JAVNI KONKURS - NAMJEŠTENICI - 12.07.2023.

REPUBLIKA SRPSKA
REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE 
I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 
BANJA LUKA
_______________________________________________________________________________________
Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Na osnovu člana 111. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 38/12 i 20/15), Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, r a s p i s u j e


JAVNI KONKURS

I Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka

1.    Viši saradnik za finansijsko izvještavanje
       Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove.................................................1 izvršilac
2.    Saradnik za poslove Pisarnice
       Pisarnica.......................................................................................................................2 izvršioca
3.    Vozač-kurir
       Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove.................................................1 izvršilac
4.    Vozač
       Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove.................................................1 izvršilac
5.   Portir
      Odjeljenje za opšte poslove...........................................................................................1 izvršilac
6.   Saradnik za administrativno-tehničke poslove
      Područna jedinica Čajniče...........................................................................................1 izvršilac
7.    Saradnik za administrativno-tehničke poslove
       Područna jedinica Istočno Novo Sarajevo.................................................................1 izvršilac
8.    Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici
       Područna jedinica Nevesinje.......................................................................................1 izvršilac
9.    Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici
       Područna jedinica Laktaši.........................................................................................1 izvršilac
10.   Saradnik za arhiv
        Pisarnica.......................................................................................................................1 izvršilac
11.   Tehnički sekretar
        Uprava.............................................................................................................................1 izvršilac
12.    Viši saradnik za zaštitu od požara
         Odsjek za zaštitu...........................................................................................................1 izvršilac
13.    Saradnik za administrativno-tehničke poslove
         Odjeljenje za pravne poslove.......................................................................................1 izvršilac
14.    Saradnik za opšte poslove
         Područna jedinica Mrkonjić Grad..............................................................................1 izvršilac
15.   Viši saradnik za poslovne aplikacije
        Odjeljenje za informacione i komunikacione tehnologije katastra nepokretnosti..................1 izvršilac
16.   Viši saradnik za koordinaciju radnih tijela IGPRS
        Odjeljenje za infrastrukturu geoprostornih podataka Republike Srpske...........1 izvršilac


II Opis poslova

Viši saradnik za finansijsko izvještavanje (broj 1.)

Viši saradnik za finansijsko izvještavanje radi na poslovima izrade finansijsko-informativnih materijala, periodično i mjesečno kontroliše budžetom planirane rashode i prihode sa ostvarenim rashodima i prihodima i obavještava rukovodioca o značajnim odstupanjima/razlikama, učestvuje u pripremanju finansijskih planova i pripremi izvještaja za eksterne korisnike (Vlada, Skupština i druge institucije). Neposredno učestvuje u utvrđivanju procedura i odgovornosti kako bi se osigurala pravovremena i tačna priprema svih finansijskih izvještaja, priprema i dostavlja izvještaje o utrošenim sredstvima, prati i izvještava o promjenama na žiro računima na osnovu izvoda u bankama, priprema izvještaje za statistiku, radi poslove vezane za M4 obrasce, po potrebi obavlja poslove za SUFI, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Status i kategorija radnog mjesta: namještenik treće kategorije sa visokom stručnom spremom.

Saradnik za poslove Pisarnice (broj 2.)

Saradnik za poslove Pisarnice vrši primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje akata, zavođenje akata i njihovo klasifikovanje u elektronskom obliku, vrši administrativnu i tehničku obradu akata i dostavljanje u rad, sastavlja izvještaj po propisima o kancelarijskom poslovanju, vrši otpremanje i razvođenje akata, otpremu podneska i drugih pismena, vodi rokovnik predmeta u elektronskom obliku, vodi interne dostavne knjige, obavlja poslove kopiranja, ovlašćen je za rukovanje i čuvanje pečata u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju republičkih organa uprave, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

Vozač-kurir (broj 3.)

Vozač-kurir upravlja putničkim automobilom, obavlja prevoz zaposlenih u Upravi po nalogu i odobrenju direktora, zamjenika direktora, pomoćnika direktora ili neposrednog rukovodioca, stara se o urednom održavanju i tehničkoj ispravnosti vozila, obavlja kurirske poslove, donosi pošiljke iz pošte na pisarnicu, dostavlja poštu van sjedišta Uprave, vrši prevoz opreme i sitnog inventara u organizacione jedinice van sjedišta Uprave i obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

Vozač (broj 4.)

