Obrasci zahtjeva

Poštovani,

u cilju unapređenja kvaliteta pružanja naših usluga, radna grupa Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (RUGIPP) je izvršila analizu procedura pružanja usluga našim korisnicima, te pristupila izradi tipskih obrazaca najčešćih zahtjeva koji se podnose RUGIPP-u.

U doba pandemije izazvane korona virusom, kada je potrebna što veća fizička distanca, obrasci zahtjeva će omogućiti našim korisnicima da iste mogu pronaći na našoj internet stranici, preuzeti i popuniti na svom računaru, odštampati te potpisati i zajedno sa potrebnim prilozima dostaviti redovnom poštom, bez odlaska u područnu jedinicu ili područnu kancelariju RUGIPP-a.

Obrasci sadrže sve potrebne informacije o podnosiocu i predmetu zahtjeva, kao i priloge koje je potrebno priložiti uz zahtjev. Zahtjev se podnosi područnoj jedinici ili područnoj kancelariji prema mjestu u kojem se nalazi nepokretnost. Adrese područne jedinice ili područne kancelarije možete pronaći ovdje.  

U velikom broju zahtjeva je naveden i iznos naknade koji je potrebno uplatiti na jedan od žiro računa RUGIPP-a kod komercijalnih banaka. Ukoliko je riječ o iznosu naknade koji se računa u procentu od vrijednosti pravnog posla (npr. kod kupoporodajnog ugovora 0,2% + 50,00 KM) na internet stranici se nalazi kalkulator u koji se može unijeti iznos iz ugovora, nakon čega kalkulator izračuna tačan iznos naknade koji je potrebno uplatiti radi sprovođenja ugovora u evidenciji RUGIPP-a.

Da bi jednostavno i tačno uplatili navedenu naknadu sve upute se nalaze u Instrukciji za plaćanje.

Sve dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa podnošenjem zahtjeva možete dobiti pozivom na broj telefona 051/456 - 264 ili putem mejla pitanja@rgurs.org.

Obrasci zahtjeva su razvrstani po oblastima rada na osam segmenata:

  1. IZDAVANJE PODATAKA IZ JAVNIH EVIDENCIJA (LN, ZK, PL, IZVOD IZ KUU, KOPIJA KATASTARSKOG PLANA)
  2. ZEMLJIŠNA KNJIGA
  3. KATASTAR NEPOKRETNOSTI
  4. KATASTAR ZEMLJIŠTA
  5. KNJIGA ULOŽENIH UGOVORA
  6. IMOVINSKI POSTUPCI
  7. GEODETSKI POSLOVI
  8. REGISTAR CIJENA NEPOKRETNOSTI
  9. OSTALI ZAHTJEVI

 

IZDAVANJE PODATAKA IZ JAVNIH EVIDENCIJA (LN, ZK, PL, IZVOD IZ KUU, KOPIJA KATASTARSKOG PLANA)

 

Zahtjev za izdavanje podataka iz javne evidencije

 

ZEMLJIŠNA KNJIGA
 

ZK – 1 Zahtjev za upis prava svojine u zemljišnu knjigu
ZK – 2 Zahtjev za upis/brisanje hipoteke i drugih tereta i ograničenja u zemljišnoj knjizi
ZK – 3 Zahtjev za upis i brisanje predbilježbe/zabilježbe u zemljišnoj knjizi

 

KATASTAR NEPOKRETNOSTI
 

KN – 1 Zahtjev za upis prava svojine u katastru nepokretnosti
KN – 2 Zahtjev za upis/brisanje hipoteke i drugih tereta i ograničenja u katastru nepokretnosti
KN – 3 Zahtjev za upis i brisanje predbilježbe/zabilježbe u katastru nepokretnosti
KN – 4 Zahtjev za upis založnog prava – hipoteke i brisanje prethodno upisane zabilježbe u katastru nepokretnosti
KN – 5 Zahtjev za prvi upis prava svojine na stanu/poslovnom prostoru/garaži i na zemljištu u katastar nepokretnosti

 

KATASTAR ZEMLJIŠTA
 

KZ – 1 Zahtjev za upis promjene posjednika u katastru zemljišta/popisnom katastru

 

