ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI 

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA
Kredit br.: 90480BA
 

ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI 


Naziv zadatka: Kontrola i učitavanja podataka
Ref br.:  BA-RERP-9048BA-RS-CS-IC-21-B.2.2.9.5

Bosna i Hercegovina i Republika Srpska je kroz Supsidijarni sporazum sa Bosnom i Hercegovinom dobila kredit od Svjetske banke za troškove Projekta registracije nekretnina i namjerava da dio sredstava utroši za podobna plaćanja po osnovu ugovora o djelu za Informacioni sistem za vođenje katastarskih evidencija -II faza, čija je realizacija u toku.

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina poziva podobne konsultante (u daljem tekstu “Konsultant”) da izraze svoj interes za obavljanje ovih usluga:


1.     Konsultant za kontrolu i učitavanje podataka - 1 izvršilac

Konsultantske usluge (u daljem tekstu “Usluge“) obuhvataju sljedeće:

-Konsultanti vrše kontrolu podataka dostavljenih od strane konsultanata za pripremu migracije podataka. 
-Izrađuju zapisnike o izvršenoj kontroli podataka. 
-Kontrolišu podatke nakon izvršenih ispravki a prije slanja izabranom izvođaču za Informacioni sistem za vođenje katastarskih evidencija – eKatastarRS. 
-Izrađuju zapisnike o izvršenoj kontroli nakon izvršenih ispravki. Kontrolišu podatke dostavljene na učitavanje od strane izabranog izvođača za Informacioni sistem za vođenje katastarskih evidencija – eKatastarRS. 
-Izrađuju zapisnike o izvršenoj kontroli nakon dostavljenih podataka od strane Izvođača za Informacioni sistem za vođenje katastarskih evidencija – eKatastarRS.
-Po potrebi vrše učitavanje podataka u bazu podataka.
-Generišu izvještaj o učitavanju podataka.

Potrebne kvalifikacije:

 a) VSS (visoka stručna sprema), 
 b) Radno iskustvo, minimalno 2,5 godina u oblastima rada sa podacima iz katastra nepokretnosti, analiza, ispravki grešaka i instalacije ili podrške za različite platforme baza podataka, konverzija podataka iz različitih formata u predefinisane formate nove tehnološke platforme

Kao dokaz obrazovne i profesionalne kvalifikacije lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga konsultant je dužan dostaviti sljedeće:
- Kopija diplome o stručnoj spremi
-Potpisana radna biografija CV od strane konsultanta 
- Potvrda o radnom iskustvu

Sve aktivnosti konsultanti mogu obavljati van organizacionih jedinica Uprave. 
Radno vrijeme prilagođeno radnom vremenu organizacione jedinice  (radno vrijeme u toku dana jeste 8h).

Izbor Konsultanta će se vršiti u skladu sa smjernicama Svjetske banke World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers, revidirane  u novembru 2017., julu 2018. i novembru 2020. godine, a metod nabavke je IC, odnosno Konkurentski izbor individualnih konsultanata.        
Vaše iskustvo i kvalifikacije moraju odgovarati kvalifikacionim zahtjevima koji su dati u opisu poslova i zadataka. Vaš CV će biti ocijenjen na bazi iskustva i kvalifikacija u skladu sa sljedećim kriterijima:
    (i)  Generalne kvalifikacije: 40%        
    (ii) Adekvatnost za radni zadatak: 60%

Dodatne informacije možete dobiti na niže navedenoj adresi, svakim radnim danom u periodu od 9:00 do 14:00 časova. 

Izrazi zainteresovanosti sa svim traženim dokumentima, treba da budu dostavljeni na dole navedenu adresu najkasnije do 27.08.2021. godine do 15:30h.

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 
Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina
PROTOKOL
n/r Bosiljka Vučić
78000 Banja Luka
Trg Republike Srpske 8
Tel.: +38751338032
E-mail: bosiljka.vucic@rgurs.org; rerp@rgurs.org