ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI - 30.04.2024.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

PROJEKAT REGISTRACIJE NEPOKRETNOSTI

Kredit br.: 90480BA

 

 

ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI

 

Država:       Bosna i Hercegovina

Projekat:     Projekat registracija nepokretnosti - Dodatno Finansiranje

Zajam broj: 90480BA

 

 

Naziv zadatka: Analiza i predložena poboljšanja katastarskih podataka za provođenje masovne procjene vrijednosti nepokretnosti

Ref.br.:            BA-RERP-9048BA-RS-CS-CQS-24-C.3.1.1

 

Bosna i Hercegovina odnosno Republika Srpska je kroz Supsidijarni sporazum sa Bosnom i Hercegovinom dobila kredit od Svjetske Banke za troškove Projekta registracije nepokretnosti i namjerava da dio sredstava utroši za plaćanja po ugovoru za konsultantske usluge za analizu i predložena poboljšanja katastarskih podataka za provođenje masovne procjene vrijednosti nepokretnosti.

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove poziva kvalifikovane konsultantske firme (u daljem tekstu „Konsultant“) da izraze svoj interes za obavljanje ovih usluga.

 

Zadatak konsultanta je da  izvrši analizu katastarskih podataka za provođenje masovne procjene te da da prijedlog poboljšanja katastarskih podataka za potrebe sprovođenja masovne procjene vrijednosti nepokretnosti u Republici Srpskoj i na osnovu toga sačini Elaborat o analizi i prijedlogu poboljšanja katastarskih podataka za potrebe sprovođenja masovne procjene vrijednosti nepokretnosti u Republici Srpskoj.

 

Nakon izvršenih aktivnosti konsultant je obavezan uraditi Elaborat u kojem će biti sadržano minimalno sljedeće:

 

1.         Uvodno razmatranje (predmet, cilj, problemi)

2.         Analiza zakonskog okvira sa prijedlozima za poboljšanje

3.         Analiza organizacionog okvira sa prijedlozima za poboljšanje

4.         Analiza i prikaz postojećih podataka iz završenih pilot projekata

5.         Opis realizovanih terenskih radova sa grafičkim prilozima

6.         Analiza mogućnosti i načina korišćenja podataka iz različitih katastarskih evidencija u svrhu masovne procjene vrijednosti nepokretnosti i prijedlozi rješenja za različite scenarije tokom vremena prihvatljivih za masovnu procjenu

7.         Prijedlog za pobošljanje metodologije terenskog popisa

8.         Prijedlog za nadogradnju privremenog softverskog rješenja za terensko prikupljanje podataka (Registar objekata).

9.         Razmatranje potencijalnog modela privatno-javnog partnerstva za poboljšanje kvaliteta i ažurnosti podataka korisnih za masovnu procjenu vrijednosti nepokretnosti

10.       Priručnik za kontrolu kvaliteta terenskog prikupljanja podataka.

 

Konsultanti za obavljanje ovih aktivnosti zahtijevaju stručnost u analizi podataka, poznavanje geoinformacionih sistema, statističkih metoda i razumijevanje relevantih zakonskih okvira.

Potrebno je da Konsultant ispunjava sljedeće uslove:

 

Kvalifikovane konsultantske firme (Konsultanti) i njihovo osoblje za ovaj posao trebaju posjedovati iskustvo u pružanju gore navedenih usluga. Sljedeće potrebne minimalne kvalifikacije koje Konsultanti trebaju posjedovati i koje će biti predmet evaluacije od strane Klijenta su:

•             Potvrda o registraciji konsultantske firme – ne starije od 6 mjeseci

• Najmanje 5 godina dokazanog iskustva u izradi prikupljanja i analize prostornih podataka ili drugi ugovori koji su po obimu i složenosti slični sa opisom predmeta zadatka; (Potvrde o uspješno realizovanim ugovorima izdate od strane ugovornog organa).  Sličnost će se temeljiti na fizičkoj veličini, složenosti, metodama/tehnologiji i/ili drugim karakteristikama datim u opisu usluga ovog Projektnog zadatka); -  30%

• Najmanje dva (2) uspješno realizovana ugovora u posljednjih pet (5) godina čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični predmetnom postupku nabavke i čija vrijednost iznosi minimalno 140.000,00 KM. - 50%

• Stručni tim koji uključuje stručnjake koji pokrivaju sve vještine potrebne za obavljanje opisanih zadataka (Spisak predloženog osoblja) – 20%. 

