ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА  ЛУКА

____________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-351/21

Дана, 01.12.2021.године

 

На основу Одлуке директора Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, број: 21.01/052-351/21 од 11.10.2021. године о продаји службених моторних возила путем лицитације, оглашава се

 

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА

за продају моторних возила

Предмет продаје су службена моторна возила Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, како слиједи:

I Возила која се налазе на адреси, Вељка Млађеновића 12 ц, Бања Лука - Подручна јединица Бања Лука:

-               VOLKSSWAGEN POLO, година производње 2007., број шасије WVWZZZ9NZ89000110, стање возила: лоше, почетна цијена 1.444,76 КМ. (хиљадучетиристотинечетрдесетчетири и 76/100 конвертибилних марака).

-               RENAULT MEGAN, година производње 2007., број шасије VF1LMSFB538051400, стање возила: просјечно, почетна цијена 3.024,21 КМ, (трихиљадедвадесетчетири и 21/100 конвертибилних марака).

II Возилo које се налази на адреси, Раде Јовановић бб - Подручна јединица Рибник:

-               LADA NIVA, гoдина производње 2009., број шасије XTA21214091919774, стање возила:  лоше, почетна цијена  1.546,92 КМ, (хиљадупетстотиначетрдесетшест и 92/100 конвертибилних марака).

III Возило које се налази на адреси, Петра П. Његоша бр. 10 -  Подручна јединица Милићи:

-              LADA KALINA, година производње 2007., број шасије XTA11183070073297, стање возила: лоше, почетна цијена 507,24 КМ (петстотинаседам и 24/100 конвертибилних марака).

IV Возило које се налази на адреси, Карађорђева бр. 19 - Подручна јединица Калиновик:

-              LADA NIVA, гoдина производње 2002., број шасије XTA21213021669637, стање возила:  просјечно, почетна цијена  1.718,80 КМ, (хиљадуседамстотинаосамнаест и 80/100 конвертибилних марака).

V Возило које се налази на адреси, Сердара Јанка Вукотића бр. 8 - Подручна јединица Чајниче:

-              LADA NIVA, гoдина производње 2009., број шасије XTA21214091919775, стање возила:  лоше, почетна цијена  1.332,07 КМ, (хиљадутристотинетридесетдвије и 07/100 конвертибилних марака).

VI  Возило које се налази на адреси, Карађорђева бр. 54 - Подручна јединица Пале:

                LADA NIVA, гoдина производње 2013., број шасије XTA213100E0155730, стање возила:  лоше, почетна цијена  1.995,60 КМ, (хиљадудеветстотинадеведесетпет и 60/100 конвертибилних марака).

 

Лицитација моторних возила ће се обавити на наведеним локацијама у терминима:

 

-              Возила на локацији из става I дана 13.12.2021. године у 12:00 часова,

-              Возило на локацији из става II дана 14.12.2021. године у 12:00 часова,

-              Возило на локацији из става III дана 15.12.2021. године у 12:00 часова,

-              Возило на локацији из става IV  дана 16.12.2021. године у 10:00 часова,

-              Возилo на локацији из става V дана 16.12.2021. године у 13:00 часова и

-              Возилo на локацији из става VI дана 17.12.2021. године у 10:00 часова.

 

Почетна цијена свих возила наведена је у јавном огласу.

Возила која су предмет јавног огласа, продају се понуђачу који понуди највећу цијену, а која не може бити мања од почетне цијене.

Право учешћа имају сва физичка и правна лица.

Запослени у Републичкој управи за геодетске и имовинско–правне послове Бања Лука, немају право учешћа у јавној лицитацији.

Предност  при куповини имају лица која купе већи број возила.

Продаја возила се врши по принципу „виђено-купљено“ и без могућности накнадних преговора и жалби које се односе на предмет продаје.

Све трошкове око транспорта и преноса права власништва сноси купац.

Купац је дужан најкасније у року од (5) дана од дана закључења купопродајног уговора, преузети моторно возило уз уплату постигнуте цијене.

 

 

 

 

                                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

Александар Ђурашиновић, дипл.правник

 

Датум објаве: 02.12.2021. године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`