ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI 

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA
Kredit br.: 90480BA


ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI 

Naziv zadatka: Konverzija i migracija podataka iz Mapsoft-a u eTerraSoft i izrada XSD šeme
Ref br.: BA-RERP-90480BA-RS -CS-CQS-21-A.2.7 

Bosna i Hercegovina i Republika Srpska je kroz Supsidijarni sporazum sa Bosnom i Hercegovinom dobila kredit od Svjetske banke za troškove Projekta registracije nekretnina i namjerava da dio sredstava utroši za podobna plaćanja po ugovoru za konsultantske usluge konverzije i migracije podataka iz Mapsoft-a u eTerraSoft  i izradu XSD šeme.

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina poziva podobne konsultantske firme (u daljem tekstu “Konsultant”) da izraze svoj interes za obavljanje ovih usluga.

Konsultantske usluge (u daljem tekstu “Usluge“) obuhvataju sljedeće:
Konverzija podataka za 45 baza katastarskih opština iz dostavljenih formata u instance baza podataka koje su u produkciji u RUGIPP-u (baze eTerraSoft-a) i izradu XSD šeme za kreiranje GML formata koji će RUGIPP propisati kao format za preuzimanje podataka DKP-a, nastalih van sistema koji su produkciji u RUGIPP-u.

POTREBNE KVALIFIKACIJE:

1.    Konsultant mora ispunjavati sljedeće minimalne zahtjeve:
a)    Da ima uspješno realizovan najmanje 1 (jedan) ili više ugovora čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični predmetnom postupku nabavke i čija vrijednost, odnosno zbirni iznos najviše dva ugovora iznosi minimalno 70.000,00 KM. 
Pod ugovorima čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični predmetnom postupku nabavke smatra se projekat na kom se radilo sa bazama podataka gdje je vršena migracija podataka i/ili projekat u kom se vršilo generisanje XSD šeme i .XML formata.

b)    Da zapošljava ili ima na raspolaganju osobe sa sljedećim kvalifikacijama:

•    Stručnjak za konverziju i migraciju podataka iz Mapsoft-a u eTerraSoft - minimalno jedna osoba
- VSS (visoka stručna sprema) elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera;
- najmanje 5 godina radnog iskustva u oblastima izrade procedura za migraciju, razvoja, dizajniranja, administracije softverskih sistema, instalacije ili podrške za različite platforme baza podataka;
- da je izradio ili imao jednu od ključnih uloga u projektu koji je zahtijevao konverziju i migraciju podataka;
Napomena: Radno iskustvo sa podacima iz katastra nepokretnosti bi bila prednost.

•    Stručnjak za izradu XSD šeme - minimalno jedna osoba
- VSS (visoka stručna sprema) elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera;
- minimalno 5 godina radnog iskustva u oblastima izrade procedura za migraciju, razvoja, dizajniranja, administracije softverskih sistema, instalacije ili podrške za različite platforme baza podataka;
- da je izradio ili imao jednu od ključnih uloga u projektu koji je zahtijevao i izrade procedura za migraciju;
Napomena: Radno iskustvo sa podacima iz katastra nepokretnosti bi bila prednost.

2. Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti konsultanta će se izvršiti na osnovu sljedećih dokaza kojima konsultant dokazuje ispunjavanje uslova iz tačke 1:

a)    Spisak izvršenih ugovora o urađenim projektima kojima je predmet nabavke rad sa bazama podataka gdje je vršena migracija podataka i/ili generisanje XSD šeme i .XML formata.
Uz spisak izvršenih ugovora konsultant je dužan dostaviti potvrdu (jednu ili dvije, zavisno od broja ugovora kojim dokazuje ispunjavanje uslova iz tačke 1. pod a)) o uspješnoj realizaciji ugovora, čiji je predmet nabavka rad sa bazama podataka gdje je vršena migracija podataka i/ili generisanje XSD šeme i .XML formata i čija vrijednost, odnosno zbirna vrijednost najviše dva ugovora iznosi minimalno 70.000,00 KM.
Original ili ovjerena kopija potvrde o izvršenom/nim ugovoru/ima mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenom ugovoru. 
Napomena: Iz dostavljenih potvrda konsultant mora dokazati da je obavljao obe vrste posla koji su predmet nabavke, te ukoliko konsultant postavljeni uslov dokazuje sa dvije potvrde, potrebno je da predmet nabavke jednog ugovora bude rad sa bazama podataka gdje je vršena migracija podataka, a predmet drugog ugovora generisanje XSD šeme i .XML formata.

b)    Kao dokaz obrazovne i profesionalne kvalifikacije lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga konsultant je dužan dostaviti sljedeće:
-    Izjavu konsultanta o tehničkom osoblju (bilo da su zaposlena kod konsultanta ili angažovana po nekom drugom osnovu) u kojoj je konsultant dužan navesti imena lica koja će u slučaju dodjele ugovora u punoj mjeri biti angažovani na realizaciji ugovornih obaveza, navodeći uz svako lice poziciju na kojoj će biti angažovan. Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane konsultanta;
-    ovjerene kopije diploma kao dokaz stečene stručne spreme;
-    radne biografije (CVs). CV mora biti potpisan od strane osobe na koju se odnosi i ovjeren potpisom i pečatom konsultanta, te mora sadržavati jasan opis poslova na kojima je osoba bila angažovana.
* CVs dokazuju da lica koja će se angažovati na predmetnom projektu imaju traženo radno iskustvo, te da je stručnjak za konverziju i migraciju podataka iz Mapsoft-a u eTerraSoft izradio ili imao jednu od ključnih uloga u projektu koji je zahtijevao konverziju i migraciju podataka, odnosno da je stručnjak za izradu XSD šeme izradio ili imao jednu od ključnih uloga u projektu koji je zahtijevao i izrade procedura za migraciju;
Napomena: Nakon odabira konsultanta, uslov za potpisivanje ugovora je da konsultant dokaže da su lica koja će se angažovati na realizaciji projekta zaposlena kod konsultanta ili angažovana po nekom drugom osnovu.
Kao dokaz da su lica zaposlena kod konsultanta konsultant dostavlja Izvještaj o broju zaposlenih radnika, izdat od strane Poreske uprave Republike Srpske o zaposlenim licima kod konsultanta, a koji ne smije biti stariji od dana objavljivanja Poziva, dok za lica angažovana po nekom drugom osnovu dostavlja originale ili ovjerene kopije ugovora o angažovanju predloženih lica.

Izbor Konsultanta će se vršiti u skladu sa smjernicama Svjetske banke World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers, revidirane  u novembru 2017., julu 2018. i novembru 2020. godine, a metod nabavke je CQS, odnosno izbor Konsultanta na bazi najboljih kvalifikacija.  
      
Dodatne informacije možete dobiti na niže navedenoj adresi, svakim radnim danom u periodu od 9:00 do 14:00 časova. Konsultanti zainteresovani za radni zadatak koje je premet ovog Poziva mogu se javiti na dole navedenu e-mail adresu radi preuzimanja kompletnog Projektnog zadatka.

Izrazi zainteresovanosti sa svim traženim dokumentima, treba da budu dostavljeni na dole navedenu adresu najkasnije do 07.06.2021. godine.

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 
Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina
PROTOKOL
n/r Jovana Stanković
78000 Banja Luka
Trg Republike Srpske 8
Tel.: +38751338068
E-mail: jovana.stankovic@rgurs.org; rerp@rgurs.org