Vozač upravlja putničkim automobilom, obavlja prevoz zaposlenih u Upravi po nalogu i odobrenju direktora ili zamjenika direktora, pomoćnika direktora ili neposrednog rukovodioca, stara se o urednom održavanju i tehničkoj ispravnosti vozila i vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Status i kategorija radnog mjesta: namještenik druge kategorije sa srednjom stručnom spremom.

Portir (broj 5.)

Portir usmjerava stranke i najavljuje ih službenicima u Upravi, vodi evidenciju o posjetama i boravku trećih lica u prostorijama Uprave, upravlja telefonskom centralom u Upravi, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

Saradnik za administrativno-tehničke poslove (broj 6. i 7.)

Saradnik za administrativno-tehničke poslove obavlja administrativne i administrativno-tehničke poslove, vrši poslove tehničke obrade tekstova i materijala, vrši kucanje tekstova, dopisa i akata na računaru koji se izrađuju u područnoj jedinici - područnoj kancelariji, objedinjuje otkucane materijale sa CD-a radi izrade jedinstvenih materijala, ažurira materijale pripremljene za Upravu i druge institucije, fotokopira dokumentaciju, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici (broj 8. i 9.)

Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici obavlja poslove koji se odnose na prijem i otpremu pošte, evidentiranje i dostavljanje u rad akata, unos podataka u bazu podataka, sprovodi promjene u analognom i digitalnom obliku kroz zemljišnoknjižnu evidenciju, izdaje podatke iz evidencije do osnivanja katastra nepokretnosti, arhivira riješene predmete, vodi djelovodnike i interne knjige prema uputstvu o sprovođenju kancelarijskog poslovanja republičkih organa uprave, čuva pečat područne jedinice, vrši administrativno-daktilografske poslove, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

Saradnik za arhiv (broj 10.)

Saradnik za arhiv vrši arhiviranje predmeta, izdvajanje bezvrijednog registarskog materijala i predaju arhivske građe nadležnim organima, sastavlja izvještaj po propisima o kancelarijskom poslovanju, vodi arhivsku knjigu, stara se o ažuriranju arhivske građe i arhiviranih predmeta, vodi evidenciju reversa o izdatim i preuzetim predmetima, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

Tehnički sekretar (broj 11.)

Tehnički sekretar po nalogu direktora zakazuje sastanke, priprema dnevni raspored sastanaka, vodi evidenciju telefonskih poziva i poruka, prima i šalje faks, evidentira i najavljuje stranke, prima, sortira i arhivira poštu, obavlja i druge poslove po nalogu direktora.
Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

Viši saradnik za zaštitu od požara (broj 12.)

Viši saradnik za zaštitu od požara prati stanje i vodi evidenciju iz oblasti zaštite od požara, daje stručna mišljenja, sarađuje sa ovlašćenim organizacijama i ustanovama s ciljem unapređenja protivpožarne zaštite, učestvuje u izradi izvještaja iz ovih oblasti, učestvuje u izradi i pripremi akata, propisa i procedura iz oblasti zaštite od požara u svrhu sveobuhvatne kontrole i fizičke zaštite imovine, evidencije, dokumenata i drugih resursa od požara, utvrđuje procedure i odobrenja u svrhu sveobuhvatne zaštite od požara, obavlja poslove u vezi sa formiranjem, uređenjem i održavanjem arhivskih prostorija u svrhu umanjenja rizika od požara, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Status i kategorija radnog mjesta: namještenik treće kategorije sa visokom stručnom spremom.

Saradnik za administrativno-tehničke poslove (broj 13.)

Saradnik za administrativno-tehničke poslove obavlja administrativne i administrativno-tehničke poslove, vrši poslove tehničke obrade tekstova i materijala, vrši kucanje tekstova, dopisa i akata na računaru koji se izrađuju u Upravi, objedinjuje otkucane materijale sa CD-a radi izrade jedinstvenih materijala, ažurira materijale pripremljene za Vladu Republike Srpske i druge institucije, fotokopira dokumentaciju, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

Saradnik za opšte poslove (broj 14.)