KNJIGA ULOŽENIH UGOVORA
 

KUU – 1 Zahtjev za upis prava svojine u knjigu uloženih ugovora
KUU – 2 Zahtjev za upis/brisanje hipoteke i drugih tereta i ograničenja u knjizi uloženih ugovora
KUU – 3 Zahtjev za upis i brisanje predbilježbe/zabilježbe u knjizi uloženih ugovora
KUU – 4 Zahtjev za upis založnog prava - prenos hipoteke u knjigu uloženih ugovora
KUU – 5 Zahtjev za prvi uspis stana/poslovnog prostora/garaže u knjigu uloženih ugovora

 

IMOVINSKI POSTUPCI
 

Uzurpacija – Zahtjev za utvrđivanje prava svojine na uzurpiranom zemljištu 
Član 324. Zakon o stvarnim pravima – Zahtjev za pretvaranje prava korišćenja, upravljanja ili raspolaganja na nepokretnosti u društvenoj svojini u pravo svojine
Član 325. Zakon o stvarnim pravima - Zahtjev za pretvaranje prava na gradskom građevinskom zemljištu u pravo svojine
Član 330. Zakon o stvarnim pravima - Zahtjev za uspostavljanje pravnog jedinstva zemljišta i zgrade
Član 330a. Zakon o stvarnim pravima - Zahtjev za utvrđivanje prava svojine na zemljištu u društvenoj odnosno državnoj svojini (legalizacija bespravno izgrađenih objekata)
Član 44. Zakona o građevinskom zemljištu RS - Zahtjev za uspostavljanje ranijeg vlasničko-pravnog odnosa na  nepokretnosti
Član 8a. Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima - Zahtjev za utvrđivanje prava svojine na nepokretnostima

 

GEODETSKI POSLOVI
 

Obrasci za licence

ZL – 1  Zahtjev za izdavanje licenci za rad – geodetska organizacija
ZL – 2 Zahtjev za izdavanje geodetske licence – fizičko lice

Održavanje katastra vodova

KV – 1 Zahtjev za upis promjene u katastru vodova
KV – 2 Izjava o izvođenju geodetskih radova
KV – 3 Potvrda o izvršenom geodetskom mjerenju vodova

Održavanje katastra nepokretnosti zemljišta

OK – 1 Prijava o nastalim promjenama na nepokretnostima u katastru zemljišta/katastru nepokretnosti/katastru vodova
OK – 2 Izjava o prihvatanju izvršenja terenskih geodetsko-tehničkih radova
OK – 3 Podaci o geodetskoj osnovi i detaljnim tačkama
OK – 4-1 Zapisnik Uprave o izvršenim geodetsko-tehničkim radovima na terenu
OK – 4-2 Zapisnik geodetske organizacije o izvršenim geodetsko-tehničkim radovima na terenu

 

REGISTAR CIJENA NEPOKRETNOSTI

 

Upitnik o upisu stvarnog stanja o prometovanim nepokretnostima u registar cijena nepokretnosti (kod ugovora o kupoprodaji)
Uputstvo za popunjavanje Upitnika za RCN
RCN – 1 Zahtjev za izdavanje podataka iz Registra cijena nepokretnosti

 


OSTALI ZAHTJEVI

 

Izjava o prihvatanju obaveze čuvanja i korištenja podataka GIS RGURS
Zahtjev za ispravljanje grešaka u rješenju/zaključku
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o vlasništvu/posjedu na nepokretnostima
Zahtjev za izmjenu podataka o vlasniku/posjedniku nepokretnosti
Zahtjev za ispravljanje/otklanjanje grešaka, nedostataka i propusta u održavanju javnih evidencija ZPK, ZOPKZ

SKRAĆENICE

ZK. UL. – zemljišno-knjižni uložak

PL  – posjedovni list

LN – list nepokretnosti

Izvod iz KUU - Izvod iz knjige uloženih ugovora

K.O. – katastarska opština

K.Č. – katastarska čestica označava česticu zemljišta određenu Zakonom o zemljišnim knjigama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 74/02, 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08)

K.P. – katastarska parcela označava zemljište, a određena je Zakonom o premjeru i katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 6/12, 110/16 i 62/18) i Zakonom o održavanju premjera i katastra zemljišta ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 19/96 i 15/10)

KUU - Knjiga uloženih ugovora