JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

____________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Broj: 21.05/052-44/23

Dana: 25.03.2024. godine

 

 

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA

 

 

Predmet javnog poziva je kupovina građevinske parcele za izgradnju poslovnog objekta  za smještaj digitalnog arhiva u Banjoj Luci za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka (u daljnjem tekstu Uprava).

 

KARAKTERISTIKE LOKACIJE (GRAĐEVINSKE PARCELE) ZA IZGRADNJU POSLOVNOG OBJEKTA:

 

Građevinska parcela

Lokacija formirane građevinske parcele treba da se nalazi u širem gradskom jezgru, odnosno treća ili četvrta gradska zona grada Banja Luka.  Lokaciji treba da bude omogućen jednostavan pristup, kako pješački tako i kolski pristup za potrebe depoa i posjetioce, sa dovoljnim brojem parking mjesta, odnosno 30-40 parking mjesta za automobile i 2-4 parking mjesta za autobuse. Lokacija treba da ima obezbijeđen javni prevoz za potrebe radnika kao i za potrebe posjetilaca. Površina građevinske parcele treba da iznosi od 4.500 do 5.500 m2.

 

Građevinska dozvola za poslovni objekat

Rješenje o odobrenju za građenje poslovnog objekta treba da sadrži sve elemente koji omogućavaju izgradnju poslovnog objekta Analognog depoa sa muzejom. S obzirom da je nivo podzemnih voda na području Banje Luke relativno visok, građevinska dozvola treba da definiše objekat u vertikalnom gabaritu  sa  nadzemnim etažama. Sa funkcionalnog aspekta potrebno je da se objekat sastoji iz dvije cjeline - dijela. Jednu cjelinu objekta čini prostor muzeja sa pratećim prostorijama, kancelarijskim prostorijama, sanitarnim čvorovima. Drugu cjelinu objekta čini prostor analognog depoa, sa potrebnim prostorom obrade dokumentacije, kao i pomoćnim prostorima.

Objekat koji je odobren za građenje prema građevinskoj dozvoli treba da ima sadržaje:

Dio objekta, muzej sa pratećim prostorom:

Horizontalne komunikacije

m2

30-40

Vertikalne komunikacije (stepenište i lift)

m2

18-25

Kancelarijski prostor

m2

85-95

Prateći prostor (mokri čvorovi)

m2

25-30

Muzejski prostor

m2

280-320

 

Dio objekta za arhivsku građu sa pratećim prostorima:

Ulaz i horizontalne komunikacije

m2

100-115

Vertikalne komunikacije (stepenište i lift)

m2

60-70

Kancelarijski prostor

m2

70-80

Prijem i obrada arhivskog materjala

m2

245-280

Prateći prostor (tehničke prostorije)

m2

35-40

Prateći prostor (mokri čvorovi)

m2

15-20

Arhivski prostor

m2

710-770

 

Prijemni objekat-portirnica:

Prijavnica

m2

4-7

Pomoćni prostor-ostava

m2

8-10

Mokri čvor

m2

2-4

 

Ukupna korisna površina objekta

m2

1,700 - 1,950

 

Konstrukcija objekta prema građevinskoj dozvoli i Glavnom projektu.

 

S obzirom na namjenu, objekat treba da je izgrađen od klasičnih materijala, monolitnog ili   kombinovanog tipa gradnje i da je isti izgrađen u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenja („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 40/13). 

Neophodno je da je konstrukcija objekta u potpunoj funkciji bez ikakvih nedostataka, oštećenja ili sl. što bi ugrožavalo konstruktivnu stabilnost objekta.

Nosiva horizontalna konstrukcija (stropne ploče), dijela objekta za arhivsku građu trebaju da imaju minimalnu nosivost od 9,30 kN/m2. Minimalna svijetla visina arhivskog prostora treba da iznosi 290 cm (visina od gotovog poda do konstruktivnih elemenata, greda).

Materijali i obrada definisani građevinskom dozvolom i Glavnim projektom.

