ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОПШТИНИ РИБНИК - 05.06.2024.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

_________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Број:21.01/052-300/24

Датум: 04.06.2024. године

 

На основу члана 80. став 2. Закона о републичкој управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 115/18, 111/21, 15/22, 56/22, 132/22 и 90/23), те на основу Одлуке о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама, број: 21.01/052-300/24 од 03.06.2024. године  а на основу указане потребе за закупом пословног протора за потребе рада Подручне јединице Рибник, директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове,  упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

1. Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је закуп пословног простора у општини Рибник, за потребе рада Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне јединице Рибник.

Овај јавни позив објављује се на званичној интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

Планирани период трајања закупа је једна година.

 

2. Право учешћа

Право учешћа имају сва правна и физичка лица – власници понуђеног простора који своје понуде, са траженом документацијом, доставе у предвиђеном року.

 

3. Карактеристике пословног простора

3.1.Тражене карактеристике пословног простора:

а) да се простор налази у Општини Рибник.

б) пословни простор у погледу структуре треба да испуњава следеће услове:

Укупна корисна површина треба да има следећу диспозицију:

 

         - Канцеларијa - ком 3, површине cca 50 m²;

         - Пратећи простор - (ходник, мокри чвор и сл.) cca 20 m²;

 

 

3.2. Пословни простор (објекат) у коме се налази канцеларија треба да буде чврсте градње. Зидови и подови објекта треба да су урађени у складу са намјеном простора, а инсталације у објекту морају бити изведене у складу са важећим прописима и стандардима (електро-енергетске, машинске, водоводне и телефонске инсталације, централно гријање, вентилација, хлађење и др.), те да задовољава важеће сигурносне стандарде.

3.3. Због природе посла (рад са странкама) пожељно је да уз објекат постоји и паркинг простор.

3.4. Простор треба да буде усељив одмах, уз предуслов да су у потпуности регулисани власнички односи, те да је наоптерећен теретима.

 

4.  Садржај понуде

4.1. Техничке карактеристике

а) Основе пословног простора (тлоцрт објекта урађен од стране РУГИПП-а или овлаштене геодетске  организације);

б) Фото документација;

в) Текстуални опис техничких карактеристика објекта;

 

4.2. Власничка документација

г) Земљишнокњижни извадак, односно лист из књиге уложених уговора о етажном власништву, са уписаним теретима;

д) Посједовни лист или лист непокретности;

ђ) Копија катастарског плана;

 

Напомена: Документи који се захтјевају морају бити оригинали или овјерене копије и не смију бити старији од три мјесеца од дана подношења понуде.

 

е) Цијена закупа простора;

ж) Начин плаћања.

 

5. Анализа и преглед понуде

5.1. Комисија за куповину и закупе пословних простора Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове извршиће преглед и оцјену свих понуда које су достављене у предвиђеном року.

5.2. Понуде које су пристигле након предвиђеног рока биће враћене понуђачу.

5.3. Непотпуне и неблаговремене понуде неће се узети у разматрање.

5.4. Након оцјене и одабира понуде, овлашћени вјештак грађевинске струке извршиће преглед изабраног објекта и доставиће своје стручно мишљење о испуњености задатих параметара и функционалности простора (технички извјештај о испуњености услова из јавног позива), те ће извршити процјену вриједности закупа изабраног пословног простора.

5.5. На основу коначне понуде понуђача изабраног пословног простора и налаза вјештака о процијењеној вриједности закупа у  општини  Рибник, утврдиће се коначна цијена закупа.

5.6. Републичка управа за геодетске и имовинско-пране послове задржава право да не прихвати понуду која у финансијском, функционалном, употребном, естетском или било којем другом смислу није одговарајућа или није примјерена институцији и не задовољава минималне услове утврђене и тражене овим јавним позивом.

5.7. Сви учесници у поступку биће обавјештени о коначном исходу поступка.

5.8. Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ће сходно Закону о облигационим односима са понуђачем чија понуда је одабрана у конкретном поступку закључити Уговор о закупу пословног простора, којим ће се дефинисати међусобна права и обавезе уговорних страна.

 

6. Остале информације

Заинтересовани понуђачи могу сваким радним даном у времену од 10 до 14 часова, добити детаљне усмене и писмене информације по свим ставкама овог позива.

Контакт телефон: 051/338-000.

 

7. Мјесто подношења понуде

Понуде се достављају лично или путем поште, у затвореној коверти са назнаком

„ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ РИБНИК - НЕ ОТВАРАЈ“, број: 21.01/052-300/24,

на адресу: Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове

Трг Републике Српске број 8,

78 000 Бања Лука.

 

 

8. Рок за подношење понуде

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања Јавног позива на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

 

 

                                                                                                                                                                                                ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                                                        мр Драган Станковић

Датум објаве: 05.06.2024. године