ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЉУБИЊУ - 28.05.2022.

Број: 21.01/052-321/22

Дана: 27.05.2022. год.

 

На основу члана 80. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број: 115/18, 111/21), а у складу са Планом послова премјера и оснивања катастра непокретности за 2022. годину ("Службени гласник Републике Српске", бр. 16/22), директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

1. Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је закуп пословног простора у Општини Љубиње за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске.

 

2. Право учешћа

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове Јавног позива.

 

3. Карактеристике пословног простора

3.1. Тражене карактеристике пословног простора:

a) Да се простор или објекат налази у ужем градском подручју Општине Љубиње (прва, друга или трећа зона),

b) Пословни простор у погледу структуре и спратности треба да испуњава следеће услове:

  • Канцеларијски простор – приземље или први спрат,

c) Канцеларијски простор треба да чини једну цјелину - да се физички наслања један на други.

3.2. Укупна корисна површина 70-100m2  треба да има сљедећу диспозицију:

  • канцеларије       ком. 5                  П=    70-100m2   
  • (ходник, тоалети, чајне кухиње и сл.)           

3.3. Пословни простор (објекат) треба да буде чврсте градње. Зидови и подови објекта треба да су уређени у складу са намјеном простора, а инсталације у објекту морају бити изведене у складу са важећим прописима и стандардима (електро-енергетске, са најмање двије енергетске утичнице по радном мјесту), машинске, водоводне и телефонске инсталације, централно гријање, вентилација, хлађење и рачунарска мрежа кат. 6 са најмање двије утичнице по радном мјесту), те да задовољава важеће сигурносне стандарде.

3.4. Због природе посла (рад са странкама) неопходно је 3-5 паркинг мјеста.

3.5. Комисија са овлаштеним вјештаком грађевинске струке извршиће обилазак свих понуђених објеката и доставиће своје стручно мишљење о испуњености задатих параметара и функционалности простора (технички извјештај о испуњености услова из јавног позива), у складу са тачком 3.2. Јавног позива.

3.6. Објекат треба да буде усељив одмах, уз предуслов да су у потпуности регулисаним власнички односи.

3.7. Након одабира најповољније понуде у погледу техничких услова од изабраног вјештака грађевинске струке извршиће процјену вриједности закупа изабараног пословног простора.

3.8. На основу коначне понуде понуђача изабраног пословног простора и налаза вјештака о процијењеној вриједности закупа, као и тржишне цијене закупа у Општини Љубиње утврдиће се коначна цијена закупа.

3.9. Коначну одлуку о закупу пословног простора доноси директор рјешењем о закупу пословног простора.

 

4. Садржај понуде

4.1. Техничке карактеристике

- Основе пословног простора (тлоцрт објекта урађен од стране РУГИПП-е или овлаштене геодетске организације).

- Фото документацију

- Текстуални опис техничких карактеристита објекта

4.2. Власничка документација

- Земљишно књижни извадак, односно лист из књиге уложених уговора о

  етажном власништву, са уписаним теретима или лист непокретности ако је извршено оснивање катастра непокретности

- Посједовни лист

- Копију катастарског плана

- Урбанистичку сагласност

- Грађевинску дозволу

- Употребну дозволу

Документи који се захтијевају морају бити оригинали или овјерене копије.

4.3. Цијена закупа простора (објекта).

4.5. Начин плаћања.

Документа не могу бити старија од 3 мјесеца.

 

5. Остале информације

Управа задржава право да не прихвати ниједну понуду која не испуњава минимум тражених карактеристика и уколико укупан износ понуђене цијене буде већи од расположивих финансијских средстава.

Уговор са најповољнијим понуђачем ће се склопити по добијању рјешења директора о закупу најповољнијег пословног простора.

Заинтересовани понуђачи могу сваким радним даном у времену од 10 до 14 часова, добити детаљне усмене и писмене информације по свим ставкама овог позива.

Контакт телефон 051/338-000.

 

6. Мјесто подношења понуде

Понуде се достављају лично или путем поште, у затвореној коверти са назнаком ''Понуда за закуп пословног простора у Љубињу - НЕ ОТВАРАЈ'', на адресу:

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове,

78 000 Бања Лука,

Трг Републике Српске бр. 8.

 

7. Рок за подношење понуда

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања Јавног позива у дневним новинама РС.

Понуде које не буду достављене у наведеном року и које не буду имале тражену документацију неће бити разматране те ће се сматрати да не испуњавају услове за учешће по расписаном јавном позиву.

 

 

                                                                                                ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                    Мр Драган Станковић