ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У БАЊАЛУЦИ

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

________________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

Број: 21.01/052-772/23

Датум: 01.02.2024. године

 

            На основу члана 86. Став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/18, 111/21, 15/22,56/22 ,132/22 и 90/23), а у складу са Планом послова премјера и оснивања катастра непокретности за 2024. годину („Службени гласник Републике Српске“, бр. 113/23)и  на указане потребе Подручне јединице Бања Лука, директор Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

1. Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је закуп  пословног канцеларијског простора са пратећим просторијама у граду Бања Лука за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Срспке, за потребе рада Подручне јединице Бања Лука.

 

2. Право учешћа

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, који испуњавају услов Јавног позива.

 

3. Катактеристике пословног простора

3.1. Тражене карактеристике пословног простoра:

а) Да се простор или објекат налази у Бањој Луци, у ужем подручју ПЈ Бања Лука, Ул. Вељка Млађеновића 12Ц, Бања Лука, на удањености до 1,5 km од ПЈ Бања Лука (што је неопходно због сталне комуникације са сједиштем ПЈ Бања Лука и рада са странкама),

б) Пословни простор у погледу структуре треба да испуњава сљедеће услове:

  • Укупна корисна површина cca 240 – 270m2 треба да има следећу диспозицију:
  • Канцеларије:  5 канцеларија површине cca 30m2 по једној канцеларији, 1. канцеларија површине cca 20m2 и 1. канцеларија површине cca 50m2.
  • Пратеће просторije (ходник, минимално два мокра чвора, чајна кухиња и сл.) укупне површине ccа 50m2 .

в) Потребно је да уз објекат постоји паркин простор или да се у непосредној близини објекта налази јавин паркин простор.

3.2. Пословни простор (објекат) треба да буде чврсте градње. Зидови и подови објекта треба да су уређени у складу са намјеном простора. Инсталације у простору треба да буду изведене у складу са важећим прописима и стандардима (електро-енергетске, машинске, водоводне и телефонске инсталације, централно гријање (градска топлана или властито), вентилација, хлађење и др.), те да задовољава важеће сигурносне стандарде, као и неопходно постојање рачунарске мреже, инсталација воде и одвода са санитарном опремом, инсталације противпожарне воде за завршном опремом.

3.3. Комисија са овлашћеним вјештаком грађевинске струке извршиће обилазак свих понуђених објеката и доставиће своје стручно мишљење о испуњености задатих параметара и функционалности простора (технички извјештај о испуњености услова из јавног позива), у складу са тачком 3.1. Јавног позива.

3.4. Објекат треба да буде усељив најкасније до 01.03.2024. године уз предуслов да су у потпуности регулисани имовинско-правни односи, а закуп се узима на 48 мјесеци закључно са 01.03.2028. године уз могућност продужења.

3.5. Након одабира најповољније понуде у погледу техничких услова и цијене закупа, изабрани вјештак грађевинске струке извршиће процјену вриједности закупа изабраног пословног простора.

3.6. На основу коначне понуде понуђача изабраног пословног простора и налаза вјештака о процјењеној вриједност закупа, утврдиће се коначна цијена закупа.

3.7. Коначну одлуку о закупу пословног простора доноси директор рјешењем о закупу пословног простора.

 

4. Садржај понуде

4.1. Техничке карактеристике

- Основе пословног простора  (тлоцрт објекта урађен од стране РУГИПП-е или овлаштене геодетске организације);

- Фотодокументацију:

- Текстуални опис техничких карактеристика објекта.

4.2. Доказ о ријешеним имовинско-правним односима на непокретностима:

- Лист непокретности са утврђеним стварним правима;

 Или:

- Земљишно књижни изводак и посједовни лист/лист непокретности са утврђеним корисником на непокретности;

Или:

- Извид из књиге уложених уговора о продаји пословних зграда, пословних просторија и гаража,

4.3. Копија катастарског плана,

4.4. Употребна дозвола.

Документи који се захтјевају морају бити оргинални или овјерене копије и не смију бити старије од три мјесеца.

4.5. Цијена закупа простора (објекта).

4.6. Начин плаћања.

 

5. Остале информације

Управа задржава право да не прихвата ниједну понуду која не испуњава минимум тражених карактеристика и уколико укупан износ понуђене цијене буде више од расположивих финансијских средстава.

Уговор са најповољнијим понуђачем ће се склопити по добијању рјешења директора о закупу најповољнијег пословног простора.

Заинтересовани понуђачи могу сваким радним даном од 10 до 14 часова, добити детаљне  усмене и писмене информације по свим ставкама овог позива.

Контак телефон: 051/338-000 051/338-010.

 

6. Мјесто подношења понуде

Понуде се достављају лично или путем поште, у затвореној коверти са назнаком „Понуда за закуп пословног просотра за потребе ПЈ Бања Лука – НЕ ОТВАРАЈ“, на адресу:

 Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове,

Трг Републике Српске бр. 8.

78000 Бања Лука.

 

7. Рок за подношење

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања јавног позива у Дневним новинама Републике Српске.

Понуде које не буду достављене у наведеном року и које не буду имале тражену документацију, неће бити разматране те ће се сматрати да не испуњавају услове за учешће по расписаном јавном позиву.

 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                               ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                                                          мр Драган Станковић