Saradnik za opšte poslove obavlja poslove koji se odnose na prijem zahtjeva, vodi djelovodni protokol, arhivira riješene zahtjeve stranaka, izdaje kopije katastarskih planova, vrši prepise i izvode iz operata katastra nepokretnosti, katastra zemljišta, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

Viši saradnik za poslovne aplikacije (broj 15.)

Viši saradnik za poslovne aplikacije vrši instalaciju i obezbjeđuje neprekidan rad poslovnih aplikacija u toku trajanja perioda eksploatacije i u saradnji sa korisnicima definiše zahtjeve za njihovo unapređenje, u slučaju implementacije novih ili unapređenih aplikativnih rješenja, prije puštanja u produkciono okruženje, vrši testiranje i kontrolu kvaliteta, odgovoran je za zaštitu podataka od neovlašćenog pristupa ili gubitka i s tim u vezi obezbjeđuje uslove za sprovođenje politike pravljenja rezervnih kopija podataka, vrši redovan monitoring sistema i upravlja ga prema aktuelnim trendovima, obezbjeđuje stalnu korisničku podršku i edukaciju, izvještava načelnika Odjeljenja o svom radu, obavlja poslove i zadatke osnivanja katastra nepokretnosti na cijeloj teritoriji Republike Srpske, obavlja i druge poslove koje mu povjeri neposredni ili viši rukovodilac.
Status i kategorija radnog mjesta: namještenik treće kategorije sa visokom stručnom spremom.

Viši saradnik za koordinaciju radnih tijela IGPRS (broj 16.)

Viši saradnik za koordinaciju radnih tijela IGPRS prati primjenu propisa, direktiva, strategije i ostale regulative Evropske unije u oblasti infrastrukture geoprostornih podataka, analizira i radi uporedne analize sprovođenja INSPIRE direktive u Republici Srpskoj, ali i u drugim zemljama, utvrđuje registar subjekata IGPRS, učestvuje u pripremi izvještaja o stanju sprovođenja INSPIRE direktive u Republici Srpskoj, učestvuje u planiranju, organizuje i koordinira aktivnosti radnih tijela IGPRS, priprema radne materijale, učestvuje u izradi i objavljivanju izvještaja o radu Savjeta IGPRS, učestvuje u planiranju i organizaciji radionica, seminara i edukacija s ciljem realizacije infrastrukture geoprostornih podataka, učestvuje u pripremi i sprovođenju javnih nabavki u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama, obavlja poslove i zadatke osnivanja katastra nepokretnosti na cijeloj teritoriji Republike Srpske, obavlja i druge poslove koje mu povjeri neposredni ili viši rukovodilac.
Status i kategorija radnog mjesta: namještenik treće kategorije sa visokom stručnom spremom.


III Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1.    da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
2.    da je stariji od osamnaest (18) godina;
3.    da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4.    da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
5.    da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.
VII stepen stručne spreme, ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.
IV stepen stručne spreme, upravna škola, ekonomska škola, elektrotehnička škola, tehnološka škola, gimnazija, matematičko-fizičko-računarska škola, poljoprivredna škola, škola učenika u privredi, birotehnička škola, turistička škola, saobraćajno-tehnička škola, građevinska škola ili tehnička škola, poznavanje rada na računaru, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.
IV stepen stručne spreme, tehnička škola za mašinstvo i saobraćaj, tehnička škola, saobraćajna škola, metalska škola, mašinska škola, građevinska škola, geodetska škola, ekonomska škola, ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola, elektrotehnička ili poljoprivredna škola, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen ispit za vozača motornih vozila – Be kategorija.

Za radno mjesto označeno pod brojem 4.

III stepen stručne spreme, tehnička škola, saobraćajna škola ili srednja strukovna škola sa pravom javnosti – smjer saobraćajni, metalska škola, mašinska škola, građevinska škola, geodetska škola, ekonomska škola, ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola, elektrotehnička ili poljoprivredna škola, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen ispit za vozača motornih vozila – Be kategorija.

Za radno mjesto označeno pod brojem 5.

