PONOVLJENI ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI - 17.05.2024.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

PROJEKAT REGISTRACIJE NEPOKRETNOSTI

Kredit br.: 90480BA

 

 

PONOVLJENI ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI

 

Država:       Bosna i Hercegovina

Projekat:     Projekat registracija nepokretnosti - Dodatno Finansiranje

Zajam broj: 90480BA

 

 

Naziv zadatka: Izrada politika i procedura za administraciju, čuvanje i zaštitu digitalnih podataka

Ref.br.:            BA-RERP-9048BA-RS-CS-CQS-24-B.2.2.21-1

 

Bosna i Hercegovina odnosno Republika Srpska je kroz Supsidijarni sporazum sa Bosnom i Hercegovinom dobila kredit od Svjetske Banke za troškove Projekta registracije nepokretnosti i namjerava da dio sredstava utroši za plaćanja po ugovoru za konsultantske usluge za izradu politika i procedura za administraciju, čuvanje i zaštitu digitalnih podataka.

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove poziva kvalifikovane konsultantske firme (u daljem tekstu „Konsultant“) da izraze svoj interes za obavljanje ovih usluga.

 

Zadatak konsultanta je da  izradi dokument „Politike i procedure za administraciju, čuvanje i zaštitu digitalnih podataka“  koji bi obuhvatio kompletan Informacioni sistem RUGIPP-a, upotrebu i zaštitu podataka bilo da se nalaze u data centru, bekap lokaciji ili na radnim stanicama.

Dokument treba da ima poglavlje posvećeno pravilima i postupanju zaposlenih u kontektstu zaštite podataka od nelegalnog pristupa. Dokument sigurnosne politike mora da sadrži:

•           definicije informacione bezbjednosti, cilјeva i obima i značaja bezbjednosti,

•           okvire za utvrđivanje cilјeva i provjera,

•           objašnjenje sigurnosne politike, principa i standarda,

•           zahtjeve za obrazovanje o bezbjednosti,

•           poslјedice nepoštovanja pravila sigurnosne politike,

•           definicije opštih i posebnih odgovornosti rukovodilaca za bezbjednost informacija

 

Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu sledeće dokumentacije kojom Konsultant dokazuje ispunjenost navedenih uslova:

  1.         Potvrda o registraciji konsultantske firme – ne starije od 6 mjeseci
  2.          Dokazano radno iskustvo u izradi politika i procedura za administraciju, čuvanje i zaštitu digitalnih podataka ili drugi ugovori koji su po obimu i složenosti slični sa opisom predmeta zadatka real u posljednjih 5 godina (Potvrde o uspješno realizovanim ugovorima izdate od strane ugovornog organa).  Sličnost će se temeljiti na fizičkoj veličini, složenosti, metodama/tehnologiji i/ili drugim karakteristikama datim u opisu usluga ovog Projektnog zadatka); -  30%
  3.         Uspješno realizovan najmanje 1 (jedan) ugovor čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični predmetnom postupku nabavke i čija vrijednost iznosi minimalno 30.000,00 KM.

Pod ugovorom čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični predmetnom postupku nabavke smatra se projekat izrade politika i procedura za administraciju, čuvanje i zaštitu digitalnih podataka.-50 %

b)           Da zapošljava ili ima na raspolaganju osobe sa sljedećim kvalifikacijama:

• Glavni konsultant - minimalno jedna osoba

- VSS (visoka stručna sprema) elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera;

- minimalno 10 godina radnog iskustva u oblastima izrade dokumenata iz oblasti IT bezbjednosti;

- Da je izradio ili imao jednu od ključnih uloga u projektu izrade dokumenata iz oblasti IT bezbjednosti.

• Ostali konsultanti - minimalno jedna osoba

- VSS (visoka stručna sprema) elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera;

- minimalno 5 godina radnog iskustva u izrade dokumenata iz oblasti IT bezbjednosti;

- da je učestvovao u projektu izrade dokumenata iz oblasti IT bezbjednosti.

Lista predlozenog osoblja – 20%

 

Trajanje ugovora procjenjuje se na 55 dana od dana potpisivanja ugovora.

 

Zainteresovani konsultanti trebaju da dostave dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju tražene zahtjeve i relevantno iskustvo za izvršenje usluga. Kriterijumi za uži izbor su: relevantno iskustvo firme, osnovna djelatnost i godine poslovanja. Tim pojedinačnih konsultanata potrebnih za zadatak mora uključivati Glavnog konsultanta i ostale konsultante. Evaluacija kvalifikovanosti ključnog osoblja neće se vršiti u ovoj fazi.

 

Izbor konsultanta će se izvršiti u skladu sa CQS metodom nabavke, odnosno izbor Konsultanta na bazi najbolјih kvalifikacija, koja je propisana u smjernicama Svjetske Banke „World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers“.  Konsultanti mogu da se udruže sa drugim firmama u cilju poboljšanja svoje kvalifikovanosti, ali treba jasno da navedu da li je udruživanje u obliku zajedničkog ulaganja i/ili pod-konsultacije. U slučaju da se radi o zajedničkom ulaganju, svi partneri će biti zajednički i pojedinačno odgovorni za cjelokupan ugovor ako budu izabrani.

 

Skrećemo pažnju zainteresovanih konsultanata na Sekciju III i paragrafe 3.14, 3.16 I 3.17 koji su navedeni  u Smjernicama Svjetske Banke „World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers“,   iz jula 2016, revidirane novembra 2017, jula 2018 i novembra 2020 godine, a koji se odnose na utvrđivanje politike Svjetske Banke o sukobu interesa.

 

Dodatne informacije možete dobiti na niže navedenoj adresi, svakim radnim danom u periodu od 9:00 do 14:00 časova. Konsultanti zainteresovani za radni zadatak koji je predmet ovog Poziva mogu se javiti na dole navedenu e-mail adresu radi preuzimanja kompletnog Projektnog zadatka.

 

Izrazi zainteresovanosti sa svim traženim dokumentima, treba da budu dostavlјeni na dole navedenu adresu poštom, e-mailom ili lično u zapečaćenoj koverti  sa naznakom  Izrada politika i procedura za administraciju, čuvanje i zaštitu digitalnih podataka“,  najkasnije do 24.05.2024. godine do 11.00 h.

 

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nepokretnosti

PROTOKOL

78000 Banja Luka

Trg Republike Srpske 8

Tel.: +38751338068

E-mail: rerp@rgurs.org