ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI 

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA
Kredit br.: 90480BA
 

ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI 


Naziv zadatka: Analiza podataka u katastarskim evidencijama
Ref br.:  BA-RERP-9048BA-RS-CS-IC-21-B.2.2.9.2

Bosna i Hercegovina i Republika Srpska je kroz Supsidijarni sporazum sa Bosnom i Hercegovinom dobila kredit od Svjetske banke za troškove Projekta registracije nekretnina i namjerava da dio sredstava utroši za podobna plaćanja po osnovu ugovora o djelu za Informacioni sistem za vođenje katastarskih evidencija - I faza, čija je realizacija u toku.

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina poziva podobne konsultante (u daljem tekstu “Konsultant”) da izraze svoj interes za obavljanje ovih usluga:

            1. Konsultant za analizu podataka u katastarskim evidencijama - 3 izvršioca

Konsultantske usluge (u daljem tekstu “Usluge“) obuhvataju sljedeće:

-Vrši analizu alfanumeričkih podataka (ispravnost podataka o nosiocu prava, ispravnost podataka o nepokretnostima, dijelovima vlasništva/posjeda, ispravnost upisa za terete, postojanje duplih podataka, usklađenost sa grafičkom prezentacijom podataka, ...)
-Vrši analizu grafičkih podataka (topološke analize i usklađenost sa alfanumeričkim podacima)
-Rezultat analize dostavlja, Konsultantu za analizu podataka višeg nivoa, na pregled
-Vrši pomoć korisnicima koji rade na ispravci grešaka utvrđenih analaizom podataka u smislu tumačenja analize i otkrivenih grešaka koje se moraju ispraviti

Potrebne kvalifikacije:

(a)    VSS (visoka stručna sprema), 
(b)    Radno iskustvo, minimalno 2 godine u oblastima analiza, razvoja, dizajniranja, administracije baze podataka, instalacije ili podrške za različite platforme baza podataka, konverzija podataka iz različitih formata u predefinisane formate nove tehnološke platforme, 
(c)    Da je imao učešća u projektu u kojem se tražila analiza podataka

Kao dokaz obrazovne i profesionalne kvalifikacije lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga konsultant je dužan dostaviti sljedeće:
- Kopija diplome o stručnoj spremi
-Potpisana radna biografija CV od strane konsultanta 
- Potvrda o radnom iskustvu

Sve aktivnosti konsultanti će obavljati u sjedištu Uprave, te u  područnoj jedinici Banja Luka. 
Radno vrijeme prilagođeno radnom vremenu organizacione jedinice (radno vrijeme u toku dana jeste 8h).

Izbor Konsultanta će se vršiti u skladu sa smjernicama Svjetske banke World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers, revidirane  u novembru 2017., julu 2018. i novembru 2020. godine, a metod nabavke je IC, odnosno Konkurentski izbor individualnih konsultanata.        
Vaše iskustvo i kvalifikacije moraju odgovarati kvalifikacionim zahtjevima koji su dati u opisu poslova i zadataka. Vaš CV će biti ocijenjen na bazi iskustva i kvalifikacija u skladu sa sljedećim kriterijima:
    (i)  Generalne kvalifikacije: 40%        
    (ii) Adekvatnost za radni zadatak: 60%

Dodatne informacije možete dobiti na niže navedenoj adresi, svakim radnim danom u periodu od 9:00 do 14:00 časova. 

Izrazi zainteresovanosti sa svim traženim dokumentima, treba da budu dostavljeni na dole navedenu adresu najkasnije do 27.08.2021. godine do 15:30h.

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 
Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina
PROTOKOL
n/r Bosiljka Vučić
78000 Banja Luka
Trg Republike Srpske 8
Tel.: +38751338032
E-mail:  bosiljka.vucic@rgurs.org; rerp@rgurs.org