Stručni tim treba da se sastoji od najmanje sljedećih članova ključnog osoblja koji su specijalizovani i razumiju procese prepoznavanja različitih scenarija iz oblasti  ekonomije, poljoprivrede, geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i poslova katastra nepokretnosti:

- vođa tima  - minimalno VSS iz oblasti prava, geodezije, ekonomije ili zemljišne administracije i deset (10) godina radnog iskustva; najmanje dva prethodno uspješno vođena projekta koji su slični predmetnom zadatku u obimu i složenosti;

- diplomirani inženjer geodezije (1 izvršilac) sa iskustvom u terenskom prikupljanju podataka o nepokretnostima i tri (3) godine radnog iskustva;

- diplomirani inženjer poljoprivrede (1 izvršilac) sa iskustvom u procjeni vrijednosti zemljišta-poželjno sa licencom ovlaštenog vještaka i sa tri (3) godine radnog iskustva;

- diplomirani ekonomista (1 izvršilac) sa tri (3) godine radnog iskustva u proračunavanju i statističkoj analizi i obradi podataka;

- diplomirani pravnik (1 izvršilac) sa tri (3) godine radnog iskustva u oblasti imovinsko-pravnih poslova i poslova katastra nepokretnosti.

 

Radno iskustvo u oblasti imovinsko-pravnih poslova i poslova katastra nepokretnosti je prednost. Izjava o zainteresovanosti mora sadržati najmanje potvrdu o registraciji firme, spisak uspješno završenih ugovora, potvrde za uspješno završene ugovore koje je dao ugovorni organ te spisak predloženog osoblja.

 

Trajanje ugovora procjenjuje se na 70 dana od dana potpisivanja ugovora.

 

Zainteresovani konsultanti trebaju da dostave dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju tražene zahtjeve i relevantno iskustvo za izvršenje usluga. Kriterijumi za uži izbor su: relevantno iskustvo firme, osnovna djelatnost i godine poslovanja. Tim pojedinačnih konsultanata potrebnih za zadatak mora uključivati Glavnog konsultanta i ostale konsultante. Evaluacija kvalifikovanosti ključnog osoblja neće se vršiti u ovoj fazi.

 

Izbor konsultanta će se izvršiti u skladu sa CQS metodom nabavke, odnosno izbor Konsultanta na bazi najboljih kvalifikacija, koja je propisana u smjernicama Svjetske Banke „World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers“.  Konsultanti mogu da se udruže sa drugim firmama u cilju poboljšanja svoje kvalifikovanosti, ali treba jasno da navedu da li je udruživanje u obliku zajedničkog ulaganja i/ili pod-konsultacije. U slučaju da se radi o zajedničkom ulaganju, svi partneri će biti zajednički i pojedinačno odgovorni za cjelokupan ugovor ako budu izabrani.

 

Skrećemo pažnju zainteresovanih konsultanata na Sekciju III i paragrafe 3.14, 3.16 I 3.17 koji su navedeni  u Smjernicama Svjetske Banke „World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers“,   iz jula 2016, revidirane novembra 2017, jula 2018 i novembra 2020 godine, a koji se odnose na utvrđivanje politike Svjetske Banke o sukobu interesa.

 

Dodatne informacije možete dobiti na niže navedenoj adresi, svakim radnim danom u periodu od 9:00 do 14:00 časova. Konsultanti zainteresovani za radni zadatak koji je predmet ovog Poziva mogu se javiti na dole navedenu e-mail adresu radi preuzimanja kompletnog Projektnog zadatka.

 

Izrazi zainteresovanosti sa svim traženim dokumentima, treba da budu dostavljeni na dole navedenu adresu poštom, e-mailom ili lično u zapečaćenoj koverti  sa naznakom  Analiza i predložena poboljšanja katastarskih podataka za provođenje masovne procjene vrijednosti nepokretnosti“,  najkasnije do 10.05.2024. godine do 11.00 h.

 

 

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nepokretnosti

PROTOKOL

78000 Banja Luka

Trg Republike Srpske 8

 

Tel.: +38751338068

E-mail: rerp@rgurs.org