ОГЛАС ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА (КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ)

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА  ЛУКА

____________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

 

Број: 21.01/052-626/22

Датум: 8.11.2022. године

На основу члана 80. ст. 2. и 3. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22), директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, р а с п и с у ј е

ОГЛАС ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА
(КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ)

Назив задатка: Техничка помоћ у процесу успостављања катастра непокретности у Републици Српској

Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске (у даљем тексту: Управа) је задужена за имплементацију Закона о премјеру и катастру Републике Српске, а у циљу оснивања катастра непокретности, као јединствене евиденције о непокретностима.

Консултантске услуге ("Услуге") укључују рад у Комисијама за излагање на јавни увид података о непокретностима и угврђивање права на непокретностима (у даљем гексту:"Комисије"), с циљем успостављања катастра непокретности, као јединствене евиденције о непокретностима у Републици Српској.

Процијењено вријеме почетка ангажмана је јануар 2023. године, док период ангажовања износи 6 мјесеци, са могућношћу продужетка.

Предвиђене локације су градови: Лакташи, Приједор, Бијељина и Градишка, те општине Рибник, Модрича, Шамац, Челинац и Ново Горажде  (катастарске општине ). Комисије ће радити на подручју горе наведених градова/општина у просторијама које ће обезбиједити Управа.

Град/Општина

Катастарска општина

ЛАКТАШИ

 

ТРН

ГЛАМОЧАНИ

ПРИЈЕДОР

ОМАРСКА

БИЈЕЉИНА

 

ЉЕЉЕНЧА

БРИЈЕСНИЦА-ХАСЕ

ГРАДИШКА

ГРАДИШКА 2

РИБНИК

РИБНИК ГОРЊИ

МОДРИЧА

ТАРЕВЦИ

ШАМАЦ

 

ШАМАЦ

ПИСАРИ

ЧЕЛИНАЦ

ОПСЈЕЧКО

НОВО ГОРАЖДЕ

КОПАЧИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пројектни задатак ће обављати индивидуални консултанти у Комисијама, и то:

Реф. бр. 1. Дипломирани правник (са положеним стручним испитом за рад у органима  управе, предсједник комисије);

Реф. бр.2. Геодетски стручњак (дипломирани инжењер геодезије са положеним стручним испитом за рад у органима управе, члан комисије).

Сви кандидати који испуњавају прописане услове позивају се на улазни интервју. Улазни интервју подразумијева појединачни разговор кандидата са члановима конкурсне Комисије. О времену и мјесту интервјуа сви кандидати биће благовремено обавијештени телефонским путем. Списак изабраних консултаната биће објављен на огласној табли и интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

Са изабраним консултантима биће закључен уговор о дјелу, у складу са Законом о раду и Законом о облигационим односима.

Управа позива све кандидате који испуњавају наведене услове ("Консултанте") да изразе интерес за пружање горе наведених услуга. Заинтересовани кандидати треба да доставе документа којим доказују да посједују потребне квалификације и радно искуство за обављање горе наведених услуга. Сви заинтересовани кандидати треба да доставе писмо за изражавање интереса за пружање наведених консултантских услуга, заједно са радном биографијом са описом сличних задатака, искуства на сличним пословима и одговарајућих знања и вјештина.

Сви заинтересовани кандидати су дужни да доставе сљедећа документа у оригиналу ;или овјереној копији.

-   пријаву за посао/захтјев за изражавање интереса

-   копију дипломе (ВСС)

-   копију потврде о положеном стручном испиту за рад у органима управе.

Заинтересовани кандидати могу добити додатне информације на телефон 051/338-054 радним даном од 09:00 до 15:00 часова.

Пријаве са траженом документацијом могу се достављати лично или поштом на адресу Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске бр.8, 78000 Бањалука, са назнаком тачног референтног мјеста за које се подноси пријава. Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама Глас Српске и на сајту Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Мр Драган Станковић