ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI - 17.02.2024.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

 

 

ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI

 

 

Projekat:           Projekat registracija nepokretnosti - Dodatno Finansiranje

Zajam broj:      90480BA

Naziv zadatka:  Izrada Studije izvodljivosti o završetku uspostavljanja katastra nepokretnosti

Ref.br.:             BA-RERP-9048BA-RS-CS-CQS-24-C.1.1.2

 

 

Bosna i Hercegovina odnosno Republika Srpska je kroz Supsidijarni sporazum sa Bosnom i Hercegovinom dobila kredit od Svjetske Banke za troškove Projekta registracije nepokretnosti – Dodatno finansiranje i namjerava da dio sredstava utroši za plaćanja po ugovoru za konsultantske usluge za Izradu Studije izvodljivosti o završetku uspostavljanja katastra nepokretnosti Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (u daljem tekstu „Klijent“) poziva kvalifikovane firme (u daljem tekstu „Konsultant“) da izraze svoj interes za obavljanje ovih usluga.

 

Glavna aktivnost Studije je sačinjavanje plana izvodljivosti o završetku uspostavljanja katastra nepokretnosti za preostale katastarske opštine na području Republike Srpske za koje nije osnovan katastar nepokretnosti.

Studija izvodljivosti o završetku uspostavljanja katastra nepokretnosti treba da pruži kompletan pregled i analizu stanja, kao i da pruži jasna objašnjenja za svoje preporuke, koje se baziraju na kombinaciji kvantitativnih, kvalitativnih i iskustvenih parametara.

Studija će biti fokusirana na analizu izvodljivosti završetka osnivanja katastra nepokretnosti uključujući informacije o zakonskom okviru, dinamici osnivanja katastra nepokretnosti, načinu finansiranja, vremenskom okviru i strukturalnim i organizacionim pitanjima a što je neophodno za nesmetan promet nepokretnostima, prostorno planiranje i građenje, za poslove zaštite prirode i okoline i održiv razvoj. Takođe, pozdan, tačan i potpun katastar nepokretnosti je neophodan za masovnu procjenu vrijednosti nepokretnosti.  

 

Minimalne kvalifikacije koje Konsultanti trebaju posjedovati a koje će biti predmet evaluacije od strane Klijenta su:

  • Potvrda o registraciji  firme – ne starije od šest (6) mjeseci;
  • Najmanje pet (5) godina radnog iskustva u izradi studija, strategija ili drugi ugovori koji su slični po obimu i složenosti sa opisom predmeta zadatka (Potvrde o uspješno realizovanim ugovorima izdate od strane ugovornog organa).  Sličnost će se temeljiti na fizičkoj veličini, složenosti, metodama/tehnologiji i/ili drugim karakteristikama datim u opisu usluga ovog Projektnog zadatka;
  • Barem jedan (1) sličan zadatak koji je uspješno obavljen u posljednjih  pet (5) godina (Potvrda o uspješno realizovanom ugovoru izdata od strane ugovornog organa);
  • Stručni tim koji uključuje stručnjake koji pokrivaju sve vještine potrebne za obavljanje opisanih zadataka (Spisak predloženog osoblja).  Zainteresovani konsultanti  i njihovo osoblje trebaju posjedovati relevantno  iskustvo u pružanju gore navedenih usluga i treba da dostave dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju tražene zahtjeve za izvršenje usluga.  Stručni tim treba da se sastoji od najmanje sljedećih članova ključnog osoblj: vođa tima  - minimalno VSS iz oblasti prava, geodezije, ekonomije ili zemljišne administracije i deset (10) godine radnog iskustva; najmanje dva prethodno uspješno vođena projekta koji su slični u obimu i složenosti; diplomirani pravnik (1 izvršilac); inženjer geodezije (1 izvršilac); diplomirani ekonomista (1 izvršilac). Radno iskustvo u oblasti politika katastra nepokretnosti, imovinsko-pravnih poslova i poslova katastra nepokretnosti je prednost.

 

Izjava o zainteresovanosti mora sadržati prethodno navedene potvrde o  kvalifikacijama firme te spisak predloženog osoblja. Dokaze o kvalifikacijama članova stručnog tima nije neophodno dostaviti uz Izjava o zainetersovanosti obzirom da se evaluacija kvalifikovanosti članova tima neće vršiti u ovoj fazi.

 

Trajanje ugovora procjenjuje se na 19  (devetnaest) sedmica počevši od dana potpisivanja ugovora.

 

Izbor Konsultanta će se izvršiti u skladu sa CQS metodom nabavke, odnosno izbor Konsultanta na bazi najboljih kvalifikacija, koja je propisana u smjernicama Svjetske Banke „World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers“.  Konsultanti mogu da se udruže sa drugim firmama u cilju poboljšanja svoje kvalifikovanosti, ali treba jasno da navedu da li je udruživanje u obliku zajedničkog ulaganja i/ili pod-konsultacije. U slučaju da se radi o zajedničkom ulaganju, svi partneri će biti zajednički i pojedinačno odgovorni za cjelokupan ugovor ako budu izabrani.

 

Skrećemo pažnju zainteresovanih Konsultanata na Sekciju III i paragrafe 3.14, 3.16 i 3.17 koji su navedeni  u Smjernicama Svjetske Banke „World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers“, iz jula 2016, revidirane novembra 2017, jula 2018 i novembra 2020 godine, a koji se odnose na utvrđivanje politike Svjetske Banke o sukobu interesa.

 

Dodatne informacije možete dobiti na niže navedenoj adresi, svakim radnim danom u periodu od 9:00 do 14:00 časova. Konsultanti zainteresovani za radni zadatak koji je predmet ovog Poziva mogu se javiti na dole navedenu e-mail adresu radi preuzimanja kompletnog Projektnog zadatka.

 

Izrazi zainteresovanosti sa svim traženim dokumentima, treba da budu dostavljeni na dole navedenu adresu poštom, e-mailom ili lično u zapečaćenoj koverti  sa naznakom  „Izrada Studije izvodljivosti o završetku uspostavljanja katastra nepokretnosti“,  najkasnije do  24.02.2024. godine do 15.30h.

 

 

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nepokretnosti

PROTOKOL

78000 Banja Luka

Trg Republike Srpske 8

Tel.: +38751338023

E-mail: tanja.bosancic@rgurs.org