JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA

_________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Na osnovu člana 62. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Programa stručnog osposobljavanja i načina polaganja ispita pripravnika u organima uprave Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 43/09), Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika

 

 

I Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

 

 1. Pripravnik

Područna jedinica Srbac.........………………………………………….…....................................1 izvršilac

 

 

II Opšti uslovi za prijem pripravnika u radni odnos:

 

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost i
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave.

 

III Posebni uslovi:

 

Diplomirani inženjer geodezije.

 

IV Potrebna dokumentacija

 

Kandidati su dužni da prijavu na javni konkurs dostave na Obrascu čiji je oblik i sadržaj propisan Pravilnikom o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 68/09, 31/12 i 24/15). Obrazac se može preuzeti na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka www.rgurs.org, a može se dobiti i u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Trg Republike Srpske br. 8, Banja Luka.

Tačnost podataka na Obrascu potvrđuje podnosilac prijave svojim potpisom.

Uz prijavu je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj stručnoj spremi i
 • lične karte ili pasoša.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u ovom konkursu, kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Rezultati javne konkurencije, odnosno lista uspješnih kandidata biće objavljeni istovremeno na oglasnoj tabli i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Izabrani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije dostavi Komisiji originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 • uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
 • diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi i
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave.

 

Svi kandidati koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz javnog konkursa biće pozvani na ulazni intervju, o čemu će biti blagovremeno obaviješteni pisanim putem.

Prijave se mogu dostaviti lično, poštom ili elektronskim putem.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju na adresu: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, Trg Republike Srpske broj 8, Banja Luka ili elektronskim putem na e-mail uprava@rgurs.org  sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA“.

Kandidati koji prijavu dostavljaju elektronskim putem, dužni su da u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave, dostave i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

 

V

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i na sajtu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu „Nezavisne novine“.

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa biće odbačene.

 

                                                                                                         D I R E K T O R

                                                                                                         Mr Dragan Stanković

 

Obrazac prijave na konkurs: /uploads/OBRAZAC_PRIJAVE_NA_KONKURS1.pdf