Misija i vizija

Misija Uprave

Uspostavljanje, ažurno vođenje i održavanje jedinstvene evidencije o nepokretnostima kao tačne, istinite i pouzdane evidencije o nepokretnostima, pravima na nepokretnostima i nosiocima tih prava.

 

Vizija Uprave

U okviru svojih nadležnosti, raditi na postizanju ciljeva koji se odnose na orijentisanost prema korisnicima usluga i izgradnju moderne, efektivne, efikasne, finansijski samoodržive i, kao takve, jedinstvene javne institucije, koja će održavati i pružati digitalne geoprostorne podatke i podatke o katastru nepokretnosti svim korisnicima svojih usluga, putem nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

 

Strateški ciljevi Uprave

  1. Ostvarivanje efikasnog, pouzdanog i sigurnog sistema o jedinstvenoj evidenciji katastra nepokretnosti, kao jedinstvene evidencije u Republici Srpskoj;
  2. Obezbjeđivanje preduslova za efikasno tržište nepokretnostima i stvaranje preduslova za masovnu procjenu vrijednosti nepokretnosti u Republici Srpskoj;
  3. Omogućavanje preduslova za stvaranje adekvatne i kvalitetne jedinstvene geodetsko-katastarske i  vlasničko-pravne politike u Republici Srpskoj;
  4. Realizacija koncepta e-Uprave u cilju efikasnog servisiranja potreba i zahtjeva svih kategorija korisnika javnih usluga Uprave;
  5. Obezbjeđivanje ažurnih i pouzdanih topografsko-kartografskih materijala kao značajnog resursa i osnove svih modernih gis sistema bez kojih  nema upravljanja prostorom;
  6. Uspostava infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske i obezbjeđivanje povoljnog tehničkog, organizacionog i zakonodavnog okvira za nesmetano funkcionisanje geoinformacionog sistema kao jednog od stubova Uprave;
  7. Završetak novog premjera nepremjerenih dijelova opština  Republike Srpske.