 

Depo:

 • Zidovi: S obzirom na tip i namjenu objekta isti treba da je izgrađen od čvrstih monolitnih materijala, (armiranobetonski) zadovoljavajuće debljine, propisne termičke i hidro zaštite sa unutrašnjom obradom malterima. Vanjska obrada fasade prema stanju u kojem je objekat. Dio objekta depoa (arhivski prostor) treba da je bez otvora na  vanjskim zidovima (prozora) i zidova toplotno izolovanih u skladu sa važećim pravilnicima iz te oblasti. Obrada svih zidova treba da su sa unutrašnje strane malteri završno bojeni disperzionim bojama i keramičke pločice u mokrim čvorovima.
 • Fasadna bravarija aluminijumska sa prekinutim termičkim mostom sa ispunom termopan staklom. Vrata sekciona, automatska, na prostoru prijema koji prihvata prijem arhivske građe.
 • Podovi: u prostoru arhivske građe i komunikacija završni pod treba da je otporan na pojačano habanje i da ima lako održavanja  slično kao vinilit pod. U kancelarijskom dijelu depoa  projektovati tekstilni pod u pločama. Pod u mokrim čvorovima su keramičke pločice.
 • Stepenište: kamen granit sa odgovarajućom zaštitnom metalnom ogradom.
 • Pod u arhivskom prostoru treba da je takav da omogući ugradnju vodilica za arhivsku građu.
 • Plafoni: u ovom dijelu objekta spušteni kasetni strop, sa kasetama dimenzija 60x60 cm, na tipskoj konstrukciji.
 • Minimalna svijetla visina etaže objekta je 290 cm (visina od gotovog poda do konstruktivnih elemenata, greda).

 

Muzej:

 • Zidovi: dio objekta koji je predviđen kao muzejski prostor i ostali prateći prostori,  treba da ima izgrađenost od kombinacije klasičnih i savremenih suvomontažnih materijala, koji bi prostoru dali funkcionalni i estetski kvalitet.
 • Fasadna obrada, treba da je adekvatna namjeni  objekta. Vanjski omotač treba da je toplotno izolovan u skladu sa važećim pravilnicima iz ove oblasti.
 • Podovi: U prostor muzeja i komunikacija završni podovi treba da su otporni na pojačano habanje i da su estetski prihvatljivi te da imaju lako održavanja  slično kao vinilit pod. U kancelarijskom dijelu prostora projektovati tekstilni pod u pločama. Pod u mokrim čvorovima su keramičke pločice.
 • Stepenište: kamen granit sa odgovarajućom zaštitnom metalnom ogradom.
 • Plafoni: U ovom dijelu objekta spušteni kasetni strop od punih gips-kartonskih ploča, enterijerski obrađeni.
 • Minimalna svijetla visina etaže objekta je 290 cm (visina od gotovog poda do konstruktivnih elemenata, greda).

 

Elektroinstalacije, definisane građevinskom dozvolom i Glavnim projektom

 

Energetsko napajanje:

Građevinskom dozvolom treba da je omogućeno adekvatno napajanje sa snagom električne energije, prema namjeni i prostorima u objektu i Glavnom projektu, uz eventualnu potrebu izgradnje Trafostanice. Svako radno mjesto treba da je napojeno sa četiri priključna mjesta (utičnice) od kojih dvije sa stabilisanog napona koji ide sa centralnog UPS. Kao rezervno napajanje treba da ima i agregatsko napajanje.

Objekat u arhivskom prostoru treba da ima napajanje pokretnih rafa kakao bi se iste mogle automatski pokretati sa radnog mjesta operatera arhive.

Instalacije rasvjete  kao ugradne ili nadgradne, plafonske  a sve prema namjeni pojedinačnog prostora.

Objekat treba da ima i vanjsku rasvjetu  kao dekorativnim elementom objekta na automatsko vremensko paljenje i gašenje.

 

Računarska mreža:

Objekat je tretiran kao jedinstven prostor koji je umrežan na zajednički REK, koji se postavlja u IT sobi. Elektroinstalacije računarske mreže trebaju biti izvršene kategorijom kabla Cat 6a sa završnom opremom priključnica Cat 6a. Broj priključnih mjesta  za svako radno mjesto je četiri utičnice računarske mreže.

Paralelno sa instalacijom računarske mreže treba da je i instalacija telefonske mreže.

Posebnu instalaciju treba da ima arhivski  prostor,  instalaciju za oznaku i upravljanje pokretnim rafama na način da se svaka rafa može elektronski dešifrovati i na taj način istom komandovati.

 

Instalacija vatrodojave:

Objekat treba da ima adresibilnu opremu javljača požara sa centralom i sa automatskim plafonskim ili drugim aparatima za aktiviranje gašenja požara koji su adekvatni za pojedinu vrstu prostora prema namjeni (posebnu pažnja obratiti na prostor depoa).

