknada za korišćenje podataka i vršenje usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
 2. računovodstvene kontrolne postupke,
 3. postupke finansijskog izvještavanja u Upravi,
 4. postupke procjene rizika,
 5. upoređivanje podataka sa rezultatima prihoda na posebnom računu Uprave,
 6. praćenje podataka dobijenih iz GPS uređaja i sistema za registraciju ulaza i izlaza zaposlenih,
 7. javne nabavke,
 8. postupke komunikacija,
 9. osiguravanje efikasnosti i efektivnosti rada i poslovanja,
 10. pouzdanost finansijskih izvještaja,
 11. izvještavanje javnosti o radu i poslovnim programima i planovima,
 12. finansijsko-računovodstvena pravila i procedure u Upravi,
 13. postupke stvaranja obaveza i naplate potraživanja,
 14. knjigovodstveno evidentiranje poslovnih promjena,
 15. kontrolu na kretanja službenih vozila i potrošnju goriva,
 16. standarde računovodstvenog upravljanja imovinom, kapitalom, prihodima i rashodima i tokovima gotovine,
 17. trošenje vlastitih namjenskih i budžetskih sredstava,
 18. učešće u pripremanju nacrta i prijedloga zakonskih i podzakonskih propisa iz ove oblasti,
 19. finansijsko upravljanje i kontrola svih finansijskih i nefinansijskih procesa i aktivnosti u poslovanju subjekta.