JAVNI KONKURS - 17.04.2024.

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA

_______________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Na osnovu člana 111. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 38/12 i 20/15), Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

 

I Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka

 

1. Viši saradnik za računovodstvene poslove

Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove..........................................................................1 izvršilac

2. Viši saradnik za poslovne aplikacije

Odjeljenje za informacione i komunikacione tehnologije katastra nepokretnosti..................1 izvršilac

3. Viši saradnik za pravne poslove

Odjeljenje za međunarodne projekte.........................................................................................................1 izvršilac

4. Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici

Područna jedinica Banja Luka...................................................................................................................1 izvršilac

5. Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici

Područna jedinica Kotor Varoš................................................................................................................1 izvršilac

6. Saradnik za opšte poslove

Područna jedinica Istočno Novo Sarajevo...............................................................................................1 izvršilac

7. Saradnik za opšte poslove

Područna jedinica Pale...............................................................................................................................1 izvršilac

 

 

II Opis poslova

 

Viši saradnik za računovodstvene poslove (broj 1.)

Viši Saradnik za računovodstvene poslove vrši kontiranje i knjiženje poslovnih promjena u finansijskom knjigovodstvu po organizacionim dijelovima Uprave, usaglašava stanje obaveza i potraživanja, usaglašava pomoćne knjige sa glavnom knjigom, ažurno i tačno vodi finansijsko knjigovodstvo, stara se o čuvanju i arhiviranju knjigovodstvene dokumentacije i evidencije, izdaje, evidentira i prati naplatu izlaznih faktura, obračunava naknade po ugovorima o djelu, vodi evidenciju utroška goriva za službena vozila Uprave, prati i kontroliše primjenu kontnog plana i prati primjenu propisa iz oblasti računovodstva i Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik treće kategorije sa visokom stručnom spremom.

 

Viši saradnik za poslovne aplikacije (broj 2.)

Viši saradnik za poslovne aplikacije vrši instalaciju i obezbjeđuje neprekidan rad poslovnih aplikacija u toku trajanja perioda eksploatacije i u saradnji sa korisnicima definiše zahtjeve za njihovo unapređenje, u slučaju implementacije novih ili unapređenih aplikativnih rješenja, prije puštanja u produkciono okruženje, vrši testiranje i kontrolu kvaliteta, odgovoran je za zaštitu podataka od neovlašćenog pristupa ili gubitka i s tim u vezi obezbjeđuje uslove za sprovođenje politike pravljenja rezervnih kopija podataka, vrši redovan monitoring sistema i upravlja ga prema aktuelnim trendovima, obezbjeđuje stalnu korisničku podršku i edukaciju, izvještava načelnika Odjeljenja o svom radu, obavlja poslove i zadatke osnivanja katastra nepokretnosti na cijeloj teritoriji Republike Srpske, obavlja i druge poslove koje mu povjeri neposredni ili viši rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik treće kategorije sa visokom stručnom spremom.

 

Viši saradnik za pravne poslove (broj 3.)

Viši saradnik za pravne poslove prati i izvještava da li su sve nabavke, ugovori, rješenja, zapisnici komisija i obavještenja izrađeni u skladu sa zakonima, propisima i procedurama, neposredno pruža stručnu pomoć komisiji za javne nabavke da tenderska dokumentacija i tehničke specifikacije sadrže sve osnovne informacije propisane zakonom i podzakonskim aktima, daje uputstva, obavještenja i smjernice o tenderskoj dokumentaciji, priprema razne vrste dopisa, obavještenja i drugih pismena u okviru rada odjeljenja, izrađuje nacrte ugovora u skladu sa važećim propisima, radi na poslovima postupka po žalbama o izboru najpovoljnijeg ponuđača, prati realizaciju projekata, kao i rokova iz obligacionih odnosa nastalih iz međunarodnih projekata, obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik treće kategorije sa visokom stručnom spremom.

 

Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici (broj 4. i 5.)

Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici obavlja poslove koji se odnose na prijem i otpremu pošte, evidentiranje i dostavljanje u rad akata, unos podataka u bazu podataka; sprovodi promjene u analognom i digitalnom obliku kroz zemljišnoknjižnu evidenciju, izdaje podatke iz evidencije do osnivanja katastra nepokretnosti, arhivira riješene predmete, vodi djelovodnike i interne knjige prema uputstvu o sprovođenju kancelarijskog poslovanja republičkih organa uprave, čuva pečat područne jedinice, vrši administrativno-daktilografske poslove, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

 

Saradnik za opšte poslove (broj 6. i 7.)

Saradnik za opšte poslove obavlja poslove koji se odnose na prijem zahtjeva, vodi djelovodni protokol, arhivira riješene zahtjeve stranaka, izdaje kopije katastarskih planova, vrši prepise i izvode iz operata katastra nepokretnosti, katastra zemljišta, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

 

III Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

 

IV Posebni uslovi:

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.

VII stepen stručne spreme, ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.

VII stepen stručne spreme, elektrotehnički fakultet - smjer informatika ili drugi fakultet smjer informatika, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, aktivno znanje engleskog jezika.

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.

VII stepen stručne spreme, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera (akademski studiji prvog ciklusa sa 240 ECTS bodova ili ekvivalent - najmanje četiri godine osnovnih studija), najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje rada na računaru.

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 4. i 5.

IV stepen stručne spreme, ekonomska škola, upravna škola, tehnološka škola, gimnazija, geodetska škola, saobraćajna i elektro škola, matematičko-informatička škola, mašinska škola, birotehnička škola, turistička škola, stručno-tehnička škola ili učiteljska škola, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i poznavanje rada na računaru.

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 6. i 7.

IV stepen stručne spreme, geodetska škola, geodetsko-tehnička škola, građevinska škola, ekonomska škola, upravna škola, birotehnička škola, gimnazija, poljoprivredna škola, elektro škola, mašinska škola, geološko-tehnička škola, saobraćajno-tehnička ili matematičko-fizičko-računarska škola, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 18. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika, biće objavljeni na oglasnoj tabli i internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka www.rgurs.org, a može se dobiti i u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Trg Republike Srpske broj 8, Banja Luka.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom –  uz napomenu da je članom 86. stav 1. tačka k) Zakona o državnim službenicima, a u vezi sa članom 113. stav 1. istog zakona, propisano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju) za radna mjesta označena pod brojem 1., 2. i 3.,

a) diplome o završenoj srednjoj stručnoj spremi za radna mjesta označena pod brojem 4., 5., 6. i 7.,

b) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,

v) dokaz o poznavanju rada na računaru za radna mjesta označena pod brojem 3., 4. i 5. i

g) dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika za radno mjesto pod brojem 2.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

 

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, Trg Republike Srpske broj 8, Banja Luka ili elektronskim putem na e-mail uprava@rgurs.org sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu elektronskim putem obavezan je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove odbacuje zaključkom.

 

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i na oglasnoj tabli Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju) za radna mjesta označena pod brojem 1., 2. i 3.;
 • diplome o završenoj srednjoj stručnoj spremi za radna mjesta označena pod brojem 4., 5., 6. i 7.;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • dokaz o poznavanju rada na računaru za radna mjesta označena pod brojem 3., 4. i 5.;
 • dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika za radno mjesto pod brojem 2.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Nezavisne novine" i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, dana 17.04.2024. godine.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Nezavisne novine“.

 

 

                                                                                                                                                                                    DIREKTOR

                                                                                                                                                                           Mr Dragan Stanković

 

Datum objave 17.04.2024. godine

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje: /uploads/OBRAZAC_PRIJAVE_NA_KONKURS.pdf