Izdavanje licence za rad geodetske organizacije

Licencu za rad i geodetsku licencu izdaje Republička uprava za geodetske imovinsko-pravne poslove, rješenjem, a na osnovu Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", br. 6/12, 110/16 i 62/18), u daljem tekstu Zakon, Zakona o opštem upravnom postupku ( "Službeni glasnik RS", br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18), Pravilnika o licenci za rad geodetske organizacije, geodetskoj licenci i ovlašćenju za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", br. 11/14) u daljem tekstu Pravilnik.

VRSTE GEODETSKIH RADOVA ZA KOJE SE IZDAJE LICENCA ZA RAD

Licenca za rad izdaje se geodetskoj organizaciji za obavljanje sledećih geodetskih radova:

1) izrada tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta;

2) izvođenje geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta;

3) izvođenje geodetskih radova u održavanju katastra nepokretnosti i održavanju katastra vodova;

4) izrada geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat;

5) izrada projekata geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja;

6) realizacija projekata geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja;

7) katastarsko klasiranje, bonitiranje i komasaciona procena zemljišta.

Pravnom licu koje je korisnik budžetskih sredstava i javnom preduzeću, može se izdati licenca za rad za navedene geodetske radove (1-7), koje mogu da obavljaju samo za svoje potrebe.

Geodetska organizacija registrovana u inostranstvu može u Republici Srpskoj izvoditi radove iz člana 12. Zakona, samo ako je na međunarodnom tenderu izabrana za izvođača radova, a po ispunjenosti uslova propisanih odredbama Zakona.

USLOVI IZDAVANJA

Licenca se izdaje geodetskoj organizaciji, ako:

1) je registrovana kod nadležnog organa Republike Srpske za izvođenje geodetskih radova;

2) ima Zakonom propisani broj zaposlenih geodetske struke sa odgovarajućim geodetskim licencama ili zaposlenih geodetske struke kojima se ne izdaje geodetska licenca u skladu sa zakonom (pogledati uslovi za izvođenje geodetskih radova)

3) ima radne prostorije i poseduje odgovarajuće merne instrumente i opremu.

Legitimacije za identifikaciju

Licu geodetske struke i licu poljoprivredne struke zaposlenom u geodetskoj organizaciji, Uprava izdaje legitimaciju za identifikaciju. Lice kome je izdata legitimacija koristi je prilikom obavljanja geodetskih radova na terenu i predstavljanja ovlašćenom licu koje vrši nadzor u skladu sa zakonom.

Zaposleno lice u geodetskoj organizaciji kojem je prestao radni odnos u toj organizaciji dužno je Upravi vratiti legitimaciju.

Uslovi za izvođenje geodetskih radova

Za izradu tehničke dokumentacije za izvođenje geodetskih radova i tehničku kontrolu nad izvođenjem geodetskih radova, za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta, kao i izradu projekta geodetskog obilježavanja u oblasti urbanističkog planiranja, geodetska organizacija mora imati najmanje dva zaposlena lica sa punim radnim vremenom koja posjeduju geodetsku licencu prvog reda.

Za izvođenje geodetskih radova za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta, geodetska organizacija mora imati najmanje pet zaposlenih lica geodetske struke sa punim radnim vremenom, od kojih najmanje dva posjeduju geodetsku licencu prvog reda.

Za izvođenje geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova, realizacije projekta geodetskog obilježavanja u oblasti urbanističkog planiranja i izradu geodetskih podloga u inžinjerskotehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat, geodetska organizacija mora imati najmanje dva zaposlena lica geodetske struke sa punim radnim vremenom, od kojih najmanje jedan posjeduje geodetsku licencu drugog reda.

Za izvođenje radova katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procjene zemljišta, geodetska organizacija mora imati najmanje jednog zaposlenog radnika poljoprivredne struke sa punim radnim vremenom, sa završenim studijama poljoprivredne struke u trajanju od najmanje dvije godine, sa položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave, odgovarajućom licencom izdatom od strane nadležnog organa i radnim iskustvom u poljoprivrednoj struci od najmanje tri godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE

Geodetska organizacija, odnosno ovlašćeno lice u geodetskoj organizaciji podnosi Upravi zahtjev za izdavanje licence za rad koji je prikazan u Obrascu ZL-1.

Uz zahtjev geodetska organizacija dostavlja:

a) rješenje o upisu geodetske organizacije u nadležniregistar Republike Srpske za izvođenje geodetskih radova,

b) dokaz o broju zaposlenih u skladu sa članom 17. Zakona

v) rješenje o izdatoj licenci nadležne institucije Republike Srpske za lica poljoprivredne struke ili lica geodetske struke,

g) dokaz o posjedovanju poslovnog prostora,

d) foto-kopiju radne knjižice i lične karte za svakog zaposlenog geodetske i poljoprivredne struke,

đ) dvije fotografije dimenzija 30 mm · 35 mm za svakog zaposlenog geodetske i poljoprivredne struke, za potrebe izdavanja legitimacije za identifikaciju,

e) popunjen obrazac - Geodetski instrumenti, koji se nalazi u Prilogu 3 ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, a uz koji se prilažu:

1) dokaz o posjedovanju jednog ili više geodetskih instrumenata kojim se obezbjeđuje horizontalno i vertikalno pozicioniranje tačaka u referentnom sistemu Republike Srpske,

2) dokument o ispravnosti geodetskog instrumenta, koji ne smije biti stariji od dvije godine i

3) dokaz o posjedovanju licenciranog softvera za obradu podataka.

(3) Dokumenta iz stava 2. ovog člana dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.

(4) Kao dokaz o posjedovanju geodetskog instrumenta dostavlja se odgovarajuća isprava, i to o:

a) sticanju svojine,

b) lizingu ili

v) zakupu.