JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 111. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 38/12 i 20/15), Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

I Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

 

1. Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici

     Područna jedinica Laktaši........................................................................................................1 izvršilac

2. Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici

     Područna jedinica Trebinje.......................................................................................................1 izvršilac

3. Saradnik za opšte poslove

    Područna jedinica Trebinje.......................................................................................................1 izvršilac

4. Saradnik za administrativno-tehničke poslove

    Područna jedinica Foča..............................................................................................................1 izvršilac

5. Vozač

    Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove...............................................................1 izvršilac

 

II Opis poslova

 

Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici (broj 1. i 2.)

 

Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici obavlja poslove koji se odnose na prijem i otpremu pošte, evidentiranje i dostavljanje u rad akata, unos podataka u bazu podataka, sprovodi promjene u analognom i digitalnom obliku kroz zemljišnoknjižnu evidenciju, izdaje podatke iz evidencije do osnivanja katastra nepokretnosti, arhivira riješene predmete, vodi djelovodnike i interne knjige prema uputstvu o sprovođenju kancelarijskog poslovanja republičkih organa uprave, čuva pečat područne jedinice, vrši administrativno-daktilografske poslove, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

 

Saradnik za opšte poslove (broj 3.)

 

Saradnik za opšte poslove obavlja poslove koji se odnose na prijem zahtjeva, vodi djelovodni protokol, arhivira riješene zahtjeve stranaka, izdaje kopije katastarskih planova, vrši prepise i izvode iz operata katastra nepokretnosti, katastra zemljišta, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

 

Saradnik za administrativno-tehničke poslove (broj 4.)

 

Saradnik za administrativno-tehničke poslove obavlja administrativne i administrativno-tehničke poslove, vrši poslove tehničke obrade tekstova i materijala, vrši kucanje tekstova, dopisa i akata na računaru koji se izrađuju u područnoj jedinici – područnoj kancelariji, objedinjuje otkucane materijale sa CD-a radi izrade jedinstvenih materijala, ažurira materijale pripremljene za Upravu i druge institucije, fotokopira dokumentaciju, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

 

Vozač (broj 5.)

 

Vozač upravlja putničkim automobilom, obavlja prevoz zaposlenih u Upravi po nalogu i odobrenju direktora ili zamjenika direktora, pomoćnika direktora ili neposrednog rukovodioca, stara se o urednom održavanju i tehničkoj ispravnosti vozila i vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik druge kategorije sa srednjom stručnom spremom.

 

III Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 1. i 2.

IV stepen stručne spreme, ekonomska škola, upravna škola, tehnološka škola, gimanzija, geodetska škola, saobraćajna i elektro škola, matematičko-informatička škola, mašinska škola, birotehnička škola, turistička škola, stručno tehnička škola ili učiteljska škola, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i poznavanje rada na računaru.

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.

IV stepen stručne spreme, geodetska škola, geodetsko-tehnička škola, građevinska škola, ekonomska škola, upravna škola, birotehnička škola, gimnazija, poljoprivredna škola, elektro škola, mašinska škola, geološko-tehnička škola, saobraćajno-tehnička ili matematičko-fizičko-računarska škola, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 4.

IV stepen stručne spreme, upravna škola, ekonomska škola, elektrotehnička škola, tehnološka škola, gimnazija, škola učenika u privredi, birotehnička škola, turistička škola, saobraćajno-tehnička škola, građevinska škola ili tehnička škola, poznavanje rada na računaru, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 5.

III stepen stručne spreme, tehnička škola, saobraćajna škola, metalska škola, mašinska škola, građevinska, geodetska škola, ekonomska, ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola, elektrotehnička ili poljoprivredna škola, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen ispit za vozača motornih vozila – Be-kategorija.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove pozivaju se na ulazni intervju. Ulazni intervju podrazumjeva pojedinačni razgovor kandidata sa članovima Konkursne komisije. O vremenu i mjestu održavanja intervjua svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 18. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika, biće objavljeni na oglasnoj tabli i internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

VI

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove www.rgurs.org, a može se dobiti i u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Trg Republike Srpske br. 8, Banja Luka.

 

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podnosilac prijave potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. tačka k) Zakona o državnim službenicima, a u vezi sa članom 113. stav 1. istog zakona, propisano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs ili interni oglas kandidati prilažu dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to foto-kopije sljedećih dokumenata:

a) lične karte ili pasoša;

b) diplome o završenoj stručnoj spremi i

v) uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Trg Republike Srpske broj 8, Banja Luka ili elektronskim putem na e- mail uprava@rgurs.org  sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidati koji dostavljaju prijavu elektronskim putem obavezni su dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Nezavisne novine".

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove odbacuje zaključkom.

 

Izabrani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli organa dostavi Komisiji originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi, potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i dokaze o ispunjenosti drugih uslova navedenih u javnom konkursu ili internom oglasu.

Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze.

 

VII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Nezavisne novine" i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, dana 27.05.2021. godine.

 

Datum objave: 27.05.2021. godine    

Ovdje možete preuzeti obrazac za prijavu: Obrazac prijave

 

 

                                                                                                                                                                            D I R E K T O R

                                                                                                              

                                                                                                                                          Bosiljka Predragović, dipl. pravnik