DOPUNA JAVNOG KONKURSA

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA

____________________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Nakon upoređivanja posebnih uslova javnog konkursa za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta „Viši saradnik za koordinaciju radnih tijela IGPRS“ u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, objavljenom u dnevnom listu „Nezavisne novine“ izdanje za dan 12.07.2023. godine i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 5/22 i 53/23), Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove o b j a v lj u j e

 

DOPUNU

Javnog konkursa

 

            U javnom konkursu objavljenom u dnevnom listu „Nezavisne novine“, izdanje za dan 12.07.2023. godine i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, dopunjavaju se posebni uslovi kod radnog mjesta pod rednim brojem 16. „Viši saradnik za koordinaciju radnih tijela IGPRS“ u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, na način  da se u tački  IV Posebni uslovi - Za radno mjesto označeno pod brojem 16., poslije riječi: „ili drugi fakultet smjera informatike“ i zapete dodaju  riječi: „prirodno-matematički fakultet“ i zapeta.

 

            Ostali uslovi objavljeni u Javnom konkursu ostaju nepromjenjeni.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                DIREKTOR

                                                                                                                                                                                                                                      Mr Dragan Stanković