ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA-DODATNO FINASIRANJE

Kredit br.: 90480BA

 

 

ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI

 

Naziv zadatka: Administrativni asistent

Ref br.:  BA-RERP-9048BA-RS-CS-IC-23-C.3.2.1.4.1 

 

Bosna i Hercegovina i Republika Srpska je kroz Supsidijarni sporazum sa Bosnom i Hercegovinom dobila kredit od Svjetske banke za troškove Projekta registracije nekretnina-dodatno finasiranje  i namjerava da dio sredstava utroši za podobna plaćanja po osnovu ugovora o djelu za Administrativnog asistenta u Jedinici za implementaciju projekta, čija je realizacija u toku.

 

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina-dodatno finansiranje poziva podobne konsultante (u daljem tekstu “Konsultant”) da izraze svoj interes za obavljanje ovih usluga:

1. Administrativni asistent u Jedinici za implementaciju projekta - 1 izvršilac

Konsultantske usluge (u daljem tekstu “Usluge“) obuhvataju sljedeće:

Administrativni asistent će imati sledeća zaduženja u Jedinici za implementaciju Projekta:

 1. kancelarijski, normativni i protokolarni poslovi,
 2. prepiska sa rukovodstvom Uprave, Svetskom Bankom i drugim institucijama i zainteresovanim licima,
 3. prati realizaciju projektnih aktivnosti,
 4. upravlja i ažurira Excel bazu podataka u analognom i digitalnom obliku, upravljanje bazom putnih naloga,
 5. prevodi projektne dokumentacije sa srpskog na engleski i obrnuto za potrebe projektnog osoblja,
 6. uređuje različite projektne dokumente i izveštaje, uključujući i one na engleskom a koji su važni za projekat, i dokumentaciju koja se šalje prema institucijama, ministarstvima, itd;
 7. organizuje službena putovanja u inostranstvo, priprema materijale za obuku,
 8. prikuplja podatke i izveštaje o realizovanim projektnim aktivnostima i indikatorima Projekta, priprema tromesečne/periodične izveštaje,
 9. pomaže u pisanju planova rada i izveštaja o realizovanim aktivnostima na Projektu,
 10. sastavlja pregled projektnih aktivnosti, rokova, napretka itd. i redovno ga predstavlja na sastancima tima;
 11. pomoć u razvoju i finalizaciji projekta
 12. pomoć u obavljanju administrativnih, finansijskih, tehničkih, logističkih, programskih i organizacionih poslova u okviru projekata sa partnerima i klijentima,
 13. obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu rukovodioca JIP/direktora projekta.

Potrebne kvalifikacije:

a)  a1)Univerzitetska diploma, Ekonomski fakultet, smjer ekonomija, smjer međunarodna ekonomija, smjer i menadžment i preduzetništvo i smjer menadžment i organizacija;

ili

    a2) Završena Srednja škola ekonomskog smjera

b) Najmanje 3 godina radnog iskustva u administrativnim i kancelarijskim poslovima u javnim institucijama ili u privatnom sektoru, iskustvo vezano za implementaciju projekata i rad na projektima;

v) Prosječno poznavanje srpskog i engleskog jezika, usmeno i pismeno;

g) Kompjuterska pismenost, uključujući poznavanje upotrebe Windows-a i MS software-a (Word, Excel, Power Point).

Kao dokaz obrazovne i profesionalne kvalifikacije lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga konsultant je dužan dostaviti sljedeće:

- Kopija diplome o stručnoj spremi

-Potpisana radna biografija CV od strane kandidata

- Potvrda o radnom iskustvu

-Dokaz o poznavanju rada na računaru

-Dokaz o poznavanju engleskog jezika

Sve aktivnosti konsultant će obavljati u sjedištu Uprave.

Radno vrijeme prilagođeno radnom vremenu organizacione jedinice  (radno vrijeme u toku dana jeste 8h).

Izbor Konsultanta će se vršiti u skladu sa smjernicama Svjetske banke World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers, revidirane  u novembru 2017., julu 2018. i  novembru 2020. godine, a metod nabavke je IC, odnosno Konkurentski izbor individualnih konsultanata.        

Vaše iskustvo i kvalifikacije moraju odgovarati kvalifikacionim zahtjevima koji su dati u opisu poslova i zadataka. Vaš CV će biti ocijenjen na bazi iskustva i kvalifikacija u skladu sa sljedećim kriterijima:

            (i)  Generalne kvalifikacije: 40%                    

            (ii) Adekvatnost za radni zadatak: 60%

 

Projektni zadatak za administrativnog asistenta se može preuzeti na sledećem linku: https://www.rgurs.org/projekat-rerp/3 

     

Dodatne informacije možete dobiti na niže navedenoj adresi, svakim radnim danom u periodu od 9:00 do 14:00 časova.

Izrazi zainteresovanosti sa svim traženim dokumentima, treba da budu dostavljeni na dole navedenu adresu najkasnije do 08.03.2023. godine do 15:30h.

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina

PROTOKOL

78000 Banja Luka

Trg Republike Srpske 8

Tel.: +38751338055

E-mail: rerp@rgurs.org