JAVNI KONKURS - NAMJEŠTENICI - 12.12.2023. GODINE

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA

_______________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Na osnovu člana 111. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 38/12 i 20/15), Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

 

I Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka

 

1. Saradnik za administrativno-tehničke poslove

    Područna jedinica Novi Grad.......................................................................................1 izvršilac

2. Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici

     Područna jedinica Kalinovik......................................................................................1 izvršilac

3. Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici

     Područna jedinica Istočno Novo Sarajevo.................................................................1 izvršilac

4. ​Saradnik za opšte poslove

     Područna jedinica Vlasenica......................................................................................1 izvršilac

 

 

II Opis poslova

 

Saradnik za administrativno-tehničke poslove (broj 1.)

 

Saradnik za administrativno-tehničke poslove obavlja administrativne i administrativno-tehničke poslove, vrši poslove tehničke obrade tekstova i materijala, vrši kucanje tekstova, dopisa i akata na računaru koji se izrađuju u područnoj jedinici – područnoj kancelariji, objedinjuje otkucane materijala sa CD-a radi izrade jedinstvenih materijala, ažurira materijale pripremljene za Upravu i druge institucije, fotokopira dokumentaciju, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

 

Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici (broj 2. i 3.)

 

Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici obavlja poslove koji se odnose na prijem i otpremu pošte, evidentiranje i dostavljanje u rad akata, unos podataka u bazu podataka; sprovodi promjene u analognom i digitalnom obliku kroz zemljišnoknjižnu evidenciju, izdaje podatke iz evidencije do osnivanja katastra nepokretnosti, arhivira riješene predmete, vodi djelovodnike i interne knjige prema uputstvu o sprovođenju kancelarijskog poslovanja republičkih organa uprave, čuva pečat područne jedinice, vrši administrativno-daktilografske poslove, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

 

Saradnik za opšte poslove (broj 4.)

 

Saradnik za opšte poslove obavlja poslove koji se odnose na prijem zahtjeva, vodi djelovodni protokol, arhivira riješene zahtjeve stranaka, izdaje kopije katastarskih planova, vrši prepise i izvode iz operata katastra nepokretnosti, katastra zemljišta, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

 

III Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.

IV stepen stručne spreme, upravna škola, ekonomska škola ili druga škola ekonomskog smjera, elektrotehnička škola, tehnološka škola, gimnazija, škola učenika u privredi, birotehnička škola, turistička škola, saobraćajno-tehnička škola, građevinska škola ili tehnička škola, poznavanje rada na računaru, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 2. i 3.

IV stepen stručne spreme, ekonomska škola, upravna škola, tehnološka škola, gimnazija, geodetska škola, saobraćajna i elektro škola, matematičko-informatička škola, mašinska škola, birotehnička škola, turistička škola, stručno-tehnička škola ili učiteljska škola, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i poznavanje rada na računaru.

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 4.

IV stepen stručne spreme, geodetska škola, geodetsko-tehnička škola, građevinska škola, ekonomska škola, upravna škola, birotehnička škola, gimnazija, poljoprivredna škola, elektro škola, mašinska škola, geološko-tehnička škola, saobraćajno-tehnička ili matematičko-fizičko-računarska škola, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 18. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika, biće objavljeni na oglasnoj tabli i internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka www.rgurs.org, a može se dobiti i u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Trg Republike Srpske broj 8, Banja Luka.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom –  uz napomenu da je članom 86. stav 1. tačka k) Zakona o državnim službenicima, a u vezi sa članom 113. stav 1. istog zakona, propisano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj srednjoj stručnoj spremi,

b) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja i

v) dokaz o poznavanju rada na računaru za radna mjesta označena pod brojem 1., 2. i 3.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

 

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, Trg Republike Srpske broj 8, Banja Luka ili elektronskim putem na e-mail uprava@rgurs.org sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu elektronskim putem obavezan je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove odbacuje zaključkom.

 

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i na oglasnoj tabli Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

  • diplome o završenoj srednjoj stručnoj spremi;
  • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
  • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
  • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
  • dokaz o poznavanju rada na računaru za radna mjesta označena pod brojem 1., 2. i 3.

 

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Nezavisne novine" i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, dana 12.12.2023. godine.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Nezavisne novine“.

 

 

                                                                                                                                                                                                  DIREKTOR

                                                                                                                                                                                           Mr Dragan Stanković

Datum objave: 12.12.2023. godineOvdje možete preuzeti obrazac za prijavu: Obrazac prijave