ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI 

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA
Kredit br.: 90480BA
 

ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI 


Naziv zadatka: Analiza podataka u katastarskim evidencijama višeg nivoa
Ref br.:  BA-RERP-9048BA-RS-CS-IC-21-B.2.2.9.1

Bosna i Hercegovina i Republika Srpska je kroz Supsidijarni sporazum sa Bosnom i Hercegovinom dobila kredit od Svjetske banke za troškove Projekta registracije nekretnina i namjerava da dio sredstava utroši za podobna plaćanja po osnovu ugovora o djelu za Informacioni sistem za vođenje katastarskih evidencija - I faza, čija je realizacija u toku.

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina poziva podobne konsultante (u daljem tekstu “Konsultant”) da izraze svoj interes za obavljanje ovih usluga:

      1. Konsultant za analizu podataka u katastarskim evidencijama višeg nivoa - 1 izvršilac

Konsultantske usluge (u daljem tekstu “Usluge“) obuhvataju sljedeće:

-Vrši analizu alfanumeričkih podataka (ispravnost podataka o nosiocu prava, ispravnost podataka o nepokretnostima, dijelovima vlasništva/posjeda, ispravnost upisa za terete, postojanje duplih podataka, usklađenost sa grafičkom prezentacijom podataka, ...)
-Analiza grafičkih podataka (topološke analize i usklađenost sa alfanumeričkim podacima)
-Vrši koordinaciju poslova koje rade svi konsultanti anagažovani na poslovima analize podataka
-Rezultate analize dostavlja na ispravku (ukoliko su analizom utvrđeni nedostaci)
-Po izvršenoj analizi kreira izvještaj o rezultatima analize
-Vrši kontrolu izvršene analize podataka od ostalih konsultanata 
-Dostavlja plan aktivnosti
-Vrši pomoć korisnicima koji rade na ispravci grešaka, a koje su otkrivene u analizi podataka, u smislu tumačenja izvještaja o analizi.

Potrebne kvalifikacije:

(a) VSS (visoka stručna sprema), 
(b) Radno iskustvo, minimalno 5 godina u oblastima analiza, razvoja, dizajniranja, administracije baze podataka, instalacije ili podrške za različite platforme baza podataka,
(c) Da je imao  jednu od ključnih uloga u projektu u kojem se tražila analiza podataka,
(d) Radno iskustvo sa podacima iz katastra nepokretnosti bi bila prednost

Kao dokaz obrazovne i profesionalne kvalifikacije lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga konsultant je dužan dostaviti sljedeće:
- Kopija diplome o stručnoj spremi
-Potpisana radna biografija CV od strane konsultanta 
- Potvrda o radnom iskustvu

Sve aktivnosti konsultant može obavljati van organizacionih jedinica Uprave. 
Radno vrijeme prilagođeno radnom vremenu organizacione jedinice  (radno vrijeme u toku dana jeste 8h).

Izbor Konsultanta će se vršiti u skladu sa smjernicama Svjetske banke World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers, revidirane  u novembru 2017., julu 2018. i novembru 2020. godine, a metod nabavke je IC, odnosno Konkurentski izbor individualnih konsultanata.        
Vaše iskustvo i kvalifikacije moraju odgovarati kvalifikacionim zahtjevima koji su dati u opisu poslova i zadataka. Vaš CV će biti ocijenjen na bazi iskustva i kvalifikacija u skladu sa sljedećim kriterijima:
    (i)  Generalne kvalifikacije: 40%        
    (ii) Adekvatnost za radni zadatak: 60%
      
Dodatne informacije možete dobiti na niže navedenoj adresi, svakim radnim danom u periodu od 9:00 do 14:00 časova. 

Izrazi zainteresovanosti sa svim traženim dokumentima, treba da budu dostavljeni na dole navedenu adresu najkasnije do 27.08.2021. godine do 15:30h.

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 
Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina
PROTOKOL
n/r Bosiljka Vučić
78000 Banja Luka
Trg Republike Srpske 8
Tel.: +38751338032
E-mail:
bosiljka.vucic@rgurs.org; rerp@rgurs.org