ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI 

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA

Kredit br.: 90480BA

 

ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI

 

Naziv zadatka: Priprema podataka za postupak migracije višeg nivoa

Ref br.:  BA-RERP-9048BA-RS-CS-IC-21-B.2.2.9.6

Bosna i Hercegovina i Republika Srpska je kroz Supsidijarni sporazum sa Bosnom i Hercegovinom dobila kredit od Svjetske banke za troškove Projekta registracije nekretnina i namjerava da dio sredstava utroši za podobna plaćanja po osnovu ugovora o djelu za Informacioni sistem za vođenje katastarskih evidencija -II faza, čija je realizacija u toku.

 

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina poziva podobne konsultante (u daljem tekstu “Konsultant”) da izraze svoj interes za obavljanje ovih usluga:

1.    Konsultant za pripremu podataka za postupka migracije višeg nivoa - 1 izvršilac

Konsultantske usluge (u daljem tekstu “Usluge“) obuhvataju sljedeće:

Konsultanti za pripremu migracije podataka višeg nivoa treba da:

-      Preuzima podatke za migraciju, eksportuje podatke iz postojećih sistema, vrši detekciju grešaka kroz aplikativna rješenja koja su u upotrebi u RUGIPP-u, dostavljanje istih područnim jedinicima na ispravku,

-      Pomoć zaposlenim u područnim jedinicama prilikom ispravke grešaka, eksport baza podataka i dostavljanje na analizu.

-      Koordinacija radom ostalih konusltanata tokom pripreme podataka,

-      Pravljenje plana pripreme migracije podataka,

-      Pomoć korisnicima po područnim jedinicama/kancelarijama koji su zaduženi za pripremu podataka

-      Generiše izvještaje o pripremi podataka za postupak migracije (izvještaj se mora gemerisati po katastarskim opštinama)

-      Vrši koordinaciju sa drugim konsultantima višeg nivoa

-      U radu koristi posojeća softverska rješenja u RUGIPP-u

Potrebne kvalifikacije:

      a) VSS (visoka stručna sprema),

b)    Radno iskustvo, minimalno 2 godine poznavanja poslovnih procesa i rada sa podacima o nepokretnostima

Kao dokaz obrazovne i profesionalne kvalifikacije lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga konsultant je dužan dostaviti sljedeće:

- Kopija diplome o stručnoj spremi

-Potpisana radna biografija CV od strane konsultanta

- Potvrda o radnom iskustvu

 

Sve aktivnosti konsultant će raditi u sjedištu Uprave, te u  područnoj jedinici Banja Luka.

Radno vrijeme prilagođeno radnom vremenu organizacione jedinice  (radno vrijeme u toku dana jeste 8h).

 

Izbor Konsultanta će se vršiti u skladu sa smjernicama Svjetske banke World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers , revidirane  u novembru 2017., julu 2018. i novembru 2020. godine, a metod nabavke je IC, odnosno Konkurentski izbor individualnih konsultanata.       

Vaše iskustvo i kvalifikacije moraju odgovarati kvalifikacionim zahtjevima koji su dati u opisu poslova i zadataka. Vaš CV će biti ocijenjen na bazi iskustva i kvalifikacija u skladu sa sljedećim kriterijima:

        (i)  Generalne kvalifikacije: 40%                            

        (ii) Adekvatnost za radni zadatak: 60%

Dodatne informacije možete dobiti na niže navedenoj adresi, svakim radnim danom u periodu od 9:00 do 14:00 časova.

Izrazi zainteresovanosti sa svim traženim dokumentima, treba da budu dostavljeni na dole navedenu adresu najkasnije do 27.08.2021. godine do 15:30h.

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina

PROTOKOL

n/r Bosiljka Vučić

78000 Banja Luka

Trg Republike Srpske 8

Tel.: +38751338032

E-mail: bosiljka.vucic@rgurs.org; rerp@rgurs.org