ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI 

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA

Kredit br.: 90480BA

 

ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI

 

Naziv zadatka: Poslovi ispravke grešaka u podacima katastarskih evidencija

Ref br.:  BA-RERP-9048BA-RS-CS-IC-21-B.2.2.9.3

 

Bosna i Hercegovina i Republika Srpska je kroz Supsidijarni sporazum sa Bosnom i Hercegovinom dobila kredit od Svjetske banke za troškove Projekta registracije nekretnina i namjerava da dio sredstava utroši za podobna plaćanja po osnovu ugovora o djelu za Informacioni sistem za vođenje katastarskih evidencija - I faza, čija je realizacija u toku.

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina poziva podobne konsultante (u daljem tekstu “Konsultant”) da izraze svoj interes za obavljanje ovih usluga:

1.            Konsultant za poslove ispravke grešaka u podacima katastarskih evidencija-

2 izvršioca

Konsultantske usluge (u daljem tekstu “Usluge“) obuhvataju sljedeće:

-Konsultanti vrše ispravku grešaka ustanovljenih kroz analize podataka izvršenih od strane konsultanata za analizu podataka u katastarskim evidencijama.

-Vrše prosljeđivanje grešaka područim jedinicama/kancelarijama na postupanje, ukoliko se zahtjevaju određene pravne ili geodetske radnje kako bi se iste ispravile.

-Vrše ispravke grešaka kroz apikativna rješenja koja se koriste u RUGIPP-u u okviru redovnog poslovanja.

-Vrše ispravke grešaka korištenjem alata i skripti koji su izrađeni od strane konsultanata za izradu SQL skripti i procedura.

-Generisanje izveštaja o ispravljenim greškama, te dostavljanje istih na kontrolu.

-Pomoć korisnicima koji rade na ispravci grešaka u područnim jedinicama/kancelarijama.

Potrebne kvalifikacije:

a)            VSS (visoka stručna sprema),

b)            Radno iskustvo, minimalno 1 godina u oblastima rada sa podacima iz katastra nepokretnosti, analiza, ispravki grešaka i instalacije ili podrške za različite platforme baza podataka, konverzija podataka iz različitih formata u predefinisane formate nove tehnološke platforme

 

Kao dokaz obrazovne i profesionalne kvalifikacije lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga konsultant je dužan dostaviti sljedeće:

-Kopija diplome o stručnoj spremi

-Potpisana radna biografija CV od strane konsultanta

- Potvrda o radnom iskustvu

 

Sve aktivnosti konsultanti će obavljati u sjedištu Uprave, te u  područnoj jedinici Banja Luka.

Radno vrijeme prilagođeno radnom vremenu organizacione jedinice  (radno vrijeme u toku dana jeste 8h).

 

Izbor Konsultanta će se vršiti u skladu sa smjernicama Svjetske banke World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers , revidirane  u novembru 2017., julu 2018. i novembru 2020. godine, a metod nabavke je IC, odnosno Konkurentski izbor individualnih konsultanata.       

Vaše iskustvo i kvalifikacije moraju odgovarati kvalifikacionim zahtjevima koji su dati u opisu poslova i zadataka. Vaš CVće biti ocijenjen na bazi iskustva i kvalifikacija u skladu sa sljedećim kriterijima:

                (i)  Generalne kvalifikacije: 40%                    

                (ii) Adekvatnost za radni zadatak: 60%

     

Dodatne informacije možete dobiti na niže navedenoj adresi, svakim radnim danom u periodu od 9:00 do 14:00 časova.

Izrazi zainteresovanosti sa svim traženim dokumentima, treba da budu dostavljeni na dole navedenu adresu najkasnije do 27.08.2021. godine do 15:30h.

 

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina

PROTOKOL

n/r Bosiljka Vučić

78000 Banja Luka

Trg Republike Srpske 8

Tel.: +38751338032

E-mail: bosiljka.vucic@rgurs.org; rerp@rgurs.org