ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI 

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA
Kredit br.: 90480BA
 

ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI 


Naziv zadatka: Izrada SQL skripti i procedura 
Ref br.:  BA-RERP-9048BA-RS-CS-IC-21-B.2.2.9.8

Bosna i Hercegovina i Republika Srpska je kroz Supsidijarni sporazum sa Bosnom i Hercegovinom dobila kredit od Svjetske banke za troškove Projekta registracije nekretnina i namjerava da dio sredstava utroši za podobna plaćanja po osnovu ugovora o djelu za Informacioni sistem za vođenje katastarskih evidencija - I faza, čija je realizacija u toku.

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina poziva podobne konsultante (u daljem tekstu “Konsultant”) da izraze svoj interes za obavljanje ovih usluga:

             1. Konsultant za izradu SQL skripti i procedura-2 izvršioca


Konsultantske usluge (u daljem tekstu “Usluge“) obuhvataju sljedeće:

-Izrade skripte, alate i procedure za analizu podataka koje će u svom radu koristiti konsultanti zaduženi za analaizu,
-Izrade skripte, alate i procedure koje će se koristiti za kontrolu podataka koje će u svom radu koristiti konsultanti zaduženi za kontrolu,
-Izrade skripte, alate i procedure za pripremu podataka koje će u svom radu koristiti konsultanti zaduženi za pripremu podataka, 
-Izrađuju skripte, alate i procedure za ispravku grešaka utvrđenih analizom podataka, 
-Izrađuju skripte, alate i procedure za migraciju podataka iz pripremljenih baza podataka u dogovoreni format koji se dostavlja izabranom izvođaču za Informacioni sistem za vođenje katastarskih evidencija – eKatastarRS,
-Po potrebi izrađuju ostale alate, skripte i procedure u toku postupka migracije,
-Vrše pomoć ostalim korisnicima u radu, a u vezi sa korištenjem alata, skripti i procedura,
-Kreiraju formate za manipulaciju sa podacima,
-Generišu skripte za učitavanje podataka u dogovorene formate, 
-Generišu uputstava za korištenje skripti, alata i procedura izrađenih u toku trajanja Ugovora

Potrebne kvalifikacije:

a) VSS (visoka stručna sprema) elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera, 
b) Radno iskustvo, minimalno 5 godina u oblastima izrade procedura za migraciju, razvoja, dizajniranja, administracije softverskih sistema, instalacije ili podrške za različite platforme baza podataka,
c) Da je izradio ili imao jednu od ključnih uloga pri u projektu koji je zahtijevao i migraciju podataka,
d) Radno iskustvo sa podacima iz katastra nepokretnosti bi bila prednost

Kao dokaz obrazovne i profesionalne kvalifikacije lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga konsultant je dužan dostaviti sljedeće:
-Ovjerena kopija diplome o stručnoj spremi
-Potpisana radna biografija CV od strane konsultanta 
- Potvrda o radnom iskustvu

Sve aktivnosti  konsultant  može obavljati van organizacionih jedinica Uprave.

Izbor Konsultanta će se vršiti u skladu sa smjernicama Svjetske banke World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers, revidirane  u novembru 2017., julu 2018. i novembru 2020. godine, a metod nabavke je IC, odnosno Konkurentski izbor individualnih konsultanata.        
Vaše iskustvo i kvalifikacije moraju odgovarati kvalifikacionim zahtjevima koji su dati u opisu poslova i zadataka. Vaš CV će biti ocijenjen na bazi iskustva i kvalifikacija u skladu sa sljedećim kriterijima:
    (i)  Generalne kvalifikacije: 40%        
    (ii) Adekvatnost za radni zadatak: 60%
      
Dodatne informacije možete dobiti na niže navedenoj adresi, svakim radnim danom u periodu od 9:00 do 14:00 časova. 

Izrazi zainteresovanosti sa svim traženim dokumentima, treba da budu dostavljeni na dole navedenu adresu najkasnije do 27.08.2021. godine do 15:30h.

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 
Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina
PROTOKOL
n/r Bosiljka Vučić
78000 Banja Luka
Trg Republike Srpske 8
Tel.: +38751338032
E-mail: bosiljka.vucic@rgurs.org; rerp@rgurs.org