IV stepen stručne spreme, tehnička škola, mašinska škola ili škola učenika u privredi, građevinska škola, završen kurs za fizičko-tehničko obezbjeđenje ili vatrogasni kurs, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radna mjesta označeno pod brojevima 6. i 7.

IV stepen stručne spreme, upravna škola, ekonomska škola ili druga škola ekonomskog smjera, elektrotehnička škola, tehnološka škola, gimnazija, škola učenika u privredi, birotehnička škola, turistička škola, saobraćajno-tehnička škola, građevinska škola ili tehnička škola, poznavanje rada na računaru, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radna mjesta označena pod brojevima 8. i 9.

IV stepen stručne spreme, ekonomska škola, upravna škola, tehnološka škola, gimnazija, geodetska škola, saobraćajna i elektro škola, matematičko-informatička škola, mašinska škola, birotehnička škola, turistička škola, stručno-tehnička škola ili učiteljska škola, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 10.

IV stepen stručne spreme, upravna škola, ekonomska škola, elektrotehnička škola, tehnološka škola, gimnazija, matematičko-fizičko-računarska škola, poljoprivredna škola, škola učenika u privredi, birotehnička škola, turistička škola, saobraćajno-tehnička škola, građevinska škola ili tehnička škola, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 11.

IV stepen stručne spreme, ekonomska škola, upravna škola ili gimnazija, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 12.

VII stepen stručne spreme, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, fakultet za bezbjednost i zaštitu ili fakultet tehničkih nauka, 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 13.

IV stepen stručne spreme, upravna škola, ekonomska škola, elektrotehnička škola, tehnološka škola, gimnazija, škola učenika u privredi, birotehnička škola, turistička škola, saobraćajno-tehnička škola, građevinska škola ili tehnička škola, poznavanje rada na računaru, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 14.

IV stepen stručne spreme, geodetska škola, geodetsko-tehnička škola, građevinska škola, ekonomska škola, upravna škola, birotehnička škola, gimnazija, poljoprivredna škola, elektro škola, mašinska škola, geološko-tehnička škola, saobraćajno-tehnička ili matematičko-fizičko-računarska škola, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 15.

VII stepen stručne spreme, elektrotehnički fakultet - smjer informatika ili drugi fakultet smjer informatika, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, aktivno znanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem 16.

VII stepen stručne spreme, pravni fakultet, ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, geodetski fakultet, fakultet zaštite životne sredine, elektrotehnički fakultet - smjer informatika ili drugi fakultet smjera informatike, najmanje 1 (jedna) godina iskustva u traženom stepenu obrazovanja, aktivno znanje engleskog jezika.

V
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove pozivaju se na ulazni intervju. Ulazni intervju podrazumjeva pojedinačni razgovor kandidata sa članovima Konkursne komisije. O vremenu i mjestu održavanja intervjua svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 18. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika, biće objavljeni na oglasnoj tabli i internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka.

VI
Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka www.rgurs.org, a može se dobiti i u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Trg Republike Srpske br. 8, Banja Luka.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podnosilac prijave potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. tačka k) Zakona o državnim službenicima, a u vezi sa članom 113. stav 1. istog zakona, propisano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.
Uz prijavu na javni konkurs ili interni oglas kandidati prilažu dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to foto-kopije sljedećih dokumenata:
a)    lične karte ili pasoša;
b) diplome o završenoj stručnoj spremi i
v) uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.
Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, Trg Republike Srpske broj 8, Banja Luka ili elektronskim putem na e-mail uprava@rgurs.org  sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidati koji dostavljaju prijavu elektronskim putem obavezni su dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Nezavisne novine".
Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove odbacuje zaključkom.

Izabrani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli organa dostavi Komisiji originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi, potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i dokaze o ispunjenosti drugih uslova navedenih u javnom konkursu ili internom oglasu.
Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze.

VII
Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Nezavisne novine" i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, dana 12.07.2023. godine.


                                                                                                                                                                                                                                                 DIREKTOR

                                                                                                                                                                                                                                      Mr Dragan Stanković

Datum objave 12.07.2023. godine

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje: /uploads/OBRAZAC_PRIJAVE_NA_KONKURS.pdf