 

Instalacija tehničke zaštite:

Objekat treba da ima slijedeće instalacije: (a) videonadzora sa zadovoljavajućim brojem unutrašnjih i vanjskih kamera, (b) instalaciju protuprovale i (v) ozvučenja.

Sve elektroinstalacije  treba da su koncentrisane u prostor IT sobe koji treba da ima dupli antistatik pod.

Mašinske instalacije, definisane građevinskom dozvolom i Glavnim projektom

 

Grijanje:

Grijanje objekta treba da ima zaseban izvor toplotne energije. Razvod klasičan za ovakvu vrstu grijanja sa parapetnim fenkojlerima u kancelarijama i plafonskim u prostorima muzeja. Način zagrijavanja toplotnim pumpama.

Prostor depoa treba da ima zaseban režim grijanja, prema namjeni prostora.

Klimatizacija i ventilacija: Kompletna klimatizacija i ventilacija objekta, sa vanjskim i unutrašnjim jedinicama. rostor depoa treba da ima zaseban režim sa konstantnom temperaturom i konstantnom vlažnosti vazduha a sve prema namjeni prostora.

 

Untrašnje instalacije vode i odvoda, definisane građevinskom dozvolom i Glavnim projektom

Objekat treba da je snabdjeven vodom sa priključenjem na gradsku vodovodnu mrežu, sa vodomjerom objekta. Objekat  treba da ima propisanu  hidrantsku mrežu sa klasičnim razvodom i  hidrantima.

 • Instalacije odvoda: Fekalna kanalizacija iz objekta mora biti spojena na gradsku kanalizacionu mrežu. Ukoliko na lokaciji nije izgrađena javna kanalizaciona mreža, istu je potrebno, kao prelazno rješenje, riješiti putem vodonepropusne septičke jame, a sve u skladu sa „Pravilnikom od tertmanu otpadnih voda za područja gradova i naselja gdje nema javne kanalizacije“ („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/01).
 • Sanitarna oprema: Sanitarni uređaji i galanterija treba biti prvoklasna, bijele boje. Svako mjesto sa slavinom mora biti obezbijeđeno toplom i hladnom vodom.

 

Vanjsko uređenje građevinske parcele, definisane građevinskom dozvolom i Glavnim projektom

Glavni projekat objekta teraba da ima naprijed navedeni broj parking mjesta, a ostali dio pripadajućeg zemljišta da je uređen kao zelena površina.

Oko objekta (zemljišne parcele), treba da je projektovana zaštitna, tipska metalna ograda, sa adekvatnom ulaznom kapijom, ili druga adekvatna ograda koja odgovara objektu ovakve namjene.

Prostor oko objekta treba da ima odgovarajuću vanjsku rasvjetu napajanu podzemnim vodovima sa nadzemnim rasvjetnim tijelima.

Vanjska hidrantska mreža treba biti izvedena kao podzemna instalacija  sa podzemnim hidrantima u šahtovima i nadzemnim ormarićima hidrantske opreme.

Kompletna površina prostora oko objekta treba biti obezbjeđena videonadzorom.

 

OPŠTI USLOVI

Nakon odabira najpovoljnije ponude u pogledu tehničkih uslova, izabrani  vještak građevinske struke izvršiće procjenu vrijednosti Građevinske parcele sa pribavljenim Rješenjem za građenje naprijed definisanog poslovnog objekta.

Na osnovu konačne ponude ponuđača izabrane građevinske parcele sa Rješenjem o odobrenju za građenje i nalaza vještaka o procijenjenoj vrijednosti utvrdiće se konačna kupoprodajna cijena.

Konačnu odluku o kupovini građevinske parcele donosi direktor, rješenjem o kupovini iste, a na prijedlog imenovane komisije na projektu Svjetske banke.

 

SADRŽAJ PONUDE

Rok za dostavljanje ponude je 26.04.2024. godine do 12 časova na protokol  Uprave na adresu Trg Republike Srpske broj 8.,78000 Banja Luka, u zatvorenoj   koverti sa naznakom „Ponuda građevinske parcele- ne otvarati“.

 

Tehničke karakteristike

- Definisani elementi građevinske parcele sa potrebom dokumetacijom

- Rješenje o odbrenju za građenje poslovnog objekta (Građevinska dozvola).

- Glavni projekat na osnovu kojeg je pribavljena Građevinska dozvola.

- List nepokretnosti

- Kopiju katastarskog plana

 

Banja Luka 25.03.2024. godine

                                                                                                                                                               DIREKTOR

                                                            Mr Dragan Stanković