ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI - 20.03.2024.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

 

 

ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI

 

 

Projekat:           Projekat registracija nepokretnosti - Dodatno Finansiranje

Zajam broj:      90480BA

Naziv zadatka:  Izrada dokumenta o kontroli kvaliteta podataka registra nepokretnosti

Ref.br.:             BA-RERP-9048BA-RS-CS-CQS-24-B.2.2.5

 

Bosna i Hercegovina odnosno Republika Srpska je kroz Supsidijarni sporazum sa Bosnom i Hercegovinom dobila kredit od Svjetske Banke za troškove Projekta registracije nepokretnosti – Dodatno finansiranje i namjerava da dio sredstava utroši za plaćanja po ugovoru za konsultantske usluge za:  Izradu dokumenta o kontroli kvaliteta podataka registra nepokretnosti Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.  

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (u daljem tekstu „Klijent“) poziva kvalifikovane firme (u daljem tekstu „Konsultant“) da izraze svoj interes za obavljanje ovih usluga.

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u prethodnom periodu izvršila izmjenu softvera i migraciju podataka sa starog softverskog sistema u novi sistem e-Katastar. S obzirom da je taj posao završen, cilj je da se, u okviru Izrade dokumenta o kontroli kvaliteta podataka registra nepokretnosti, identifikuju sve greške kako bi Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove donijela odluku o načinu ispravke grešaka, pristupila ispravci grešaka, procedurama i ažuriranju podataka registracije nepokretnosti.

Zahtjevi koji moraju da se ispune pri Izradi dokumenta o kontroli kvaliteta podataka registra nepokretnosti Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove odnose se na:

- generalne zahtjeve koji trebaju da obuhvate analizu svih baza registra nepokretnosti koje su u službenoj upotrebi i koji se koriste u softverskom sistemu eKatastarRS a takođe u dokumentu treba da se identifikuju sve greške i da se svaka greška klasifikuje u pripadajući tip greške te

- zahtjevi u pogledu kontrole kvaliteta podataka odnosno dokument treba da sadrži analizu podataka registara nepokretnosti koji su u službenoj upotrebi u svim područnim jedinicima/kancelarijama

(baze podataka sadrže podatke o nepokretnostima - parcele, dijelovi parcele, objekti, posebni dijelovi objekata, podatke o nosiocima prava, pravima i ograničenjima nad nepokretnostima).

 

U okviru obuke korisnika, konsultant mora dostaviti Dokument u vidu preporuka i koraka za otklanjanje grešaka, za svaki obrađeni tip greške ponaosob. 

                                   

Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti konsultanta će se izvršiti na osnovu sljedećih dokaza kojima konsultant dokazuje ispunjavanje uslova:

  • Spisak izvršenih ugovora o urađenim projektima u kojima je predmet analiza kvaliteta podataka, odnosno spisak ugovora koji su slični po obimu i složenosti sa opisom predmeta zadatka (30%)
  • Uz spisak izvršenih ugovora konsultant je dužan dostaviti potvrdu kojom dokazuje ispunjavanje uslova o uspješnoj realizaciji dva ugovora, čiji je predmet nabavke analiza kontrole kvaliteta podataka u vrijednosti od 80.000,00 KM (60%).

Original ili ovjerena kopija potvrde o izvršenom ugovoru mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenom ugovoru

-  Izjava konsultanta o tehničkom osoblju (bilo da su zaposlena kod ponuđača ili angažovana po nekom drugom osnovu) u kojoj je konsultant dužan navesti imena lica koja će u slučaju dodjele ugovora u punoj mjeri biti angažovani na realizaciji ugovornih obaveza, navodeći uz svako lice poziciju na kojoj će biti angažovan (glavni konsultant, konsultant za analizu podataka, geodetski stručnjak) (10%);

 

Cjelokupni projektni zadatak treba biti završen u roku od 100 dana od potpisivanja ugovora.

Izbor Konsultanta će se izvršiti u skladu sa CQS metodom nabavke, odnosno izbor Konsultanta na bazi najbolјih kvalifikacija, koja je propisana u smjernicama Svjetske Banke „World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers under Investment Project Financing” izdate 1. jula 2016., revidirano u novembru 2017., avgustu 2018. i novembru 2020, a u skladu sa Odabirom kvalifikacija konsultanta, paušalnim ugovorom.

Konsultanti mogu da se udruže sa drugim firmama u cilju poboljšanja svoje kvalifikovanosti, ali treba jasno da navedu da li je udruživanje u obliku zajedničkog ulaganja i/ili pod-konsultacije. U slučaju da se radi o zajedničkom ulaganju, svi partneri će biti zajednički i pojedinačno odgovorni za cjelokupan ugovor ako budu izabrani.

Skrećemo pažnju zainteresovanih Konsultanata na Sekciju III i paragrafe 3.14, 3.16 i 3.17 koji su navedeni  u Smjernicama Svjetske Banke „World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers“, iz jula 2016., revidirane novembra 2017., jula 2018. i novembra 2020. godine, a koji se odnose na utvrđivanje politike Svjetske Banke o sukobu interesa.

Dodatne informacije možete dobiti na niže navedenoj adresi, svakim radnim danom u periodu od 9:00 do 14:00 časova. Konsultanti zainteresovani za radni zadatak koji je predmet ovog Poziva mogu se javiti na dole navedenu e-mail adresu radi preuzimanja kompletnog Projektnog zadatka.

Izrazi zainteresovanosti sa svim traženim dokumentima, treba da budu dostavlјeni na dole navedenu adresu poštom, e-mailom ili lično u zapečaćenoj koverti  sa naznakom  „Izrada dokumenta o kontroli kvaliteta podataka registra nepokretnosti“,  najkasnije do  29.03.2024. godine do 14.30h.

 

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nepokretnosti

PROTOKOL

78000 Banja Luka

Trg Republike Srpske 8

Tel.: +38751338068

E-mail: rerp@rgurs.org